Vědecké zaměření:

archeologie pravěká a raně středověká – historie

Vzdělání:

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta - rok ukončení magisterského studia: 2004
V roce 2004 nastoupil doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, oboru archeologie pravěká a raně středověká, kde zpracovává disertační práci na téma „Raně středověké meče a hrobové celky s meči z České republiky v celoevropském kontextu“.

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • 2005 – 2011 výzkumný záměr Národního muzea HM/300, kde zpracovával raně středověké nálezové soubory z doby J. L. Píče, především velmožský hrob z Kolína a dále soubory skleněných korálků. 
 • 2005 – 2011 výzkumný záměr MK ČR „Osobnosti české kultury“ HM/300. J. Košta zpracovával raně středověké nálezové soubory z doby J. L. Píče (olivovité perly, militaria, hroby elit).
 • 2008 – 2010 grantový projekt GA AVČR „Akropole libického hradiště – možnosti nedestruktivní archeologie a moderních technologií v procesu studia archeologických pramenů“ (spoluřešitel).
 • 2012 – 2014 výzkumný záměr MK ČR (NAKI) „Archeologie na dosah. Možnosti edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“ (spoluřešitel).2012 – 2016 grabtový projekt GAČR „Meče středověké Evropy jako technologický, archeologický a kulturněhistorický pramen“ (spoluřešitel).

Bibliografie:

 • KOŠTA, Jiří: Kollektion frühmittelalterlicher Schwerter aus dem großmährischen Zentrum in Mikulčice. In: Kouřil, P. (Hrsg.): Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas, Brno 2005, s. 157-191. ISBN 80-86023-69-9.
 • KOŠTA, J.: Přehled vývoje mečů karolinského typu. In: Středočeský vlastivědný sborník. Muzeum a současnost, řada společenskovědní 23, Roztoky u Prahy 2005, s. 159-172. ISSN 0862-2043.
 • KOŠTA, J.: Výzkum na akropoli hradiště v Libici nad Cidlinou – současný stav terénní dokumentace a evidence fondu. Archeologické rozhledy 58/2006, s. 664 – 667. ISSN 0323-1267.
 • KOŠTA, J.; HOŠEK, J.: Meč z hrobu 723 v Mikulčicích a jeho metalografický průzkum. In: Z dějin hutnictví 37 (Rozpravy Národního technického muzea v Praze 202), Praha 2007, s. 5 – 19. ISBN 978-80-7037-000-1.
 • KOŠTA, J.: Několik poznámek k chronologii pohřebiště u VI. kostela v Mikulčicích, Studia Mediaevalia Pragensia 8, s. 277-296. Praha 2008. ISBN 978-80-246-1545-5.
 • KOŠTA, J.; HOŠEK, J.: Meč z hrobu 580 ve III. kostele v Mikulčicích. Příspěvek k diskusi o jednom ze zástupců nejvyšší staromoravské elity, Studia Mediaevalia Pragensia 8, Praha 2008, s. 177-207. ISBN 978-80-246-1545-5.
 • KOŠTA, J.; HOŠEK, J.: Zbraně z knížecího hrobu z 9. století v Kolíně z pohledu archeologie a metalografie, Acta Militaria Mediaevalia 4/2008, s. 7-37. ISSN 1895-4103.
 • KOŠTA, J.; HOŠEK, J.: Meč s damaskovou čepelí z hrobu 715 v Mikulčicích a jeho metalografický průzkum. In: Z dějin hutnictví 38 (Rozpravy Národního technického muzea v Praze 207), Praha 2008, s. 5 – 16. ISBN 978-80-7037-177-0.
 • KOŠTA, J.; HOŠEK, J.: Raně středověké meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí (typ Petersen X / Geibig 12, Var. I.). Pohled archeologie a metalografie. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006, Brno 2009, s. 109-126. ISBN 978 -80 -210 -4971 -0.
 • Košta, Jiří – Hošek, Jiří 2009: Raně středověké meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí (typ Petersen X / Geibig 12, Var. I.). Pohled archeologie a metalografie. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Brno, 109-126.
 • Košta, Jiří – Nevizánsky Gabriel 2009: Výskum staromaďarského jazdeckého pohrebiska v Strede nad Bodrogom v rokoch 1926 a 1937. Slovenská archeológia 57, 301-354.
 • Košta, J. 2010:Etnická identita či kulturní kontakty? Příspěvek k problematice interpretace cizích prvků v pohřební kultuře české raně středověké společnosti. In: W. Dzieduszycki – J. Wrzesiński: Tak więc po owocach poznacie ich. Funeralia Lednickie 12. Poznań 2010. S. 135-148.
 • Košta, J – Srovnal, J. - Hošek, J – Děd, J 2010: K původu „zvonu“ z Libice. Archeologické rozhledy 62 (2010), s. 514-522.
 • Košta, J. – Mařík, J. 2010: Archeologická mapa raně středověké Libice. Výzkumy Rudolfa Turka na akropoli hradiště, Praha.
 • J. Košta – K. Tomková 2011: Olivovité korálky v raně středověkých Čechách a jejich postavení ve středoevropském kontextu. Památky Archeologické 102, 307–354.
 • Košta, J. – Hošek, J. 2011: Raně středověký meč z pohřebiště na akropoli hradiště v Libici nad Cidlinou v kontextu mečů Petersenova typu Y. In: Kotowicz, P. – Pudło, P.: Cum arma per aeva. Uzbrojenie indiwidualne na przestrzeni dziejów, Toruń, 42–73.
 • Košta, J. – Tomková, K. – Hulínský, V. – Zavřel, P. 2011: G-perly v českých raně středověkých náhrdelnících v kontextu evropské sklářské produkce přelomu 9. a 10. století. Archeologické rozhledy 63, 586–607.
 • Košta, J. – Sedláčková, H. – Hulínský, V. 2011: Skleněné předměty z raně středověkého knížecího hrobu v Kolíně. Časopis Národního muzea 180, 2011, 51–81.
 • Tomková, K. – Hulínský, V. – Košta, J. 2011: Olivovité perly a jejich chemické složení. In: Historické sklo 5. Čelákovice, 67–74.
 • Košta, J. – Hošek, J. 2012:Meč z hrobu 120 ze Staré Kouřimi – doklad raně středověké zbraně vyrobené z kelímkové oceli? Archeologické rozhledy 64, 157–175.
 • Košta, J. – Mařík, J. 2012: Archeologické výzkumy Rudolfa Turka na akropoli libického hradiště – evidence fondu, digitalizace terénní dokumentace a databázové zpracování. In: J. Košta – J. Mařík – P. Maříková Vlčková (ed.): Rudolf Turek. Archeolog, historik a numismatik. Soubor statí vydaných u příležitosti 100. výročí narození. Sborník Národního muzea 66 (2012), čís. 1-2, s. 35–42.
 • Košta, J. – Mařík, J. – Hošek, J. 2012: Nálezy raně středověkých mečů v aglomeraci raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou. In: J. Košta – J. Mařík – P. Maříková Vlčková (ed.): Rudolf Turek. Archeolog, historik a numismatik. Soubor statí vydaných u příležitosti 100. výročí narození. Sborník Národního muzea 66 (2012), čís. 1-2, s. 71–87, 91–96.
 • J. Hošek – J. Košta – P. Bárta 2012: The metallographic examination of sword No. 438 as part of a systematic survey of swords from the Early Medieval stronghold of Mikulčice, Moravia. Gladius 32, 87–102.
 • Nevizánsky, G. - Košta, J. 2012: Die Ausgrabung eines frühungarischen Reitergräberfeldes in Streda nad Bodrogom (okr. Trebišov/SK) in den Jahren 1926 und 1937. In: B. Tobias (ed.), Die Archäologie der Frühen Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik. (RGZM - Tagungen 17). Mainz, 191-221. Rozumím