Vědecké zaměření:

 • archeologie raného středověku, hmotná kultura elit, militaria

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • 2005–2011: výzkumný záměr Národního muzea HM/300, kde zpracovával raně středověké nálezové soubory z doby J. L. Píče, především velmožský hrob z Kolína a dále soubory skleněných korálků. 
 • 2005–2011: výzkumný záměr MK ČR „Osobnosti české kultury“ HM/300. J. Košta zpracovával raně středověké nálezové soubory z doby J. L. Píče (olivovité perly, militaria, hroby elit).
 • 2008–2010: grantový projekt GA AVČR „Akropole libického hradiště – možnosti nedestruktivní archeologie a moderních technologií v procesu studia archeologických pramenů“ (spoluřešitel).
 • 2012–2014: výzkumný záměr MK ČR (NAKI) „Archeologie na dosah. Možnosti edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“ (spoluřešitel).
 • 2012–2020: grantový projekt GAČR „Meče středověké Evropy jako technologický, archeologický a kulturně historický pramen“ (spoluřešitel)

Bibliografie:

 • Košta, J. 2005: Kollektion frühmittelalterlicher Schwerter aus dem großmährischen Zentrum in Mikulčice. In: Kouřil, P. (Hrsg.): Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas, Brno, 157–191.
 • Košta, J. 2005: Přehled vývoje mečů karolinského typu. In: Středočeský vlastivědný sborník. Muzeum a současnost, řada společenskovědní 23, 159–172.
 • Košta, J. 2006: Výzkum na akropoli hradiště v Libici nad Cidlinou – současný stav terénní dokumentace a evidence fondu. Archeologické rozhledy 58, 664–667.
 • Košta, J. – Hošek, J. 2007: Meč z hrobu 723 v Mikulčicích a jeho metalografický průzkum. In: Z dějin hutnictví 37 (Rozpravy Národního technického muzea v Praze 202), Praha, 5–19.
 • Košta, J. 2008: Několik poznámek k chronologii pohřebiště u VI. kostela v Mikulčicích, Studia Mediaevalia Pragensia 8, 277–296.
 • Košta, J. – Hošek, J. 2008: Meč z hrobu 580 ve III. kostele v Mikulčicích. Příspěvek k diskusi o jednom ze zástupců nejvyšší staromoravské elity, Studia Mediaevalia Pragensia 8, 177–207.
 • Košta, J. – Hošek, J. 2008: Zbraně z knížecího hrobu z 9. století v Kolíně z pohledu archeologie a metalografie, Acta Militaria Mediaevalia 4, 7–37.
 • Košta, J. – Hošek, J. 2008: Meč s damaskovou čepelí z hrobu 715 v Mikulčicích a jeho metalografický průzkum. In: Z dějin hutnictví 38 (Rozpravy Národního technického muzea v Praze 207), Praha, 5–16.
 • Košta, J. – Hošek, J. 2009: Raně středověké meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí (typ Petersen X / Geibig 12, Var. I.). Pohled archeologie a metalografie. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24. – 26. 4. 2006, Brno 2009, 109–126.
 • Košta, J. – Nevizánsky G. 2009: Výskum staromaďarského jazdeckého pohrebiska v Strede nad Bodrogom v rokoch 1926 a 1937. Slovenská archeológia 57, 301–354.
 • Košta, J. 2010: Etnická identita či kulturní kontakty? Příspěvek k problematice interpretace cizích prvků v pohřební kultuře české raně středověké společnosti. In: Dzieduszycki, W. – Wrzesiński, J.: Tak więc po owocach poznacie ich. Funeralia Lednickie 12. Poznań, 135–148.
 • Košta, J – Srovnal, J. – Hošek, J. – Děd, J. 2010: K původu „zvonu“ z Libice. Archeologické rozhledy 62, 514–522.
 • Košta, J. – Mařík, J. 2010: Archeologická mapa raně středověké Libice. Výzkumy Rudolfa Turka na akropoli hradiště, Praha.
 • Košta, J. – Tomková, K. 2011: Olivovité korálky v raně středověkých Čechách a jejich postavení ve středoevropském kontextu. Památky Archeologické 102, 307–354.
 • Košta, J. – Hošek, J. 2011: Raně středověký meč z pohřebiště na akropoli hradiště v Libici nad Cidlinou v kontextu mečů Petersenova typu Y. In: Kotowicz, P. – Pudło, P.: Cum arma per aeva. Uzbrojenie indiwidualne na przestrzeni dziejów, Toruń, 42–73.
 • Košta, J. – Tomková, K. – Hulínský, V. – Zavřel, P. 2011: G-perly v českých raně středověkých náhrdelnících v kontextu evropské sklářské produkce přelomu 9. a 10. století. Archeologické rozhledy 63, 586–607.
 • Košta, J. – Sedláčková, H. – Hulínský, V. 2011: Skleněné předměty z raně středověkého knížecího hrobu v Kolíně. Časopis Národního muzea 180, 51–81.
 • Tomková, K. – Hulínský, V. – Košta, J. 2011: Olivovité perly a jejich chemické složení. In: Historické sklo 5. Čelákovice, 67–74.
 • Košta, J. – Hošek, J. 2012: Meč z hrobu 120 ze Staré Kouřimi – doklad raně středověké zbraně vyrobené z kelímkové oceli? Archeologické rozhledy 64, 157–175.
 • Košta, J. – Mařík, J. 2012: Archeologické výzkumy Rudolfa Turka na akropoli libického hradiště – evidence fondu, digitalizace terénní dokumentace a databázové zpracování. In: Košta, J. – Mařík, J. – Maříková Vlčková, P. (ed.): Rudolf Turek. Archeolog, historik a numismatik. Soubor statí vydaných u příležitosti 100. výročí narození. Sborník Národního muzea 66, čís. 1–2, 35–42.
 • Košta, J. – Mařík, J. – Hošek, J. 2012: Nálezy raně středověkých mečů v aglomeraci raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou. In: Košta, J. – Mařík, J. – Maříková Vlčková, P. (ed.): Rudolf Turek. Archeolog, historik a numismatik. Soubor statí vydaných u příležitosti 100. výročí narození. Sborník Národního muzea 66, čís. 1–2, 71–87, 91–96.
 • Hošek, J. – Košta, J. – Bárta, P. 2012: The metallographic examination of sword No. 438 as part of a systematic survey of swords from the Early Medieval stronghold of Mikulčice, Moravia. Gladius 32, 87–102.
 • Nevizánsky, G. – Košta, J. 2012: Die Ausgrabung eines frühungarischen Reitergräberfeldes in Streda nad Bodrogom (okr. Trebišov/SK) in den Jahren 1926 und 1937. In: Tobias, B. (ed.), Die Archäologie der Frühen Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik. (RGZM – Tagungen 17). Mainz, 191–221. 
 • Košta, J. – Mařík, J. – Maříková Vlčková, P. (ed.) 2012: Rudolf Turek. Archeolog, historik a numismatik. Soubor statí vydaných u příležitosti 100. narozenin Rudolfa Turka. Sborník Národního muzea 66 (2012), čís. 1–2.
 • Košta, J. – Tomková, K. 2012: Olivenperlen – ein gemeinsames Kapitel frühmittelelterlichen Kulturgeschichte in Böhmen und Bayern. In: Fines Transire 21, Rahden/Westfalen, 199–213.
 • Košta, J. – Hošek, J. 2013: Swords from Stará Kouřim (Bohemia) from the viewpoint of archaeology and metallography. In: Marek, L. (ed.): Weapons Bring Peace? Warfare in Mediaeval and Early Modern Europe, Wroclaw, 7–29. (GAČR)
 • Гошек, И. – Кошта, И. – Оттенвельтер, Э. 2013: Новые исследования мечей из Микульчиц, B: A. Петраускас (ред.), Древняя металлургия и металлообработка: археологические прототипы и реконструкция, Київ, 56–66. (GAČR)
 • Košta, J. 2013: Das Fürstengrab in Kolín (446); Hallskette mi teinem kleinen Bernsteinkreuz (447); Kleines Kreuz (448); Stilus (449). In: Kroker, M. (ed.): CREDO – Christianisierung Europas im Mittelalter. Katalog, Paderborn, 516–521.
 • Košta, J. – Šteffl, J. – Hošek, J. – Lutovský, M. 2014: Raně středověký meč z Píseckých hor. Archeologie ve středních Čechách 18/1, 299–318.
 • Košta, J. – Opatrná, M. 2014: Dějiny pravěku, muzea a výuka na základních a středních školách. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 52 (2014), čís. 1, 3–13.
 • Košta, J. – Lutovský, M. 2014: Raně středověký knížecí hrob z Kolína. Fontes Archaeologici Pragenses 41. Praha: Národní muzeum.
 • Mikešová, V. – Opatrná, M. a kol. 2014: V. Mikešová, M. Opatrná, K. Urbanová, J. Valentová, J. Košta, D. Bursák, L. Vélová, P. Belaňová, Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví. Certifikovaná metodika. Praha: Národní muzeum.
 • Košta, J. – Hošek, J. 2014: The Early Medieval Swords from Mikulčice (Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 42: Studien zum Burgwall Mikulčice 10). Brno: Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic Brno, v.v.i.
 • Kouřil, P. – Galuška, L. – Košta, J. 2014: Katalog. In: Kouřil, P. (ed.), Velká Morava a počátky křesťanství, Brno, 281–474.
 • Kouřil, P. – Galuška, L. – Košta, J. 2014: Katalog. In: Kouřil, P. (ed.), Great Moravia and the Beginnings of Christianity, Brno, 297–490.
 • Košta, J. 2014: Vývoj bádání nad tříděním mečů 2. poloviny 8. až přelomu 10. a 11. století. Praehistorica 33/1, 233–252.
 • Tomková, K. – Košta, J. 2015: Raně středověké pohřebiště v Mělníku-Rousovicích. Archeologie ve středních Čechách 19, č. 1, 271–318.
 • Košta, J. 2016: Bronzová ostruha mimořádné hodnoty. In: Kuba, B. (ed.), O zaniklé vesnici Kří a další zajímavosti z historie Kerska, Kersko, 62–65.
 • Košta, J. (ed.) 2016: Člověk, společnost a kultura v minulosti. Libreto expozičního bloku antropologie a pravěké a klasické archeologie v rámci stálé expozice Národního muzea. Praha, upr. 2017.
 • Košta, J. – Velemínský, P. –Svobodová, H. – Kuželka, V. 2017: Lidé. Expoziční blok v rámci budoucí stálé expozice Národního muzea. Muzeum 55, zvláštní vydání, 40–48.
 • Hošek, J. – Košta, J. – Ottenwelter, E. 2017: Investigation of the Great Moravian 'Ulfberht' sword from Břeclav-Pohansko, Czech Republic. In: Book of Abstracts – Conference 'Iron in Archaeology, Bloomery Smelters and Blacksmiths in Europe and Beyond', May 30 – June 1 2017, Prague, 50–51.
 • Košta, J. 2018: Slawische Eliten in Böhmen im 9. und 10. Jahrhundert – Slovanské elity v Čechách v 9. a v 10. století. In: Sachsen Böhmen 7000 – Böhmen Sachsen 7000. Chemnitz, 112–118.
 • Košta, J. – Hošek, J. 2018: Nejstarší nález meče na pohřebišti ve Starém Městě-Na valách. Výsledky revizního průzkumu. Slovácko 60, 95–109.
 • Hošek, J. – Košta, J. – Žákovský, P. 2019: Ninth to mid-sixteenth century swords from the Czech Republic in their European context, Part I: The finds. Praha: Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic Praha, v.v.i. – National Museum – Masaryk University – Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic Brno, v.v.i.
 • Košta, J. – Hošek, J. – Přichystalová, R. – Dresler, P. – Macháček, J. 2019: Velkomoravské meče z Pohanska a okolí – nová revize. In: Památky archeologické 110, 173–235.
 • Hošek, J. – Košta, J. – Galuška, L. 2019: Re-assessment of metallographic examinations of two early medieval swords from Staré Město (Uherské Hradiště district), Czech Republic. Journal of the International Union of Prehistorical and Protohistorical Sciences 2, no. 1, 46–56.
 • Košta, J. – Hošek, J. – Vopálenský, M. – Kumpová, I. 2018: Průzkum raně středověkého meče ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Archeologia Technica 29, 3–9.
 • Košta, J. – Hošek, J. 2019: Schwerter und Schwertfragmente aus dem großmährischen Zentrum in Mikulčice. In: Poláček, L. – Kouřil, Z.: Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern (Internationale Tagungen in Mikulčice IX), Brno, 151–180.