Vědecké zaměření:

 • Odborné zaměření: současná odborná a vědecká literatura, akvizice (včetně výměny publikací)

Vzdělání:

 • FF UK - obor knihovnictví a vědecké informace

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • 1994, 1996 - Velká Británie – Britská knihovna, Londýn (a další knihovny – Londýn, Oxford, Cambridge) 
 • 2001 - Německo – Bavorská státní knihovna, Mnichov (a další knihovny v Mnichově)
 • 2007 – Velká Británie – Londýn – odborné knihovny
 • 2008 – Nizozemsko – veřejné knihovny

Granty a projekty:

 • 2000: grant MK – „Vytvoření základní technické infrastruktury pro zahájení počítačové katalogizace v Knihovně Národního muzea.“
 • 2000: grant MK – VISK 3 – „Další rozvoj technické infrastruktury pro počítačovou katalogizaci v Knihovně Národního muzea“
 • 2003: grant MK - Knihovna 21. století - „Odstraňování povodňových škod – nákup knihovního fondu“
 • od r. 2013: účast v projektu „Česká knihovna“ (projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů vydaných v ČR)
 • 2013 – 2017: účast v konsorciu pro databáze EBSCO: „Služba přístupu do databáze firmy EBSCO - "Academic Search Complete, kterou NK ČR poskytuje na základě schváleného projektu programu "Informace - základ výzkumu" (LR)
 • 2017 – 2022: zástupce NM v projektu „Národní centrum pro elektronické informační zdroje - CzechELib“

Výstavy a muzejní práce:

 • 1997: „Mezinárodní výměna publikací Knihovny Národního muzea“ /Kabinet knižní kultury, Národní muzeum
 • 1998: „Z pokladnice Národního muzea“ /Národní muzeum (spoluúčast)
 • 2000: „Knihovna Národního muzea známá i neznámá“ / Muzeum knihy, Žďár nad Sázavou (spoluúčast)
 • 2000 – 2001: „Závěr tisíciletí – zrcadlo vzpomínek“ / Národní muzeum (spoluúčast)
 • 2001 – 2002: „Soudobá zahraniční odborná literatura ve fondech Knihovny Národního muzea“ / Kabinet knižní kultury, Národní muzeum

Členství ve vědeckých organizacích:

 • 2003 – 2008: tajemnice Vědecké rady Národního muzea – humanitní sekce
 • 2006 – 2015: členka Ediční rady NM
 • 2006 – dosud: Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum

Publikační činnost (výběr):

 • Kučerová, Jarmila. Výměna publikací Knihovny Národního muzea v letech 2011–2020. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, 2021, 66(3-4), 139–143. DOI: https://doi.org/10.37520/amnpsc.2021.028. ISSN 2570-6861 (Print), 2570-687X (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/acta-musei-nationalis-pragae-historia-litterarum/66-3-4/vymena-publikaci-knihovny-narodniho-muzea-v-letech-20112020
 • Kučerová, Jarmila. Sklad matičních publikací. Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie. 2015, 60(3-4), s. 79. ISSN 0036-5351.
 • Kučerová, Jarmila. Knihovna Národního muzea a vědecko-výzkumné projekty. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2014, 66(12), s. 438-440. ISSN 0011-2321.
 • Kučerová, Jarmila, Eva Lachmanová a Ivana Hernychová. Osobní knihovna Bohuslava Jiruše / Personal library of Bohuslav Jiruš. Sborník Národního muzea v Praze: řada A, Historie. 2013, roč. 67, 3-4, s. 22 - 28. ISSN 0036-5335.
 • Kučerová, Jarmila. Výměna publikací Knihovny Národního muzea v letech 1990-2010. Sborník Národního musea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum. Řada C, Literární historie. 2011, roč. 56(1-2), 15-19.
 • Kučerová, Jarmila. Londýnské knihovny a jejich služby. Čtenář : Měsíčník pro knihovny. 2008, roč. 60, č. 10, s. 334-337. ISSN 0011-2321.
 • Kučerová, Jarmila. Akvizice odborné literatury v Knihovně Národního muzea. In Knihovny současnosti 2008 : Sborník z 16. konference, konané ve dnech 16.–18. září 2008 v Seči u Chrudimi. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2008. s. 147-152. ISBN 978-80-86249-0.
 • Kučerová, Jarmila. Mezinárodní výměna publikací: stručný průvodce pro muzejní knihovny [online]. Praha: Národního muzeum, 2005 [cit. 2017-03-27]. Dostupné z: http://www.nm.cz/Oddeleni-KNM/Oddeleni-mezinarodni-vymeny-publikaci/Strucny-pruvodce-mezinarodni-vymenou-publikaci-pro-muzejni-knihovny.