Specializace:

chemická technologie restaurování památek, chemická analýza historických materiálů

Vzdělání:

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav chemické technologie restaurování památek

Vědecko-výzkumné projekty:

 • 2011-2012 Interní grant VaV NM: Chemicko-technologický průzkum organických zbytků významných archeologických nálezů z doby bronzové (hlavní řešitel)
 • 2005-2011 projekt MK00002322103 - Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (řešitel)
 • 2007-2009 GA103/07/1091 - Vliv protipožárních nátěrů na korozi historického dřeva (řešitel)

Členství v odborných společnostech:

Komise konzervátorů a restaurátorů AMG

Pedagogická činnost:

 • Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Katedra chemické technologie
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické-technologie, Ústav chemické technologie restaurování památek - externě

Bibliografie (výběrová):

 • TISUCKÁ M.; OHLÍDALOVÁ M.: Luxus ze vzdálených zemí. Jantar doby bronzové ze sbírky Národního muzea. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae, no. 18, Národní muzeum, 2013.
 • SVOBODOVÁ E., BOSÁKOVÁ Z., OHLÍDALOVÁ M., NOVOTNÁ M., NĚMEC I.: The use of infrared and Raman microspectroscopy for identification of selected red organic dyes in model colour layers of works of art. Vibrational Spectroscopy, 63, 2012, 380–389.
 • DŘEVÍKOVSKÁ J., OHLÍDALOVÁ M.: Metodika průzkumu a konzervace iluminací středověkých rukopisů. Certifikovaná metodika, Národní knihovna ČR, 2012.
 • OHLÍDALOVÁ M.: Stěhování Historického muzea. Muzeum – muzejní a vlastivědná práce, Národní muzeum, 2, 2012, 49–53.
 • OHLÍDALOVÁ, M.; et al. Srovnání vlivu kationtů kovů na poškození usní a pergamenů.Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (3), 86–95. ISSN 0452-599X.
 • VÁVROVÁ P.; OHLÍDALOVÁ M.: Umístění knihovních fondů do obalů ze speciálních folií bez přístupu vzduchu jako možnost ochrany před degradačními vlivy – ano či ne? In.Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek, Národní knihovna ČR, 2011, 37-53. ISBN: 978-80-7050-603-5
 • OHLÍDALOVÁ M., PILNÁ V.: Kynžvartské střevíce z předbělohorského období. Zprávy památkové péče, Národní památkový ústav, 6, 2011, 428 – 432.
 • OHLÍDALOVÁ M., TISUCKÁ M.: Nálezy usní z mohylových pohřebišť střední doby bronzové. In Doba popelnicových polí a doba Halštatská, Hornické muzeum Příbram, 2011, 187-191. ISBN: 978-80-86869-13-1
 • OHLÍDALOVÁ M.; VÁVROVÁ P.: Monitorování vlivu světla na sbírkové předměty v expozicích – „světelný životopis“. Muzeum – muzejní a vlastivědná práce, Národní muzeum, 2010, 48 (2), 10-18. ISSN: 1803-0386
 • KUČEROVÁ I., NOVOTNÁ M.; OHLÍDALOVÁ M.; MICHALCOVÁ A.: Koroze historických krovů retardéry hoření na bázi amonných solí. In: Sborník workshopu „Poškození dřeva historických konstrukcí“, STOP, 2010, 4-17.
 • KUČEROVÁ I., OHLÍDALOVÁ M.: Koroze dřeva protipožárními nátěry na bázi amonných solí. Koroze a ochrana materiálu, 53, 2009, 1-8.
 • VÁVROVÁ P., OHLÍDALOVÁ M.: Can Vacuum Packing of Archival and Library Documents in Special Foil Jackets be a Storage Solution? Engel P. (ed.): Research in Book and Paper Conservation in Europe – a State of the Art. Verlag Berger Horn/Wien, 2009, 241-254.
 • OHLÍDALOVÁ M., VÁVROVÁ P., JONÁŠOVÁ Š., BROŽOVÁ L.: Vakuové balení jako alternativní možnost dlouhodobého uložení novodobých papírů - ano či ne?! In: Sborník z konference Seminář konzervátorů a restaurátorů v Hradci Kralové, Technické muzeum v Brně, Brno 2009, 89-92.
 • KUČEROVÁ I., OHLÍDALOVÁ M.; ŠTEMBEROVÁ E.: Koroze historických krovů retardéry hoření na bázi amonných solí. In: Sanace dřevěných konstrukcí a staveb 2009, WTA CZ, 2009. ISBN: 978-80-02-02175-9.
 • HAVLÍNOVÁ B., OHLÍDALOVÁ M., PETROVIČOVÁ M., MARUŠICOVÁ B.: Effect of accelerated ageing properties of parchment. Chemické Listy, 99, 2008, 1234 – 2345.
 • ŠKRDLANTOVÁ M.; KUČEROVÁ L., OHLÍDALOVÁ M.: Možnosti identifikace barviv na textilu. In: Textil v muzeu, Technické muzeum v Brně, 2008. ISBN 978-80-86413-52-5
 • DŘEVÍKOVSKÁ J. OHLÍDALOVÁ M, BOLAN K.: Srovnání vzácných iluminovaných rukopisů připisovaných Mistru Šelmberské bible. In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů v Příbrami, 9-11.9.2008, Technické muzeum v Brně, 61-67.
 • KUČEROVÁ I.; OHLÍDALOVÁ M.; NOVOTNÁ M.; MICHALCOVÁ A.: Wood degradation caused by ammonium phosphates and sulphatebased fire retardants. In: Eurocorr 2008 The European Corrosion Congress, Edinburgh, Dechema 2008.
 • KUČEROVÁ I., OHLÍDALOVÁ M, NOVOTNÁ M.: Poškození dřeva historických krovů v důsledku aplikace protipožárních nátěrů. In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů v Příbrami, 9-11.9.2008, Technické muzeum v Brně, 36-41.
 • OHLÍDALOVÁ M., KUČEROVÁ I.: 3.3. Koroze a degradace usní a pergamenů. Kolektiv autoru (ed.): Koroze materiálů pro restaurátory. Učební text studijního programu Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemeslných děl. VŠCHT, Praha 2007.
 • OHLÍDALOVÁ M.: Book Review - Microanalysis of parchment. Studies in Conservation, 52 (1), 2007, 76-77.
 • KUČEROVA I., LEHMANN E., OHLÍDALOVÁ M., NOVOTNÁ M.: Observing penetration of acrylic solutions into wood with neutron radiography and Raman spectroscopy. Townsend J., Toniolo L., Cappitelli F. (ed.): Conservation science 2007, Archetype Publications, 2008.
 • OHLÍDALOVÁ M.: Specifické podmínky vhodné pro depozitní uložení předmětů z usní. Sborník odborného semináře „Depozitáře – obecné zásady“, STOP, Praha, s. 20-22.
 • OHLÍDALOVÁ M.: Degradace kolagenových materiálů. In: Sborník z Konference konzervátorů a restaurátorů v Plzni, 6-8. 9. 2005, Technické muzeum v Brně, 30-32.
 • OHLÍDALOVÁ M., Kučerová I., Novotná M.: Identification of Acrylic Consolidants in Wood by Raman Spectroscopy. Journal of Raman Spectroscopy, 37, No. 10, p. 1179-1185.