Vědecké zaměření: 

 • Život a dílo Bohuslava Martinů; duchovní vícehlas v Čechách od 2. poloviny 16. do 1. třetiny 17. století v prostředí literátských bratrstev.

Vzdělání:

 • FF UK, obor hudební věda a národopis, PhDr. (1984)

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:

 • Ústav teorie a dějin umění ČSAV (Od 9. 2. 1981 do 8. 2. 1982)
 • Paříž (evidence dostupné korespondence  B. Martinů a nakladatelských smluv ke skladbám Bohuslava Martinů) (Od 1. 9. do 30. 9. 1992)

Granty:

 • Tematický hudební katalog bývalého literátského bratrstva v Rokycanech od 2. poloviny 16. do 1. třetiny 17. století; MK ČR, DA 01 P01OUK010, 2013 – 2016
 • Rokycanská hudební sbírka. Katalog franko-nizozemských duchovních skladeb dochovaných v nejstarší vrstvě repertoáru / The Rokycany Music Collection A Catalogue of Franco-Netherlandish Sacred Works Preserved in the Oldest Layer of the Repertoire. Autorky: Kateřina Maýrová – Stephanie P. Schlagel – Hana Hrachová = úkol DKRVO 2013/44, DKRVO 2014/44, DKRVO 2015/46, DKRVO 2016/43, 00023272)

Muzejní práce (výstavy):

 • Maýrová, Kateřina: Giovanni Gabrieli (post 1554–1612) a benátská hudba v Rokycanech (2012), ve spolupráci s Okresním muzeem Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
 • Maýrová, Kateřina, Součková, Taťána, Vojtěšková, Jana: Fenomén Martinů (2009–2010)
 • Maýrová, Kateřina et al.: Bohuslav Martinů und sein Labyrinth der Welt (1999)
 • Maýrová, Kateřina: Podještědí v hudbě v průběhu dvou staletí (1990–1991)
 • Maýrová, Kateřina: Hudební divadlo Bohuslava Martinů (1989)

Členství ve vědeckých organizacích:

 • od r. 1994 do současnosti členka ediční rady BMCE (BMGA)

Bibliografie:  

 • Maýrová, Kateřina: The motets of Andrea and Giovanni Gabrieli in Rokycany Music Collection, their Influence on Bohemian polychoral Repertoire and Comparison with the Bardejov and Levoča Collections. In Sborník z mezinárodního semináře v italských Benátkách – Convegno internazionale di Studi, pořádaný Fondazione Ugo e Olga Levi ve dnech 15–16 novembre 2013 (v tisku).
 • Maýrová, Kateřina: Sbírkový fond tiskové dokumentace Českého muzea hudby s akcentem na problematiku hudebního života v Praze v 19. století. Opus musicum, roč. 47 (2015), č. 2, 105 s., zvl. s. 34–57.
 • Maýrová, Kateřina: Hudba v Masarykově rodině ve světle nových pramenů. Příspěvek k 91. výročí úmrtí Charlotty Garrigue Masarykové (1850–1923). Opus musicum, roč. 46 (2014), č. 4, 99 s., zvl. s. 6–39.
 • Maýrová, Kateřina: Hudební repertoár tzv. Rokycanské hudební sbírky a jeho srovnání s Bardějovkou a Levočskou sbírkou hudebnin. Shody a rozdíly v migraci duchovní hudby období renesance a raného baroku v Čechách a na tzv. historickém území Uherska ve 2. polovině XVI. a první třetině XVII. století. Musicologica Istropolitana X.–XI., Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2013, 503 s., zvl. s. 275–317.
 • Maýrová, Kateřina – Součková, Taťána – Vojtěšková, Jana. Fenomén Martinů / The Martinů Phenomenon / Le Phénomène Martinů. Praha: Národní muzeum – České muzeum hudby, 2009, 47 s. Katalog výstavy.
 • Maýrová, Kateřina: The Music Collections of the Czech Museum of Music Related to the Music History of the First Half of the 20th Century. Martinů-Studien (Herausgegeben von Aleš Březina), Band 2: Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne/Aspects of Music, Arts and Religion during the Period of Czech Modernism, Aleš Březina – Eva Velická (eds.), 306 S./pp., zvl. s. 273–294, Bern: Peter Lang Verlag, 2009.
 • Maýrová, Kateřina. German Composers in the Rokycany Music Collection from the second half of the 16th century to the first third of the 17th century. Volume from the International Congress „Musik-Sammlungen – Speicher interkultureller Prozesse“. Fischer, Erik (Hrsg.), Teilband A, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2007, zvl. s. 133–154.
 • Maýrová, Kateřina. Koncertní programy k dějinám českých hudebních a pěveckých spolků v 19. a 20. století ve sbírkách Muzea české hudby v Praze. In Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy, ed. Edita Bugalová, Trnava 2001, s. 100–147.
 • Maýrová, Kateřina. Korespondence Bohuslava Martinů s Českou akademií věd a umění.Hudební věda, roč. 37 (2000), č. 1–2 – separátní číslo, Praha: Academia, 64 s.
 • Maýrová, Kateřina. I Cori Spezzati nelle Terre Ceche tra il XVI e il XVII secolo, le Fonti e i Modelli Ispirativi Italiani: Il Repertorio dei Cori Spezzati Conservato in Bohemia. In Italia e Boemia nella Cornice del Rinascimento Europeo, Leo S. Olschki Editore, Firenze 1999, pp. 237–260.
 • Maýrová, Kateřina (ed.). Bohuslav Martinů. Tři šansony pro Červenou sedmu pro zpěvní hlas a klavír na slova J. Drémana, F. Gellnera a J. Herolda. Praha: Nakladatelství Tempo, 1993, 23 s.
 • Maýrová, Kateřina. Bohuslav MARTINŮ. Inventář fondu korespondence z pražských institucí a privátních zdrojů. Praha: Národní muzeum – Muzeum české hudby – Český hudební fond, 1989, X + 250 s.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • 23.–28. 4. 1990 – Paříž - konference ke 100. výročí narození B.Martinů, referát „Comments on the Hitherto-Unknown Correspondence of Bohuslav Martinů as well as Other Written Sources related to His Stay in France in the Years 1923–1941“
 • 17.–21. 3.1996 – Praha - Italia e Boemia nella Cornice del Rinascimento Europeo, referát „I cori spezzati nelle terre ceche tra il XVI e il XVII secolo, le fonti e i modelli ispiratori italiani: il repertorio italiano dei cori spezzati conservato in Boemia“

Ostatní odborné aktivity:

 • Odborná umělecká spolupráce s komorními smíšenými soubory „Amici musicae antiquae“ Praha a „Canticorum iubilo“ Praha v 70. až 90. letech 20. století
 • Odborná umělecká spolupráce s komorním ženským sborem „Charmone Praha“ – od r. 1994 do roku 2010 – spoluautorka dramaturgie a sleevenote 1. profilové CD nahrávky souboru s díly A. Dvořáka, B. Martinů a O. Máchy – od roku 1992 do současnosti členka správní rady Nadace Bohuslava Martinů v Praze
 • Členka ediční rady pro BMGA