Vědecké zaměření:

 • Kramářské tisky 17.–19. století, knižní provenience, mentalita české středostavovské společnosti devatenáctého století

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – obor historie, ukončeno v roce 2013 obhajobou diplomové práce: Doufali jsme, že nám bude líp. Život českého učitele v druhé polovině 19. století a v první třetině 20. století.
 • od 2015 – doktorské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin

Granty a projekty:

 • Od 2012 spolupráce na grantovém projektu GAP406/12/0691 – Korespondence Karla Havlíčka.
 • Od 2014–2015 spolupráce na grantovém projektu DF12P01OVV023 – PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí.
 • Od 2018 spolupráce na IP DRKVO č. 2018/55 – Kramářské tisky a jejich producenti v geografickém kontextu. (Mgr. Iva Bydžovská, Michal Klacek)

Publikační činnost (výběr):

 • Marek BRČÁK – Dalibor DOBIÁŠ – Michal DRAGOUN – Martina JAMBOROVÁ – Matěj MĚŘIČKA – Kateřina VOLEKOVÁ, Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A. Praha 2014, s. 18–70.
 • Jiří BENEŠ – Dalibor DOBIÁŠ – Michal DRAGOUN – Ota HALAMA – Markéta KLOSOVÁ – Iva LELKOVÁ – Matěj MĚŘIČKA, Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 B a 1 C. Praha 2015, s. 174–183.
 • MĚŘIČKA, Matěj. Knihovna Viléma Gablera a Alexandr Veliký. In: KAŠPAROVÁ, Jaroslava (ed.). Sborník Národního muzea v Praze, řada C: Osobnosti česko-francouzské kulturní mediace kolem Hanuše Jelínka (1878-1944). 61, 1–2. 2016.
 • MĚŘIČKA, Matěj – RAŠKA, Jakub. „Síla země založena na rolnictví vždy spočívá pevněji než na fabrikách, skrze které se, když neslušně rozmnoženy budou, jenom velký počet nastávajících žebráků v zemi zahnízdí.“ Nemoci středoevropské modernizace v rakouské předbřeznové a revoluční žurnalistice jako diskurzivní krajina. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61, 2016, č. 3–4, s. 9–26.
 • MĚŘIČKA, Matěj. Vilém Gabler bez Karla Havlíčka? Shrnutí dosavadního bádání kolem osoby Viléma Gablera. Opera Historica 18, 2017, č. 1, s. 107–117.