Vědecké zaměření:

neolit, pohřební ritus staršího pravěku a problematika dětství v minulosti („archaeology of childhood“), členství v Society for the Study of Childhood in the Past 

Vzdělání:

 • V roce 2010 ukončení magisterského studia oboru Archeologie pravěká a raně středověká na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci programu Erasmus ve školním roce
 • 2007/2008 roční stáž na L´Université Lyon 2 Lumière ve Francii.
 • Od roku 2010 doktorské studium na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze, kde zpracovává disertační práci na téma „Nálezy dětských pozůstatků z pravěku Čech a Moravy v konfrontaci s etnografií“.

Projekty:

 • 2012–2013 výzkumný záměr MK ČR (NAKI) "Archeologie na dosah. Možnosti edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví" (spoluřešitelka, doposud redaktorka webu Archeologie na dosah: www.archeologienadosah.cz).
 • Organizace konference Archeologie & Antropologie (ročníky 2011, 2013, 2017; v přípravě 2019)


Bibliografie:

 • Vejskalová, L. 2009: Pohřbívání dětí v neolitu a eneolitu na našem území. Praehistorica XXVIII, Praha, 237–280.
 • Vélová, L. 2010: Problematika dětských pohřbů v pravěku na našem území. Rukopis magisterské diplomové práce uložený na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha.
 • Vélová, L. 2011: Děti v českém pravěku (od neolitu po dobu bronzovou), ČNM – řada historická 180-3/4, 20–37.
 • Vélová, L. – Tisucká, M. 2011. Druhotné zásahy v hrobech dětí na příkladu starší doby bronzové. In: S. Stuchlík (ed.). Materiály o pohřebním ritu. Druhotné zásahy v hrobech (Acta archaeologica Opaviensia ; 4). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 105–112.
 • Mikešová, V. – Vélová, L. 2013: Příspěvek k prezentaci oboru na internetu. Archeologie na dosah – nový portál Národního muzea. In: Šmidtová – Popelka – Šmolíková – Bureš (eds.), Veřejná archeologie. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2012, Praha, 165–172.
 • Vélová, L. 2014: Střípky eneolitu. Praehistorica XXXII/1, Praha, 69–74.
 • Vélová, L. 2014: Několik postřehů k problematice dětské úmrtnosti v neolitu. In: Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.): Neolitizace aneb setkání generací, Praha, 321–335.
 • Koštová, N. – Vélová, L. – Limburský, P. 2018: Pohřby dětí. In: Limburský a kol.: Pohřební areály únětické kultury ve Vliněvsi. Praha, 571–578.
 • Vélová, L. 2018: Úvod do „archeologie dětství“. Acta Musei nationalis Pragae – Historia 72/1-2, 62–77.


Editorská činnost:

 • Vélová, L. (ed.) 2012: Archeologie a antropologie. Vybrané příspěvky z konference Archeologie a antropologie (Praha, Národní muzeum, 16. 11. 2011). Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia, Roč. 66, 3-4, 1–96.
 • Vélová, L. (ed.) 2018: Archeologie α Antropologie III: Studium archeologické kultury a společnosti. Acta Musei nationalis Pragae – Historia, roč. 72, č. 1-2.

Recenze:

 • Lucie Vélová, Milan Lička: Osídlení ze starší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně (Praha 2016). Archeologické rozhledy LXVIX-2017, 155–157.Rozumím