Odborné zaměření:

Dějiny 19. století, dějiny českého národního hnutí 1860–1914, regionální dějiny (Podřipsko), krajina a její význam v procesu formování moderního národa, věda a výzkum v prostředí muzejních institucí.

Vzdělání:

 • 1994–2001: Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice
 • 2001–2008: Magisterský studijní obor Historie (Mgr.), katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Magisterská diplomová práce: České národní hnutí na Podřipsku v 60.–90. letech 19. století ve stínu místních mladočeských aktivit (196 s.), udělena „Cena rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských nebo magisterských studijních programů v roce 2008“ (1. místo), kategorie – ostatní vědy
 • 2008–2016: Doktorský studijní obor České dějiny (Ph.D.), katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Dizertační práce: Kulturní dějiny Podřipska 1860–1914 v kontextu českého národního hnutí (339 s.), školitel: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (FF UK)

Zahraniční badatelské a studijní pobyty (výběr):

 • 2006/2007 – Technische Universität Chemnitz, Německo. Program Erasmus/Socrates, Filozofická fakulta, studijní obor: Europäische Geschichte (zimní semestr)
 • 2010 – Embassy CES, Cambridge, Velká Británie (3 týdny)
 • 2010 – Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunsko. Program CEEPUS, Fakulta historie a filozofie (1 týden), letní škola a konference „Regional, Religious and Ethnic Identities in Central Europe“
 • 2010 – Universität Wien, Rakousko. Program CEEPUS, stipendium OeAD, Institut für Soziologie, výzkum ve vědeckých a odborných institucích: Universitätsbibliothek Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Bibliothek der Albertina, Archiv der Universität Wien (1 měsíc)
 • 2013 – Inlingua Sprachschule München, Německo, pobyt spojený s návštěvou odborných historických institucí (2 týdny)

Pedagogická činnost:

 • ČVUT, Fakulta architektury, přednášková činnost v rámci předmětu „Kulturní krajina I“

Členství:

 • Společnost Národního muzea, z. s., jednatelka
 • Matice česká, sekce společnosti Národního muzea, z. s., pokladník

Granty:

 • OPVK/S02/D, CZ.1.07/1.1.00/26.0077, Národní muzeum, Vzdělávací projekt Dotkni se 20. století! (2012–2014), manažerka klíčové aktivity č. 1: Předměty vyprávějí – interaktivní výukový materiál
 • Interní mezioborový grant NM (2017–2018), Symbolické utváření národní krajiny v období závěrečné fáze českého národního hnutí 1860–1914 ve světle sbírek Národního muzea, hlavní řešitelka
 • Projekt Matice české a Národního muzea, Říp jako národní symbol a místo paměti českého národa v období 2. poloviny „dlouhého“ 19. století (2020–2021), hlavní řešitelka
 • Interní vědecký grant Národního muzea (2021–2022), Záchranná akce Antonína Friče na zvýšení populace lososa labského v kontextu proměn tváře českých řek poslední třetiny 19. století, hlavní řešitelka

Publikační činnost (výběr):

Monografie:

 • Milotová, Nina: V krajině skřivanů. Říp a Podřipsko ve světle formování moderního českého národa 1860–1914. Praha, Národní muzeum – Matice česká – Lika Klub 2022, ISBN (Národní muzeum): 978-80-7036-712-4.

Články, kapitoly v monografiích, statě ve sbornících:

 • Milotová, Nina: Utajený a znovuobjevený. Ervín Špindler – zapomenutý spolutvůrce Smetanovy Libuše. Dějiny a současnost 4/2011, s. 18–20.
 • Milotová, Nina: Kulturně-politické aktivity českého národního hnutí na Podřipsku v letech 1860–1914. Moderní dějiny, roč. 19, 2011, č. 1, s. 1–46.
 • Milotová, Nina: Stopy českých vědců v místě paměti Vídeňské univerzity. Vesmír, roč. 90, 2011, č. 10, s. 588–591.
 • Milotová, Nina: Vídeňský patron. Životní osudy historika a archiváře Václava Kratochvíla. Dějiny a současnost 5/2012, s. 24–27.
 • Milotová, Nina: Vzhůru na Říp! Různé podoby putování na posvátnou horu Čech ve 2. polovině 19. století. In: Východočeský sborník historický 23, Pardubice 2013, s. 277–306.
 • Horáková, Michaela – Milotová, Nina: Dotkni se dějin. Sbírkové předměty ve výuce dějin 20. století. In: Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Supplementa 2013/1 – Muzeum a škola, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 2013, s. 50–51.
 • Milotová, Nina: „Dokuď národy – i pěvci pěti budou…“ Dobře zatajená tvorba Ervína Špindlera. In: Martin Hrdina – Kateřina Piorecká (eds.), Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 21. – 23. února 2013. Praha, Academia 2014, s. 281–287.
 • Milotová, Nina – Horáková, Michaela: Muzeum ve škole. Moderní dějiny jinak. In: Muzeum a změna IV. Sborník z mezinárodní muzeologické konference, Národní muzeum v Praze, 12. – 14. listopadu 2013. Praha, Asociace muzeí a galerií 2014, s. 142–143.
 • Milotová, Nina: Háje a lesy v krajině Podřipska 2. poloviny „dlouhého“ 19. století. Kapitola v kolektivní monografii „Les a industrializace“ (eds. Václav Matoušek – Tereza Blažková). Praha, Togga 2015, s. 181–194.
 • Milotová, Nina: Pouť krajinou domova. Ottovy „Čechy“ jako čítanka příslušníka českého národa. Dějiny a současnost 5/2018, s. 38–41.
 • Hulíková, Veronika – Milotová, Nina: Národ sobě. Katalog k výstavě konané v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem 21. 6. – 9. 9. 2018. Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem 2018.
 • Milotová, Nina: „Krásnou pak krajinou točí se nezapomenutelné Labe…“ Řeka a její symbolický a kulturní význam v regionu české národní paměti. Kapitola v kolektivní monografii „Labe v proměnách věků“. Práce z dějin techniky a přírodních věd 54 (eds. Marek Ďurčanský – Michal Plavec). Praha, Národní technické muzeum 2018, s. 81–101
 • Milotová, Nina: „Řip je hora národní…“ Krajina jako symbol autonomie českých dějin v díle Václava Chaloupeckého. Kapitola v kolektivní monografii „Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky.“ (eds. Milan Ducháček – Jitka Bílková). Liberec – Praha – Turnov, Technická univerzita v Liberci – Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy – Pekařova společnost Českého ráje, z. s. 2018, s. 204–215.
 • Milotová, Nina – Frank, Jiří: Potenciál muzejní instituce v oblasti vědy a výzkumu na příkladu Národního muzea. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, roč. 56, 2018, č. 2, s. 18–25.
 • Milotová, Nina: Krajina jako národní symbol. Říp – Blaník – Vltava – Labe a jejich význam při utváření národní identity v závěrečné fázi českého národního hnutí. Acta Musei nationalis Pragae – Historia litterarum, roč. 64, 2019, č. 3–4, s. 33–44.
 • Milotová, Nina: Vliv větrných a kůrovcových kalamit šedesátých a sedmdesátých let 19. století na utváření českého obrazu Šumavy. Kapitola v kolektivní monografii „Hranice v krajinách“ (ed. Eva Semotanová). Praha, Academia 2020, s. 367–395.
 • Milotová, Nina: Národní festivity inscenované ve veřejném prostoru města Roudnice nad Labem v šedesátých až osmdesátých letech 19. století. Moderní dějiny, roč. 28, 2020, č. 2, s. 15–40.
 • Milotová, Nina: Na zdar (nejen) lososům! Expozice Rybářského pavilonu na Jubilejní   zemské výstavě roku 1891. Dějiny a současnost, roč. 44, 2022, č. 1, s. 30–34.
 • Milotová, Nina: „Pěstování lososa jest věcí vlasteneckou.“ Význam řek Labe a Otavy v procesu záchrany lososa labského v letech 1871–1891. Kapitola v kolektivní monografii „Lodě a šífy“. Práce z dějin techniky a přírodních věd 63 (eds. Marek Ďurčanský – Michal Plavec). Praha, Národní technické muzeum 2022, s. 77–100. 
 • Milotová, Nina: Řeka Ohře ve světle vědeckých a praktických rybářských aktivit Antonín Friče realizovaných v rámci záchranné akce na zvýšení populace lososa obecného (Salmo salar) v řekách na území Čech v poslední třetině 19. století. Journal of the National Museum (Prague). Natural History Series, roč. 192, 2023, č. 1, s. 21–42. 
 • Milotová, Nina: Ryby v Praze. Pražané a „královská ryba“ losos v poslední třetině 19. století ve světle výzkumu Antonína Friče, Documenta Pragensia 42 (připravováno do tisku).

Biogramy  osobností v Biografickém slovníku českých zemí:

 • Milotová, Nina: Heslo Dvořák Max starší, In: Pavla Vošahlíková (ed.), Biografický slovník českých zemí, sv. 15 (Dvořák–Enz). Praha, Historický ústav AV ČR – Libri 2012, s. 487–488.
 • Milotová, Nina: Heslo Eysert Eberhard, In: Marie Makariusová (ed.), Biografický slovník českých zemí, sv. 16 (Ep–Fe). Praha, Historický ústav AV ČR – Academia 2013, s. 31–32.
 • Milotová, Nina: Heslo Fleischer Wenzel Alexander, In: Marie Makariusová (ed.), Biografický slovník českých zemí, sv. 17 (Fi–Fn). Praha, Historický ústav AV ČR – Academia 2014, s. 259.
 • Milotová, Nina: Heslo Födisch Julius Ernst, In: Marie Makariusová (ed.), Biografický slovník českých zemí, sv. 18 (Fo–Fr). Praha, Historický ústav AV ČR – Academia 2015, s. 280–281.
 • Milotová, Nina: Heslo Funke von Elbstadt Alois,In: Marie Makariusová (ed.), Biografický slovník českých zemí, sv. 19 (Fu–Gn). Praha, Historický ústav AV ČR – Academia, 2016, s. 503–504.
 • Milotová, Nina: Heslo Funke von Elbstadt Rudolf,In: Marie Makariusová (ed.), Biografický slovník českých zemí, sv. 19 (Fu–Gn). Praha, Historický ústav AV ČR – Academia, 2016, s. 505.
 • Milotová, Nina: Heslo Gruss Johann, In: Marie Makariusová (ed.), Biografický slovník českých zemí, sv. 20. Praha, Historický ústav AV ČR – Academia, 2017, s. 798–799.
 • Milotová, Nina: Heslo Henniger von Seeberg Adalbert, In: Marie Makariusová (ed.), Biografický slovník českých zemí, sv. 24. Praha, Historický ústav AV ČR – Academia 2021, s. 485.
 • Milotová, Nina: Heslo Hennevogelové, In: Marie Makariusová (ed.), Biografický slovník českých zemí, sv. 24. Praha, Historický ústav AV ČR – Academia 2021, s. 483–484.

Výstavy:

 • Roudnický soudní okres v pohlednicích. Kolekce pohlednic z let 1890–1938 zachycující Roudnici nad Labem a přilehlé obce, Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem, duben–červen 2008 (spolupráce na výstavě)
 • Monarchie. Nová budova Národního muzea, 13. prosince 2012–9. června 2013 (spolupráce na výstavě)
 • Národ sobě. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 21. června 2018–9. září 2018 (spolupráce na výstavě)
 • Příběh krajiny ve službách národa, panelová výstava, Lapidárium Národního muzea, 14. září 2018–30. listopadu 2018; Musaion, 2. dubna 2019–22. září 2019 (hlavní autorka)

Prezentace vzdělávacích materiálů projektu Dotkni se 20. století! (výběr) (OPVK/S02/D, CZ.1.07/1.1.00/26.0077, Národní muzeum):

 • Milotová, Nina: „Vítězný únor“. Výukové materiály k roku 1948 a k 50. letům 20. století. Seminář projektu Dotkni se 20. století! „Dějepis v muzeu“. Praha, Národní památník na Vítkově, 5. února 2013.
 • Milotová, Nina – Horáková, Michaela: Dotkni se dějin. Sbírkové předměty ve výuce dějin 20. století. VI. ročník konference „Muzeum a škola, aneb Aby věci promluvily“. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 20.–21. března 2013.
 • Milotová, Nina: 1948 – Milník československých dějin ve výukových materiálech. Seminář projektu Dotkni se 20. století! „50. léta v Československu“. Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna Lešetice, 20. června 2013.
 • Milotová, Nina: Od monarchie k republice. Pracovní a výukové listy k roku 1918. Seminář projektu Dotkni se 20. století! „Kult osobnosti v perspektivě výuky dějepisu“. Masarykovo muzeum v Hodoníně, 25. července 2013.
 • Milotová, Nina: Komiks ve výuce dějepisu. Seminář projektu Dotkni se 20. století! „Život na hranicích“. Muzeum Českého lesa v Tachově, 3. října 2013.
 • Milotová, Nina: Vzdělávací projekt „Dotkni se 20. století!“ XXXIV. vzdělávací seminář ASUD. Nová budova Národního muzea, 9. listopadu 2013.
 • Milotová, Nina – Horáková, Michaela: Muzeum ve škole – moderní dějiny jinak. Mezinárodní konference „Muzeum a změna IV / Museum and Change IV“. Nová budova Národního muzea, 13. listopadu 2013.
 • Milotová, Nina: Zatímco Evropa tančila valčík… Zrod „krátkého“ 20. století v posledním celovečerním filmu Otakara Vávry. Seminář projektu Dotkni se 20. století! „Využití filmu ve výuce a mediální výchova“. Prácheňské muzeum v Písku, 4. prosince 2013.
 • Milotová, Nina – Hlavatá, Kristýna: Dotkni se 20. století! Seminář „Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK“, MŠMT, Praha, Corso IIa, 2. prosince 2014.

Přednášky pro veřejnost:

 • Bedřich Smetana a Podřipsko. Přednáška pořádaná u příležitosti 130. výročí uvedení Smetanovy opery Libuše. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 26. května 2011.
 • Ve jménu národa… (Ne)naplněné sny české společnosti 2. poloviny 19. století. Přednáška pořádaná u příležitosti výstavního cyklu Národního muzea Monarchie. Nová budova Národního muzea, 17. dubna 2013.
 • Má prsa Tvá jsou, vlasti má… Ervín Špindler (1843–1918). Přednáška pořádaná u příležitosti 170. výročí narození Ervína Špindlera. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 12. září 2013.
 • Říp. Mytická hora v českých dějinách 19. a 20. století. Přednáška pořádaná Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea. Nová budova Národního muzea, 24. října 2013.
 • Spisovatele Broučků doba (nejen) podřipská / Jan Karafiát 1846–1929. Přednáška pořádaná u příležitosti 170. výročí narození Jana Karafiáta. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 3. listopadu 2016.
 • Národ promítnutý do prostoru… Paměť – krajina – identita v českém národním hnutí 2. poloviny „dlouhého“ 19. století. Přednáška pořádaná Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea. Nová budova Národního muzea, 29. listopadu 2016.
 • Podřipsko národu. Přednáška pořádaná u příležitosti výstavy „Národ sobě“ konané v době od 21. 6. do 9. 9. 2018 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 9. září 2018.
 • Příběh krajiny ve službách národa. Přednáška pořádaná Maticí českou u příležitosti konání stejnojmenné panelové výstavy. Nová budova Národního muzea, 20. listopadu 2018.
 • Říp – zrod národního krajinného symbolu. Přednáška přednesená v rámci 28. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu „Svět knihy Praha ´23“. Výstaviště Praha – Holešovice, 13. 5. 2023.
 • Krajinář – Podřipan – Cestovatel. Otakar Nejedlý (1883–1957). Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 25. dubna 2024.