Vědecké zaměření:

Kosterní a historická antropologie, forenzní antropologie

Vzdělání:

Přírodovědecká fakulta UK

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • Odpověď živých organizmů na změny životních podmínek v současnosti a minulosti. (spoluřešitel) VZMK ČR F02/98: NMPM00001, 1998-2004
 • Dokumentace, zpracování a vědecké zhodnocení přírodovědného sbírkového fondu Národního muzea. (spoluřešitel) VZMK 00002327201, 2005-2009
 • Výzkum populací od mladší doby kamenné do středověku na území Čech a Moravy (Interní výzkumný úkol oddělení)

Granty:

 • Antropologie. Příručka pro studium kostry. (spoluřešitel) Grantová agentura ČR: GAČR 206/96/1140, 1996-1998 Nadace Českého literárního fondu a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělila knize cenu Josefa Hlávky za původní knižní práci u oblasti vědecké a odborné literatury za r. 1999
 • Určení tělesné výšky z dlouhých kostí končetin.(spoluřešitel) Grantová agentura ČR: GAČR 206/96/0246, 1996-1998
 • Projevy nespecifické fyziologické zátěže na kostrách velkomoravských populací. (spolupracovník) Grantová agentura ČR: GAČR 206/99/1358, 1999-2001
 • Antropologická a epidemiologická charakteristika velkomoravské populace s ohledem na sociální a ekonomickou strukturu.(spolupracovník) Grantová agentura ČR: GAČR 206/03/0725, 2003-2005
 • Velkomoravské centrum v Mikulčicích a jeho nejbližší zázemí (spolupracovník) Grantová agentura ČR: GA ČR 404/04/0013, 2004-2006
 • Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy: mikroevoluční změny. (spolupracovník) Grantová agentura ČR: GAČR 206/07/0699, 2007-2009

Pedagogická činnost:

 • Katedra antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty UK - externí člen Katedry antropologie a genetiky člověka

 

 • Ústav klasické archeologie Filozofické fakulty UK

Muzejní práce (výstavy):

 • spoluautor: „Keltská žena“ 4. dubna – 12. 11. 2006, Bibracte, Francie
 • odborná spolupráce: „Lidské kosti vypovídají.....“ - expozice v hlavní budově Národního muzea, 1995

Ostatní aktivity:

 • Soudní znalec Krajského soudu v Praze v oboru Forenzní antropologie a sérologie
 • Člen redakční rady Časopisu Národního muzea, řada přírodovědná
 • Tajemník Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Národního muzea, sekce pro biologické obory Přírodovědeckého muzea
 • Hospodářka hlavního výboru České společnosti antropologické

Bibliografie:

 • Velemínský P., Dobisíková M., Kuželka V.: Příbuznost a morfologie u kosterních pozůstatků rodiny Sweerts-Spork. In: Sborník České společnosti antropologické 48(2001): 156-159, ISSN 0862-5085
 • Vlček E., Mazura I., Dobisíková M.: Průzkum kosterních pozůstatků připisovaných sv. Vojtěchovi. In: Sborník České společnosti antropologické 48(2001): 164-169, ISSN 0862-5085
 • Velemínský, P., Dobisíková M., Kuželka, V. Antropologický průzkum kostry generála J. Sporcka. Živa XLVIII, 1, 2000: 39-40, ISSN 0044-4812.
 • Velemínský P., Dobisíková M.: Velkomoravské pohřebiště Mikulčice-Kostelisko: Pokus o vyčlenění pokrevně příbuzných jedinců pomocí morfologických znaků. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti při SAV: 221-225, 2001, ISBN 80-227-1656-1
 • Velemínský P., Dobisíková M., Stránská P., Trefný P., Likovský J., Velemínská J.: Epidemiological Characterization Great Moravian Population in Connection With Social and Economic Structure. Abstract. 13th Congress EAA, Zagreb, Crosatia, August 30th – September 3rd 2002
 • Jindra Vladislav, Peša Vladimír, Dobisíková Miluše: Pozůstatky morového hřbitova na Náměstí Míru v Novém Boru. Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 12, 351-365, 2003, ISBN 80-86319-06-7, ISSN 1211 9172
 • Velemínský P., Dobisíková M., Stránská P., Trefný P., Likovský J., 2003: Social and economic structures and health status of early medieval population from Greater Moravia. American Journal of Physical Anthropology, Supplement 36: 214
 • Castex D., Sellier P., Velemínský P., Dobisíková M., Brůžek J., 2003: Paleodemography and Past Plague Epidemics : A Clue for Interpreting the 17th-Century Svaty Benedikt Cemetery in Prague. Abstracts of Memorial Congress to the 60th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička: 20
 • Smrčka V., Dobisíková M., Mařík I., 2003: Scaphoid nonunion from the medieval site Kladruby. Abstracts of Memorial Congress to the 60th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička: 163
 • Zítková P., Velemínský P., Dobisíková M., Likovský J., 2003: Harris lines in the non-adult Great Moravian population of Mikulčice (Czech republic). Abstracts of Memorial Congress to the 60th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička:234
 • Dobisíková M., Velemínský P., Velemínská J., Stloukal M., 2003: Anthropologische Bearbeitung der Skelettüberreste aus Bulhary. Čas.Nár.muz., ř.přírodovědná, 172, 1-4: 21-44
 • Dobisíková M., Velemínský P., Pleinerová I., Likovský J.: Mass Pit Graves from Knovíz Culture (Hostivice-Palouky, Czech Republic). Slov.Anthropol. 6(n.s.l.), 19-25, 2003 ISBN 80-227-2033-X
 • Castex D., Sellier P., Brůžek J., Velemínský P., Bessou M., Dobisíková M.: Saint-Benoi^t de Prague (République Tchéque, XVIIe s.): Nouvelles Données Démographiques Pour L´Interprétation D´Un Cimetiére De Peste. Bulletins et Mémoires de la Société d´Anthropologie de Paris, n.s.,t. 16: 227, 2004
 • Smrčka V., Korunová V., Dobisíková M., Zocová J.: Selen v prehistorických kosterních souborech z Čech (An interpretation of muniature axes in Prehistoric Skeletal Sets from Bohemia. Ve službách archeologie VI, 437-444, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno, Archeologický ústav SAV Brno, 2005, ISBN 80-7275-060-7
 • Velemínský P., Dobisíková M.: Morphological likeness of the skeletal remains in the Central European family from 17th century. HOMO 56,2: 173-196, 2005
 • Velemínský P., Dobisíková M., Stránská P., Likovský J., Zikán V., Stloukal M., Zítková P., Žaloudková M., Fialová L., Poláček L.: Locomotory Apparatus and Health Status of the Early Medieval Population in Great Moravia (Czech Republic). American Journal of Physical Anthropologists, 74th. Annual Meeting Issue, Suppl. 40: 212-213, 2005, ISSN 1096-8644