Vědecké zaměření:

 • Bedřich Smetana, hudební kultura 19. století

Vzdělání:

 • FF UK Praha – hudební věda, dějiny divadla

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • Švédsko, 2005 (smetaniana v archivech a knihovnách v Göteborgu a ve Stockholmu)

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • Kritická edice korespondence Bedřicha Smetany 

Granty a projekty:

 • Úloha velkých skladatelských osobností v dějinách české hudby (Kritická edice korespondence Bedřicha Smetany), 1986–1995 (SPZV IX-8-6/04)
 • Osobnosti české vědy a kultury – Kritická edice korespondence Bedřicha Smetany a nový vědecký katalog pramenného fondu jako její nezbytné východisko, 2005–2011 (MK 00002327202)
 • Bedřich Smetana: Korespondence I (1840–1862). Kritická edice, 2014–2016 (GA ČR č. 14-22997S)
 • Bedřich Smetana: Korespondence II (1863–1874). Kritická edice, od 2018 (GA ČR č. 18-20361S)
 • Bedřich Smetana: Hubička, Libuše – edice faksimile notových pramenů (spoluautoři: Jana Plecitá, Milan Pospíšil); CD ROM, 2002 (v rámci projektu VISK 6, MK ČR)
 • Spolupráce na projektu Záchrana kulturního dědictví v rámci Mezinárodního hudebního festivalu PONTES, Mosty mezi městy UNESCO – restaurování a výstavní prezentace autografů a 1. vydání Mé vlasti, Praha 2000

Členství ve vědeckých organizacích:

 • Vědecká rada Národního muzea (1993–2008)
 • Česká společnost pro hudební vědu (od 1992)

Pedagogická činnost:

 • Ústav hudební vědy FF MU Brno –  přednáškový cyklus Bedřich Smetana (2006)
 • Katedra hudební vědy FF UP Olomouc – přednáškový cyklus Bedřich Smetana (2007)

Muzejní práce (výstavy):

 • Mojžíšová, Olga: Zachráněné rukopisy. (Restaurované rukopisy Bedřicha Smetany)
  Praha, Národní muzeum – Panteon, 1.–20. 3. 1994.
 • Mojžíšová, Olga – Ottlová Marta: Bedřich Smetana. Doba, život, dílo 
  Praha, Muzeum Bedřicha Smetany, 11.5.1998. Stálá expozice
 • Mojžíšová, Olga: Liszt es Praga (Liszt and Prague)
  Liszt Ferenc Memorial Museum Budapest, 2. 3.–2. 6. 1999. 
 • Mojžíšová, Olga; Tauerová, Jarmila – Smetana, Dvořák and their Prague
  Edvard Grieg Museum – Troldhaugen, 28. 10. 2000–20. 4. 2001
 • Mojžíšová, Olga: Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích
  Jabkenice, 31. 5. 2003. Stálá expozice
 • Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana – Pospíšil Milan: Muzeum Bedřicha Smetany 1926–2006. Výstava k 80. výročí založeni Muzea B. Smetany. Praha, Muzeum Bedřicha Smetany, 2. 5. 2006. 
 • Mojžíšová, Olga – Viktoriová Barbora (RM Mělník): PamátníkBedřicha Smetany na Lamberku. Obříství 28. 6. 2007. Stálá expozice.
 • Kresby Bedřicha Smetany. Praha, Muzeum Bedřicha Smetany, 19. 4. 2013.
 • Čestné diplomy a dary Bedřichu Smetanovi. Praha, Muzeum Bedřicha Smetany, 2. 12. 2014.
 • Mojžíšová  Olga – Pamětní síň Jana Kubelíka , Praha – Rudolfinum, 11. 5. 1994 (stálá expozice) 

Publikační činnost (výběr):

 • Mojžíšová, Olga: Z hudebního archivu Lobkoviců. (Rukopis úpravy Haydnova oratoria). Opus musicum XVI/1984, s. 93–95.
 • Mojžíšová, Olga: The State of Smetana Source Materials: 1994. Bedřich Smetana 1824–1884. Report of the International Musicological Conference (ed. Olga Mojžíšová, Marta Ottlová), Praha 1995, s. 243–251. 
 • Mojžíšová, Olga: Smetanovské prameny – stav 1994. Hudební věda XXXII/1995, s. 19–26.
 • Mojžíšová, Olga: Současný stav kritických edicí smetanovských pramenů. Kritické edice hudebních památek (ed. Alena Burešová, Jan Vičar), Olomouc 1996, s. 86–92
 • Mojžíšová, Olga: Jan Kubelík a Česká filharmonie. 100 let České filharmonie – historie, osoby, kontexty (ed. Helena Havlíková), Praha [1997], s. 44–55
 • Mojžíšová, Olga: Bedřich Smetana: Dvě vdovy. Faksimilové vydání pramenů na CD-ROM.Kritické edice hudebních památek II (ed. Jan Vičar, Božena Felgrová), Olomouc 1998, s. 33–39.
 • Mojžíšová, Olga: Hudba v lobkovických sídlech a salonech. Salony v české kultuře 19. století(ed. Helena Lorenzová a Taťána Petrasová), Praha 1999, s. 208–216. 
 • Mojžíšová, Olga – Ottlová Marta: Muzeum Bedřicha Smetany. Průvodce. Bedřich-Smetana-Museum. Museumsführer. The Bedřich Smetana Museum. A Guidebook. (katalog expozice, ed. Olga Mojžíšová). Praha 1999–2000.
 • Mojžíšová, Olga: Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích. Průvodce. (katalog expozice). Praha 2003.
 • Mojžíšová, Olga – Plecitá, Jana – Pospíšil, Milan: Muzeum Bedřicha Smetany 1926–2006. Praha 2006.
 • Mojžíšová, Olga: Bedřich Smetana.Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil 15. Kassel a j. 2006, sl. 926–951. 
 • Mojžíšová, Olga: Die Digitalisierung der Bedřich Smetana’s Musikhandschriften und Korrespondenz. Fontes Artis Musicae 54/1, January–March 2007, s. 122–126.
 • Mojžíšová, Olga: Casimir Antonio Cartellieri; Jan Theobald Held; Josef František Maxmilián Lobkovic; Antonín Vranický. Česká divadelní encyklopedie. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. (ed. Alena Jakubcová a kolektiv). Praha 2007, s. 111–112, 240–241, 347–350, 639–640.  
 • Mojžíšová, Olga: Portrait du fondateur de la musique nationale tchèque. La Fiancée vendue. (ed. Marianne Fripiat.): L‘Avant Scène Opéra № 246, septembre–octobre 2008 – № 2410, s. 66–71.
 • Mojžíšová, Olga: Jak prožíval Bedřich Smetana své stáří. Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? Sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století (ed. Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, Roman Prahl), Praha 2009, s. 95–108.
 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan: S kým korespondoval Bedřich Smetana. Praha 2009.
 • Mojžíšová, Olga: Čestné finanční dary Bedřichu Smetanovi. Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře. Praha 2010, s. 78–83.
 • Mojžíšová, Olga: Neznámá skica Smetanova Pražského karnevalu. Musicologica Brunensia 45, 2010, 1–2 (Stanislavu Tesařovi k 70. narozeninám), Brno 2010, s. 163-169.  
 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan: Dávný dluh české muzikologie. Historie vydávání korespondence Bedřicha Smetany. Hudební věda 47, 2010, č. 1, s. 5–17.
 • Mojžíšová, Olga – Pospíši,l Milan: Projekt kritické edice korespondence Bedřicha Smetany. Současný stav. In: Hudební věda 47, 2010, č. 1, s. 19–42.
 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan. Bedřich Smetana a jeho korespondence / Bedřich Smetana and his correspondence. Praha 2011.
 • Mojžíšová, Olga. The Legacy of Bedřich Smetana – the Development and Changes in His Reception. In: National identity|ies in Czech music (ed. Lenka Dohnalová). Praha: Institut umění – Divadelní ústav, Česká hudební rada, 2012, s. 37–42. ISBN 978-80-7008-292-8.
 • Mojžíšová, Olga. Smetanův Händel, Haydn a Mendelssohn v Göteborgu. In: Miscelanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2009. Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich druhý život“ v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století (ed. Michaela Freemanová). Praha: Česká společnost pro hudební vědu / Agora, 2012, s. 130–139. ISBN 978-80-86820-09-5.
 • Mojžíšová, Olga. Kresby Bedřicha Smetany / Drawings by Bedřich Smetana. Musicalia. Časopis Českého muzea hudby 5, 2013, č. 1–2, s. 97–104, 105–117. ISSN 1803-7828.
 • Mojžíšová, Olga: Předmluva. In: Smetana. Vltava / Die Moldau. Urtext. (ed. Hugh Macdonald). Bärenreiter Kassel aj. Partitura, s. III-V, ISMN 979-0-2601-0594-2, úprava pro klavír na 4 ruce, s. III-VI, ISMN 979-0-2601-0590-4.
 • Mojžíšová , Olga. Smetanovský dluh české muzikologie – písemné prameny jako předmět zájmu smetanovského bádání. Musicologica Brunensia50, 2015, č. 1, s. 153–164. ISSN 1212-0391.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • K problematice smetanovské dokumentace. Mezinárodní výroční konference IAML, Praha, srpen 1991.
 • Smetanovské prameny – stav 1994. Mezinárodní muzikologická konference Bedřich Smetana 1824 – 1884. Praha, 24.–26. 5. 1994.
 • Die Digitalisierung von Musikquellen des Smetana-Museums. IAML-IAMIC-IMS Conference, Göteborg, 18.–24. 6. 2006.
 • Smetanovský dluh české muzikologie, 49. mezinárodní hudebněvědné kolokvium Mýtus a skutečnost české hudební vědy, Brno 24.–26. 11. 2014.

Ostatní odborné aktivity:

 • spolupráce s Českým rozhlasem – vědecko-popularizační pořady: Bedřich Smetana o sobě a o svém díle I–IV, 1984 (spoluautorka Marta Ottlová); Prodaná nevěsta známá i nezámá, 2001 (spoluautor Milan Pospíšil); Bedřich Smetana a Švédsko, 2009; Bedřich Smetana, člověk a umělec své doby, 2014 (5dílný cyklus k Roku české hudby).
 • odborná spolupráce na filmových dokumentech: Legenda jménem Kubelík, ČT 1999; První česká opereta (Prodaná nevěsta), ČT 2001; Bedřich Smetana – cesty zrání, ČT 2002; Ecce homo Bedřich Smetana, BVA International 2004; Bedřich Smetana. Život žitý zaživa, 2012; Karel Sabina a jeho doba, ČT 2013.
 • spolupráce na projektu souborné nahrávky klavírního díla Bedřicha Smetany Klavírní dílo Bedřicha Smetany 1–8, Jitka Čechová, Supraphon, 2005–2014 (průvodní texty k jednotlivým CD).Rozumím