/English here/

1990

S květinovou zahradou Sidonie Nádherné se nejlépe seznámíte při pohledu s Janovickým potokem za zády a fragmentem staré ohradní zdi před sebou. Fotografie připomíná žalostný stav, ve kterém se na konci 80. let ocitl původní bazén pro pěstování vodních rostlin. V rámci rehabilitace parku byl opraven a voda do něj znovu přivedena ze stejného zdroje jako původně – z rybníka v parku. Kamenná hlava, kterou dnes voda protéká, pochází z jedné z kašniček v okrasné zahradě hraběte Vratislava st. (1775–1849). Originál je uložen v depozitáři, nad bazénem propouští pramének vody kopie. Na zeď skleníku navazují zahradní terasy, charakteristické pro funkcionalistickou zahradu. Ovšem tyto jsou jedny z prvních v ČSR. Byly zřejmě inspirovány návštěvami architekta Camillo Schneidera (1879–1952) a postaveny už v letech 1924–1928. Zahradu ze všech stran uzavíral živý plot z habrů, vysazený v letech 1924–1926. Dodával jí charakter soukromého prostoru. Zahradník nyní postupně krátí přerostlé staré keře, nemůže po tak dlouhé době zasáhnout najednou. Současně na volná místa mezi nimi vysazuje nové sazenice.


Pool for flowers

1990

The best way to get to know the flower garden of Sidonie Nádherná is to have the Janovice stream located behind you and a fragment of the old fencing wall in front of you. The photograph reminds of the deplorable state of the original aquatic plant pool in the late 1980s. As part of the rehabilitation of the park, it was repaired and water was supplied back into it from the same source as originally used - from the pond in the park. The stone head through which the water flows today comes from one of the fountains in the fancy garden of Count Vratislav Sen. (1775–1849). The original is stored in the depository, its copy lets through a spring of water above the pool. The wall of the greenhouse is connected to the garden terraces – this is characteristic of a functionalism garden. However, these are some of the first in the Czechoslovak Republic – they were probably inspired by the visits of the architect Camillo Schneider (1879–1952) and built in the years 1924–1928. The garden was closed on all sides by the hornbeam tree hedge planted in 1924–1926, giving it the nature of a private space. The gardener is now gradually pruning back overgrown old shrubs, as he cannot do it at once after such a long time. At the same time, he is planting new seedlings in the empty spaces between the shrubs.