/English here/

přibližně 1900

Na vrcholu louky stál od poloviny 18. století do počátku 50. let 20. století kamenný dům zámeckého zahradníka. Současnosti se z něj dočkaly základy porostlé břečťanem a jen zimolez (nesprávně, ale krásně nazývaný též růže z Jericha) připomíná místo, kde bývala malá veranda a vstup dovnitř. Na fotografii je jeho poslední podoba z doby Nádherných. Žily v něm generace zahradníků – někteří pracovali v Janovicích jen krátce, jiní desítky let: pro Arnošta hraběte z Vrtby st. (1674–1750) např. zahradník Zikmund Brauner (10 let) a Jan Krampera (cca 10 let), pro jeho syna stejného jména (1716–1791) zahradník Martin Marek (skoro 25 let), Karel Vaněk (skoro 20 let). Pro hraběte Josefa Vratislava (1776–1849) zahradník Josef Filip (8 let), Karel Svatý (cca 8 let), pro jeho syna Josefa Xavera (1818–1869) pak Jan Dušek (déle než 10 let), Štěpán Svašek (30 let). Pro Karla Nádherného (1846–1895) pracoval a žil tu Josef Sekal (celých 37 let), pro sourozence Nádherné Ludvík Povolný (18 let). Ten byl posledním obyvatelem domku, který utrpěl škody v době války a po ní postupně propadl zkáze.


Chateau gardener’s house

about 1900

Between the middle of the 18th century and the early 1950s, a stone house of the chateau gardener stood on top of the meadow. At present, you can see its foundations overgrown with ivy, and only honeysuckle (incorrectly, but also beautifully called the rose of Jericho) resembles a place where there used to be a small porch and an entrance. The photograph shows its last form from the time of the Nádherný family. Generations of gardeners lived in it – some worked in Janovice only briefly, others for decades: for Arnošt, Count of Vrtba Sen. (1674–1750), e.g. gardener Zikmund Brauner (for 10 years) and Jan Krampera (approx. for 10 years) worked there, and gardener Martin Marek (for almost 25 years), Karel Vaněk (almost for 20 years) worked for his son bearing the same name (1716–1791). Gardener Josef Filip (for 8 years), Karel Svatý (approx. for 8 years) worked for Count Josef Vratislav (1776–1849), and then Jan Dušek (for more than 10 years), Štěpán Svašek (for 30 years) worked for his son Josef Xaver (1818–1869). Josef Sekal (for 37 years) lived here and worked for Karel Nádherný (1846–1895), and Ludvík Povolný (for 18 years) for the Nádherní siblings. He was the last inhabitant of the house, which was damaged during the war and gradually deteriorated afterwards.