/English here/

Ve 2. polovině 18. století měli majitelé panství, votičtí Vrtbové, blízko zámku své soukromé zahradní zákoutí, ale okrasnou zahradu založil tehdejší vlastník Janovic, hrabě Josef Vratislav z Mitrovic (1775–1849). Za místo vybral louku pod zámkem a spodní část louky v centru parku. Zahrada jeho zásluhou vznikla ve 20. letech 19. století. Sousedil s ní sad a nevelká lovecká obora v údolí pod kostelem. Jeho syn hrabě Josef Xaver (1818–1869) měl zase zcela jinou představu o tom, jak má vypadat okolí jeho sídla – a zahradu i sad s oborou překryl v polovině 19. století anglický park. Tím vznikla základní kostra současného krajinářského parku.

V roce 1879 koupil panství rytíř Karel Nádherný z Borutína (1846–1895) a jeho první práce se týkaly parku – na zelených loukách se objevily záhony květin, podle tehdejšího vkusu ornamentálně vysazované v „duchu francouzských zahrad“, různá zákoutí získala nový smysl, který souvisel s životem jeho rodiny (bylo tu hřiště, altánky, užitková zahrada).
Bezprostřední vliv na současnou podobu parku měly dvě ze tří dětí rytíře Nádherného – dvojčata Karel a Sidonie (1885–1931, 1885–1950). A z nich především Sidonie Nádherná – vozili ji tu v kočárku, hrála si tu s bratry, procházela se zde se svými proslulými hosty.

Byla nejen vzdělanou a kultivovanou majitelkou, ale bezpochyby i spolutvůrkyní podoby parku z 20. a 30. let 20. století. Měla k němu vřelý vztah a později péči o něj chápala jako svůj životní úkol – který přerušila až 2. světová válka.

Její snaha uvést během války zanedbávaný park do pořádku a pokračovat v práci byla intenzivní, ale marná. V roce 1949 musela odejít do exilu a zanedlouho potom zemřela. 
Park byl zestátněn a během 50. let velice zpustl.
V roce 1957 přešel spolu se zámkem do správy Národního muzea. Když se o něj začalo starat, byl na pokraji zániku, díky pravidelné péči se však dočkal v dobrém stavu přelomového roku 1989. V následujících letech se mu dostalo velké pozornosti a odborné práce.


Brief history

In the second half of the 18th century, the owners of the estate, the Vrtbové of Votice, had their own private secluded garden near the chateau but the fancy garden was founded by the then owner of Janovice, Count Josef Vratislav of Mitrovice (1775–1849), in a meadow below the chateau and at the bottom of the meadow in the centre of the park only in the 1820s. Adjacent to it was an orchard and a small hunting preserve in the valley below the church. His son, Count Josef Xaver (1818–1869), had a completely different idea of what the surroundings of his residence were supposed to look like – an English park replaced the garden and the orchard with the preserve in the middle of the 19th century and the basic structure of the current landscaping park was created.

In 1879, the manor was bought by the knight Karel Nádherný of Borutín (1846–1895) and his first works were related to the park – flowerbeds appeared on the green meadows, planted decoratively in the “style of French gardens”, based on the fashion of those times, and secluded places had a new meaning, which connected with the life of his family (there was a playground, gazebos, a utility garden).
Two of the three children of the Knight Nádherný – twins Karel and Sidonie (1885–1931, 1950) – had an immediate influence on the current appearance of the park, but especially Sidonie Nádherná who was pushed here in a pram, played here with her brothers, walked here with her famous guests.

She was not only an educated and cultivated owner, but no doubt also a co-creator of the park in the 1920s and 1930s. She liked the park and later understood that caring for it was her life’s mission – which was interrupted only by World War II. 

Her efforts to repair the neglected park during the war and to continue working were big but vain. She had to go into exile in 1949 and died shortly afterwards. The park was nationalized and ran wild largely during the 1950s.
In 1957, it was put into the administration of the National Museum together with the chateau. When the Museum started to take care of it, it was on the verge of extinction, however, thanks to the regular care, it was in good condition at the turning point in 1989. In the following years, the park received great attention and professional work.