/English here/

8. 5. 2018

Při pohledu dolů do louky najdete hned vedle dvojice starých tmavočervených buků jeden z nejstarších stromů v parku – převislý habr (Carpinus betulus ‚Pendula‘). Původní kmen se už před lety pod tíhou silných korunních větví rozštípl, větve se opřely o zem a částečně zakořenily. Ačkoli jsme ho podepřeli na několika místech, část koruny zahynula – což ale už není patrné, protože zbývající část se široce rozrostla a zabrala celý průvodní prostor.

12. 4. 2014

Během sezony působí bohatě olistěný habr jako nízký zelený kopeček vedle mohutných tmavočervených buků – teprve když se octnete v jeho blízkosti, je zřetelný jeho dlouhý věk i sympatická vitalita.


Weeping hornbeam

8 May 2018

Looking down into the meadow, you will see one of the oldest trees in the park next to the pair of old dark red beeches – the overhanging hornbeam (Carpinus betulus ‘Pendula’). Its original trunk split under the weight of strong treetop branches years ago and the branches leaned against the ground and partially took root. Although we supported it in several places, part of the treetop perished – which is no longer evident, because the remaining part has grown widely and taken up the entire original space.

12 April 2014

During the season, the hornbeam with a large foliage looks like a low green hill next to the massive dark red beeches – only when you find yourself near it you can notice its age and nice vitality.