/English here/

29. 11. 2018

Když otec Sidonie Nádherné koupil zámek s parkem a dvory Janovice, Podolí a Braštice, vedla stará ohradní zeď se silnými pilíři a nízkými omítanými poli od sochy sv. Jana Nepomuckého k zámku a dál kolem něj. Karel Nádherný (1846–1895) pak většinu zdi zboural a park rozšířil – zůstal jen krátký úsek, o který byla prakticky opřena zahradní kůlna. Dole pod ním založil pro rodinu rozsáhlou užitkovou zahradu.
I Sidonie s bratrem později fragment původní zdi nechali stát a použili ho jako oporu pro svůj nový skleník. Jeho podlahu teď připomíná mlatová plocha mezi zdí a nízkou zídkou. Skleník měl tři oddělení (pro pokojové rostliny, broskve a víno). Šikmá zeď patřila k malé kotelně na dřevo – byl vytápěn kanálovým systémem.
Na skleník navazovalo zahradní zázemí – viditelná propadlá místa v trávníku jsou vlastně bývalá pařeniště. Bazén se schůdky sloužil k zalévání.


The former greenhouse space

29 November 2018

When Sidonie Nádherná’s father bought the chateau with the park and the courtyards of Janovice, Podolí and Braštice, an old fencing wall with strong pillars and low fields led from the statue of St. Jan Nepomucký to the chateau and further around it. Karel Nádherný (1846–1895) then demolished most of the wall and expanded the park – only a short section remained, on which the garden shed was practically supported. Below it, he established an extensive utility garden for the family.
Sidonie and her brother later left a fragment of the original wall standing and used it as a support for their new greenhouse. The threshing surface between the wall and the low wall reminds now of its floor The greenhouse had three parts (for house plants, peaches and vine). The sloping wall belonged to a small wood-burning boiler room – it was heated by a channel system.
The greenhouse was connected to the garden space – visible deepened areas in the lawn are actually former cold frames. The pool with steps was used for watering.