/English here/

srpen 1935

V roce 1927 zřídila Sidonie se svým bratrem-dvojčetem Karlem v místě, kde zámecký park přiléhá ke zdi janovického hřbitova, rodinný hřbitůvek Nádherných.
Prostor byl tehdy upraven podle návrhu architekta Camillo Schneidera pro tři hroby a z Chotovin sem nechali přenést své rodiče a staršího bratra Jana.
Hřbitůvek lemovaly nízko sestřižené tisy, darované knížetem Maxem Lobkoviczem ze školky v Jezeří. Nedlouho po zřízení hřbitova, v září 1931, zemřel nečekaně na embolii po běžné operaci Karel Nádherný, bylo mu necelých 46 let. Podoba místa se změnila: hřbitůvek nabyl dnešního půdorysu kříže a v nově vzniklém „rameni“ vedle Karlova hrobu si Sidonie Nádherná připravila místo pro sebe. Zemřela ale v emigraci a byla pochovaná v Denhamu, blízko Londýna – její místo v Janovicích zůstalo prázdné neuvěřitelných 49 let. Byla sem převezená až 25. 5. 1999. Společně s jejím návratem začala zásadní rehabilitace parku, která pokračuje dodnes. Poněkud stranou, pod rododendrony, je pochována Irka Mary Jane Cooney (1855–1942), vychovatelka dětí Nádherných. K rodině přišla jako mladá dívka na začátku března 1884, 14 dní před narozením jejich prvního dítěte – Johannese. Byla chůvou a pak vychovatelkou dětí Nádherných, častou společnicí Sidonie Nádherné při cestách do ciziny a nakonec jednou z jejích vůbec nejbližších bytostí. V blízkém půlkruhu kolem hřbitůvku odpočívají psi rodiny Nádherných. V době předcházející vzniku hřbitůvku nechával Sidoniin otec pochovávat rodinné psy podél cest v parku, ke kořenům stromů.


Sidonie works at the small family cemetery

August 1935

Sidonie and her twin brother Karel established the Nádherný family’s small cemetery in 1927 where the chateau park is adjacent to the wall of the Janovice cemetery.
The space was then modified according to the design of the architect Camillo Schneider for three graves, and they had their parents and older brother Jan moved here from Chotoviny.
The cemetery was lined with low-cut yews, gifted by prince Max Lobkovic from a kindergarten in Jezeří. Shortly after the establishment of the cemetery – in September 1931 – Karel Nádherný died unexpectedly of an embolism after a routine surgery, he was almost 46 years old. The appearance of the place then changed: the cemetery got today’s floor plan of a cross, and Sidonie Nádherná prepared a spot for herself in the newly created “arm” next to Karel’s grave. However, she died in exile and was buried in Denham, near London – her spot in Janovice remained empty for an incredible 49 years. She was transported here on 25 May 1999. Symbolically, the fundamental rehabilitation of the park began together with her return, which continues to this day. Somewhat aside, under the rhododendrons, the Irishwoman Mary Jane Cooney (1855–1942), educator of the Nádherný family children, is buried. She came to the family as a young girl in early March 1884, 14 days before the birth of their first child, Johannes. She was the nanny and then the educator of the children, a frequent companion of Sidonie on her travels abroad, and in the end, one of Sidonie’s closest people in the world. The dogs of the Nádherný family rest in the close semicircle around the cemetery. In the days before the cemetery establishment, Sidonie’s father had family dogs buried along the paths in the park, at the roots of the trees.