/English here/

5. 6. 2011

Smrk s extrémně úzkou korunou roste volně na vápencových svazích na nevelkém území v povodí řeky Driny – v Srbsku a v Bosně a Hercegovině. Jeho celé jméno je poměrně komplikované: Picea omorika (Panćić) Purkyně – má to ovšem svůj důvod. Objevil ho srbský profesor Josif Pančič v roce 1876, pečlivě popsal a zařadil do rodu Pinus (borovice). O rok později český lesník a středoškolský profesor Emanuel Purkyně, syn Jana Evangelisty, správně navrhl druh přeřadit do rodu Picea (smrk). Od té doby jsou jména obou odborníků – kteří k sobě nejspíš příliš nepřekypovali sympatiemi – spojena v pojmenování tohoto zvláštního stromu.


Serbian spruce tree

5 June 2011

The spruce tree with an extremely narrow treetop grows freely on limestone slopes in a small area in the Drina river basin – in Serbia and Bosnia and Herzegovina. Its full name is quite complicated: Picea omorika (Panćić) Purkyně – and there is a reason for this. It was discovered by the Serbian professor Josif Pančič in 1876, who described it in detail and included it in the genus Pinus (pine). A year later, the Czech forester and high-school professor Emanuel Purkyně, the son of Jan Evangelista, correctly proposed to reclassify the species into the genus Picea (spruce). Since then, the names of the two experts – who probably did not have much fondness for each other – have been combined to name this particular tree.