/English here/

20. 10. 2019

Kamenný stůl pod starými lipami byl oblíbeným místem Karla Krause (1874–1936) – jednoho z proslulých janovických hostů, celoživotního blízkého přítele Sidonie Nádherné. Tady sedával, když chtěl pracovat venku – napsal tu např. část svého dramatu Poslední dny lidstva, které věnoval Marťanům, neboť své současníky nepokládal za schopné rozumného uvažování, i mnohé články pro svůj proslulý časopis Pochodeň (Die Fackel). Karl Kraus byl vážený a obávaný literární a společenský kritik, sžíravý ironik. V Janovicích ale vznikaly i jeho verše o přírodě a lásce – vydával je postupně v tenkých sešitech, jednoduše nadepsaných Slova ve verších (Worte in Versen). Druhý svazek této řady byl přímo dedikovaný janovickému parku – a to je i ve světové literatuře zcela jedinečné. Keře kolem vysazovala ještě sama Sidonie Nádherná: na břehu příkopu roste kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica). Naproti, na břehu Janovického potoka najdete zákulu japonskou (Kerria japonica) s jednoduchým květem. Taková se vyskytuje volně v přírodě ve východní Asii, v parcích najdete většinou plnokvěté formy. Vedle roste skupina tavolníků – staré keře i nové doplňující výsadby.


Karel Kraus’s table under the linden trees

20 October 2019

The stone table under the old linden trees was the favourite place of Karel Kraus (1874–1936) – one of the famous guests of Janovice, a lifelong close friend of Sidonie Nádherná. He sat here when he wanted to work outdoors – he wrote here, for example, a part of his drama The Last Days of Mankind, which he dedicated to the Martians because he did not consider his contemporaries capable of rational thought, as well as many articles for his famous magazine Pochodeň (Die Fackel). Karl Kraus was a respected and feared literary and social critic, a scorching ironist. However, his verses about nature and love were also written in Janovice – he gradually published them in thin notebooks, simply titled Words in Verses (Worte in Versen). The second volume of this series was explicitly dedicated to the Janovice park – and this is truly unique in the world literature. The bushes around were planted by Sidonie Nádherná herself: the Japanese quince (Chaenomeles japonica) grows on the bank of the moat. Opposite, on the bank of the Janovice stream, you can find the Japanese rose (Kerria japonica) with a simple flower – such a tree grows freely in nature (in East Asia), but you will find mostly the polypetalous types in parks. Several Spiraeas grow next to it – old shrubs as well as new additional plantings.