Vědecké zaměření:

 • Ochrana knihovních fondů, průzkumy stavu historických sbírek, dokumentace vzácných exemplářů

Vzdělání:

 • 1989–1992 SPŠ grafická v Praze, obor Konzervátorství a restaurátorství
 • 2004–2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví
 • 2012–2013 FF UK, ÚISK, rigorózní práce Restaurátorský informační systém ResIS: komplexní dokumentace fyzického stavu vzácných knihovních exemplářů

Předchozí působení:

 • 1992–2017 Národní knihovna ČR, restaurátor

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • 2013 Lichtblau e.K., Training course SurveNIR system, Drážďany
 • 2006 Biblioteka Narodowa, Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, Varšava
 • 1996 Koninklijke Bibliotheek, Afdeling Collectiebehoud, Haag
 • 1995 Bayerische Staatsbibliothek, Institut für Buch und Handschriftenrestaurierung, Mnichov

Granty a projekty:

 • Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 (NAKI DG16P02H015, 2016–2020, MK0/DG)
 • spoluřešitel Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy (NAKI DF11P01OVV020, 2011–2015, MK0/DF)
 • spoluřešitel Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (VaV MK00002322103, 2005–2011, MK0), hlavní řešitel 2010–2011, spoluřešitel části Metodika a dokumentace stavu poškození fondů, konzervátorské průzkumy

Pedagogická činnost:

 • 2006– Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů, oponentní posudky bakalářských a diplomových prací
 • 2001–2009 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarného umění, Ateliér papír a kniha, přednášky

Publikační činnost (výběr):

 • NOVOTNÝ, J., M. SOUČKOVÁ a K. BOLDAN. Průzkum identických tisků z 18. století dlouhodobě uložených ve třech lokalitách: nedestruktivní měření fyzikálně-chemických vlastností papíru. In: Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy, 24. listopad 2015, Praha. Sborník workshopu projektu NAKI DF11P01OVV020. Praha: Národní knihovna ČR, 2015, s. 25–33.
 • NOVOTNÝ, J., K. BOLDAN a M. SOUČKOVÁ. Průzkum identických inkunábulí dlouhodobě uložených v odlišných podmínkách prostředí. Knihovna - knihovnická revue. 2014, roč. 25, č. 1, s. 5–22.
 • NOVOTNÝ, J. Specifika dokumentace fyzického stavu vzácných knihovních exemplářů. In: Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví: sborník z konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, s. 249–263.
 • NOVOTNÝ, J. Barokní úpravy knižních vazeb v klementinské jezuitské knihovně. In: Bibliotheca Antiqua 2013: sborník z 22. konference, 30.–31. 10. 2013, Olomouc. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2013, s. 77–82.
 • NOVOTNÝ, J. Přehled dokumentace fyzického stavu historických fondů v Národní knihovně ČR. Časopis Národního muzea, řada historická. 2013, roč. 183, č. 3–4, s. 29–42.
 • NOVOTNÝ, J. Restaurátorský informační systém ResIS: komplexní dokumentace fyzického stavu vzácných knihovních exemplářů. In: XV. seminář restaurátorů a historiků, Olomouc 2012: sborník referátů. Praha: Národní archiv, 2015, s. 43–61.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments.
 • Prague, Kaiserštejn Palace April 13–16, 2014.
 • Workshop on Identification and Preservation of 19th Century and Early 20th Century Photographic Processes & Introductory Colloquium on Methodology, Digitization and Photographic Collection Management. Prague, 12.–15. 10. 2009.

Ostatní odborné aktivity:

 • držitel restaurátorské licence MK ČR ad 4129/99 pro restaurování písemných kulturních památek vysokého stupně technické obtížnosti
 • návrh datových struktur Restaurátorského informačního systému ResIS, spolupráce na vývoji databázové aplikace v rámci projektu Analýza a příprava jednotného informačního systému s pomocnými knihovnickými nástroji (2015), organizace a moderování semináře, editace recenzovaného sborníku, výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (2005–2011): sborník příspěvků závěrečného semináře k výzkumnému záměru MK00002322103 (ISBN 978-80-7050-603-5)