Předmětem studia budou kovové artefakty zdobené emaily z širokého časového období (období laténské, římské až po dobu stěhování národů). Artefakty budou hodnoceny, jak po stránce archeologické, tak i chemické. Vzhledem ke kombinaci více materiálů bude přistoupeno k řadě analýz (např. SEM/EDS, LA-ICP-MS) za účelem určení jejich chemického složení. Zásadní bude srovnání získaných dat v rámci evropského prostoru včetně srovnání dat s typologickým a chronologickým zařazením artefaktů. V rámci jejich studia se zaměříme také na jejich prostorovou distribuci ve středoevropském prostoru. Plánovanými výstupy budou odborné články v mezinárodních časopisech na téma charakterizace předmětů vzhledem k chronologicky odlišným skupinám, otázka stanovení jednotlivých dílenských/výrobních okruhů a surovin pro výrobu artefaktů. Přínosem projektu tedy bude rozšíření informací zahrnujících archeologická i archeometrická data o daném typu předmětů nalezených na našem území. Cílem projektu je komplexní zpracování nejstarších kovových předmětů s emailovou výzdobou s ohledem na typologicko-chronologické hledisko a chemické složení materiálů těchto artefaktů. Na základě výsledků budou předměty začleněny do evropského kontextu.

 

Název projektu: Archeologické předměty s aplikovanými emaily - přínos archeometrie pro poznání výrobních technologií 
Identifikační kód: 22-00828S
Období: 2022–2024
Poskytovatel: GAČR
Typ projektu: konsorciální (NM vedlejší řešitel)
Řešitel za NM: Mgr. Viktorija Čisťaková
Další účastníci projektu: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Ing. Zuzana Zlámalová Cílová, Ph.D.)

Předpokládané výsledky/výstupy:
V rámci projektu jsou očekávány následující výsledky: 3 články v impaktovaných časopisech, např. Archaeometry,
Archaeological and Anthropological Sciences, Heritage Science, Journal of Archaeological Science a 2 články typu Jsc
např. v Archäologische Korrespondenzblatta, Koroze a ochrana materiálů, dále např. v časopisech: Archeologické
rozhledy, Slovenská archeológia, Památky archeologické, Archaeologia Austriaca. Dále jsou předpokládány výstupy typu
Jost.

Fotoalbum