Ceroplastiky jsou po technické stránce velice různorodá díla s vysokou citlivostí na podmínky uložení a vystavení. Přestože jsou v muzeích a soukromých sbírkách hojně zastoupeny, stály vždy trochu na okraji výzkumných zájmů odborníků. S rozvojem nových materiálů a principů v restaurování se dnes odkláníme od invazivních způsobů restaurování, které byly při zcelování poškozených ceroplastik využívány v minulosti. Otevírají se nám tak otázky využití možností lepení či tmelení původních voskových fragmentů. Zajímají nás možnosti bezpečného vystavování a deponování v závislosti na blednutí voskových směsí ceroplastik, jejich křehnutí, tvorbě výkvětů a také roztečení části reliéfů zaznamenaných na historických ceroplastikách napříč muzejními fondy ČR. Samostatnou část projektu pak tvoří přímé restaurování portrétní ceroplastiky jako vrcholu této umělecko-řemeslné techniky. 

Cílem projektu je kombinace základního a aplikovaného výzkumu typově různorodé voskové plastiky se speciálním zaměřením na portrétní ceroplastiku 18. a 19. stol. Po technické stránce se jedná o velice různorodá díla (tj. modelace vs. odlitek; bezbarvé, probarvované ve hmotě či malované) často původně vsazená do historických rámů vykazující dnes široké spektrum problémů. Dílčími cíli tohoto projektu je proto: zmapovat historickou technologii výroby ceroplastických reliéfů se zaměřením na regionální autory a dílny, použité techniky a materiály; zdokumentovat škálu fyzického poškození a detekovat probíhající degradační procesy. Dalšími cíli jsou experimentální zkoušky vhodnosti užití moderních restaurátorských materiálů, které projdou testováním na laboratorně připravených vzorcích pro ověření jejich stability a reverzibility. Optimalizované materiály a postupy budou zaváděny do praxe a aplikovány na reálné objekty ze sbírky Národního muzea. 

Projekt tvoří tři výzkumná témata, která budou souběžně řešena po jednotlivých letech v pěti projektových fázích:  

  1. historicko-technologický výzkum ceroplastik
  2. chemicko-konzervační výzkum ceroplastik
  3. restaurátorský výzkum portrétní ceroplastiky

Přínosem projektu bude uvést do praxe ověřené a úspěšně optimalizované konzervační postupy v péči o vosková umělecká díla. Metodicky bude popsána bezpečná péče, manipulace a podmínky uložení ve sbírkotvorných institucích v ČR či u soukromých sběratelů. Současně bude vyvinutý památkový postup sloužit odborným restaurátorům v Čechách i zahraničí při problematické rekonstrukci portrétní ceroplastiky.  Projektová výstava rozšíří povědomí také laické veřejnosti o tyto méně známé technice voskové plastiky. 

Název projektu: Ceroplastika – Výzkum a vývoj technologie restaurování
Identifikační kód: DH23P03OVV067
Období: 2023–2027
Poskytovatel: NAKI III. (Ministerstvo kultury ČR)
Typ projektu: Standardní (NM hlavní řešitel)
Řešitel za NM: Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.

Předpokládané výsledky/výstupy:

  • Metodika dlouhodobého uchování a péče o ceroplastiky. Metodika bude zaměřena na charakterizaci pojmu ceroplastika, na výrobní techniky, typické projevy fyzického poškození, základní péči při dlouhodobém uložení a vystavování s nastavením podmínek preventivní konzervace. Přílohou metodiky bude obrazový atlas poškození (NmetS)
  • Restaurování portrétní ceroplastiky. Památkový postup bude zaměřen na vývoj adekvátního postupu restaurování portrétní ceroplastiky s důrazem na použité materiály a techniky. Vyvíjen bude postup pro dezinfekci, lepení, barevné a tvarové retuše. Památkový postup bude ověřen na vybraných sbírkových předmětech Národního muzea s odlišným typickým poškozením. (Npam)
  • Příběh umění z vosku. Výstava realizovaná v projektu se bude zabývat fenoménem voskové plastiky se speciálním zaměřením na portrétní ceroplastiku 18. a 19. stol. Důraz bude kladen na historicko-technologický vývoj a zohledněn bude i vývoj konzervačních a prezentačních možností této méně známé umělecké techniky. Výstava bude v českém a anglickém jazyce. (Ekrit) 
  • Příběh umění z vosku. Katalog výstavy. Katalog bude obsahovat úvodní odbornou studii k tématu voskové plastiky. Čtenáři se zde budou moci seznámit s fenoménem ceroplastiky, studií o portrétní voskové plastice, technickými analýzami, s rekonstrukcí technologie výroby ceroplastik a zhodnocením fyzického stavu a poškození historických ceroplastik. Dále budou v katalogu prezentovány exponáty uplatněné na výstavě s odborným komentářem. Kritický katalog vyjde v českém a anglickém jazyce. (B)
  • 5 x odborný článek (J)
  • virtuální výstava

Fotoalbum