Předkládaný projekt si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s druhovou diverzitou a jedinečností pražské přírody, a to pomocí mobilní aplikace iNaturalist.

Cílem pořadatelů projektu City Nature Challenge: Praha je zorganizování celoročního přírodovědného projektu zaměřeného na divokou přírodu Prahy, do kterého se zapojí široká veřejnost. Hlavní aktivitou je projekt City Nature Challenge, kdy bude Praha soupeřit s městy po celém světě o to, kdo bude na svém území pozorovat nejvíce rostlin či živočichů. Po tuto dobu budou probíhat doprovodné akce na území hl. m. Prahy zaměřené na druhovou rozmanitost, metodiku přírodovědné práce v terénu, určování nalezených druhů a význam jejich ochrany.

Na událost budou v průběhu celého roku navazovat další doprovodné aktivity pro širokou veřejnost nejen pod záštitou Národního muzea, ale i ostatních partnerů pražského projektu (komentované exkurze pražskou přírodou, přednášky, workshopy aj.). Společným prvkem těchto aktivit bude využití mobilní aplikace iNaturalist v praxi. Během komentovaných exkurzí se zájemci na vybraných lokalitách seznámí s druhy pražské fauny a flóry, setkají se s odbornými pracovníky Přírodovědeckého muzea a spolupracujících institucí, se kterými mohou sdílet a diskutovat své poznatky z vlastních pozorování.

Projekt  obecně  cílí  na  širokou  veřejnost  všech  věkových  kategorií  na  území hlavního města, a to především na občany a další obyvatele Prahy.

 

Název projektu: City Nature Challenge: Praha
Období: 2023–2024
Poskytovatel: Hl. m. Praha
Typ projektu: popularizační projekt
Řešitel za NM: Ing. Petra Caltová (spoluřešitel: Mgr. František Tymr)

 

Předpokládané výsledky/výstupy:

2023: 

  • doprovodné a propagační materiály: (materiál bude distribuován na akcích pro veřejnost a ve spolupráci s EVVO v hl. m. Praze, k dispozici bude v budovách Národního muzea a partnerů projektu): letáky propagující mobilní aplikaci iNaturalist, letáky formátu propagující happening City Nature Challenge: Praha, propagační materiály k rozdávání (např. butony a propisky s logem projektu) 
  • workshop pro dětské návštěvníky 
  • účast na akcích pro veřejnost pořádaných Magistrátem hl. m. Prahy
  • min. 3 přírodovědné exkurze vedené zaměstnanci Přírodovědeckého muzea Národního muzea 

2024: 

  • Seminář pro pedagogy (iNaturalist ve výuce) 
  • Víkend otevřených dveří v Kroužkovací stanici Národního muzea 
  • Workshop pro dětské návštěvníky 
  • Výstava nejlepších fotografií projektu City Nature Challenge 2024 
  • Účast na akcích pro veřejnost pořádaných MHMP (Voda je život, Den Země apod.) 
  • 6 přírodovědeckých exkurzí vedených zaměstnanci Přírodovědeckého muzea Národního muzea 

 

City Nature Challenge – Ukažte společně světu, jak bohatá a jedinečná je příroda ve vašem městě

Caltová Petra, Ing.

Muzejní pedagožka
E-mail: petra.caltova@nm.cz
Telefon: 224 497 982