Tématem navrženého projektu je revize a odborné zpracování rodu Rhizocarpon v mykologickém herbáři Přírodovědného muzea – Národního muzea (PRM). Taxonomická revize všech druhů z „hnědé skupiny“ těchto mapovníků. V České republice se vyskytuje 13 druhů hnědých  mapovníků rodu Rhizocarpon. Již během své předchozí práce na „žluté“ skupině rodu Rhizocarpon jsem často na sutích a skalách narazil i na „hnědé“ druhy rodu Rhizocarpon. Samozřejmě jsem tyto druhy také sbíral pro herbář PRM a díky tomu jsem získal přehled o problematice jejich určování a také mi to umožnilo udělat si obrázek o pravděpodobném výskytu nových druhů pro naše území. Dle mého názoru se v České republice nachází více druhů z této „hnědé skupiny“ rodu Rhizocarpon, než kolik uvádí Liška a Palice (2010). Z tohoto důvodu považuji za důležité zrevidovat položky uložené v PRM a PRC (herbář katedry botaniky Univerzity Karlovy v Praze), zda byly tyto druhy v minulosti dobře určovány. Projekt je zaměřen na ověření výskytu druhů na lokalitách, převážně horských a podhorských, na nichž se tyto lišejníky nejčastěji vyskytují na silikátovém i bazickém skalním, či balvanitém podkladu. Specifickou částí je obtížnost taxonomické determinace a revize vzhledem k tomu, že jsou si tyto druhy rodu Rhizocarpon velmi podobné a u mnoha položek bude zapotřebí provést určení pomocí tenko-vrstevné chromatografie (TLC). V rámci projektu je nutné zpracovat zatím neutříděné položky. Utříděním muzejními metodami do nových herbářových krabic a zapsáním do databáze bude umožněna snadná manipulace a rychlé vyhledávání pro další revize, taxonomické a biogeografické studie. Součástí třídících prací bude rozšifrování (eventuálně dohledání z jiných zdrojů) názvů lokalit (mnohdy již značně nečitelných nebo psaných ve zkratkách či označených pouze číselným kódem). Během třídění bude současně probíhat taxonomické určení položek. U některých herbářových položek bude nutné zrevidovat taxonomické zařazení. To se týká zejména druhů, jejichž taxonomické pojetí se od dob získání položek změnilo. Díky stále novým výsledkům taxonomického výzkumu (popisy nových taxonomických jednotek, synonymizace atd.) je nutno sbírky neustále revidovat.

Název projektu: Hnědé druhy rodu Rhizocarpon v mykologických sbírkách Národního muzea – taxonomická studie, revize sbírkového materiálu
Identifikační kód:
Období: 2017–2018
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Mgr. František Bouda


Předpokládané výsledky/výstupy:
Cílem předkládaného projektu je sbírkové a odborné zpracování „hnědé skupiny“ rodu Rhizocarpon v České republice, taxonomická studie, revize sbírkového materiálu NM. Během prvního roku řešení budou připraveny podklady pro přípravu posterové prezentace na Bryo-lichenologických dnech. Prezentace bude obsahovat představení projektu a souhrn do té doby zjištěných výsledků. Koncem druhého roku řešení bude připraven rukopis shrnující výsledky projektu. Rukopis bude odeslán do recenzovaného časopisu a výsledky budou prezentovány formou přednášky na IV. Česko-slovenské lichenologické konferenci.

Bouda František, Mgr.

Vedoucí oddělení
E-mail: frantisek.bouda@nm.cz
Telefon: 224 497 853

Fotoalbum