Pohoří Sabaloka na 6. nilském kataraktu v Súdánu představuje jedinečný pozůstatek pozdně
pravěké sídelní krajiny se značným poznávacím potenciálem. Projekt, který bezprostředně
navazuje na šest výzkumných kampaní z let 2009–2015, se zaměřuje na vyhodnocení dosud
shromážděných archeologických a antropologických dat. Současně budou získána další
nezbytná komparační data, a to exkavací dvou vybraných lokalit a doplněním chybějících
analytických údajů do katalogu lokalit v celé sledované oblasti. Cílem projektu je syntéza dat a
využití jejich výpovědi zvláště k otázce vztahu mezi sídelními strukturami, subsistencí a
teritorialitou, k biologické charakteristice lokálních pozdně pravěkých populací, k fenoménu
počátků komunitního pohřbívání a k úloze oblasti v nadregionální distribuci kamenných surovin.

Název projektu: Komunity a zdroje v mladším pravěku pohoří Sabaloka, centrální Súdán: od analýzy k syntéze
Identifikační kód: 17-03207S
Období: 2017–2019
Poskytovatel: GAČR
Typ projektu: konsorciální (NM vedlejší řešitel)
Řešitel za NM: RNDr. Petra Havelková, Ph.D.
Další účastníci projektu: FF UK (Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D.), AÚ AV Praha, v.v.i. (Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.), Národní muzeum (RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.)

Předpokládané výsledky/výstupy:
Finálním zpracováním dosavadních výzkumů a zajištěním nových komparačních dat chceme završit primární výzkum mezolitu a neolitu v oblasti 6. nilského kataraktu. Výsledkem bude
syntéza a vyhodnocení dat a zasazení poznatků do kontextu pravěkého vývoje v SV Africe.

Havelková Petra, RNDr., Ph.D.

E-mail: petra.havelkova@nm.cz
Telefon: 224 497 807

Fotoalbum