Projekt je zaměřený na detailní pochopení morfologické variability a vnitrodruhového polymorfizmu trilobitů kambrického oddělení 3 (dříve střední kambrium). Právě v tomto časovém úseku byly zjištěny nejvyšší hodnoty morfologické variability a vnitrodruhového polymorfizmu. U post-kambrických trilobitů je morfologická variabilita řádově nižší. Příznivě zachovaný a početný materiál obsahující trilobity z kambrického oddělení 3, který je uložen ve sbírkách Přírodovědeckého muzea, představují ideální materiál pro detailní studium výše zmíněných jevů. Studium morfologické variability a vnitrodruhového polymorfizmu je klíčové pro pochopení a definici druhů a vyšších taxonomických jednotek nejen u trilobitů. Přeneseně pak mohou variabilita a polymorfizmus mít vliv rovněž na stratigrafii kambria, která je do značné míry závislá na dobře definovaných druzích trilobitů, používaných jako indexové fosílie. Zpřesnění taxonomie kambrických trilobitů má rovněž neoddiskutovatelný dopad na uspořádání trilobitových sbírek Přírodovědeckého muzea a zároveň může vést ke zvýšení zájmu o návštěvu sbírek zahraničními badateli. Cílem projektu je kvantitativní vyhodnocení morfologické variability a vnitrodruhového polymorfizmu u kambrických trilobitů z příbramsko-jinecké a skryjsko-týřovické pánve, uložených ve sbírkách Paleontologického oddělení Přírodovědeckého muzea. Součástí projektu je rovněž diskuze o vlivu variability a polymorfizmu na definici druhů a vyšších taxonomických jednotek v paleontologii.

Název projektu: Morfologická variabilita a vnitrodruhový polymorfizmus kambrických trilobitů
Období: 2017
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Mgr. Lukáš Laibl

Předpokládané výsledky/výstupy:
Výsledky projektu budou publikovány standardním způsobem v peer-reviewed časopise s IF a prezentovány na mezinárodní konferenci 6th International Conference on Trilobites and their Relatives (červen 2017, Tallinn, Estonsko). Předpokládá se přinejmenším jedna publikace (Jimp) s hlavním řešitelem jako prvním autorem. Výsledky projektu budou rovněž prezentovány široké veřejnosti prostřednictvím populárně naučných časopisů (Živa apod.), přednášek a/nebo prostřednictvím zpravodajského portálu NM - Muzeum 3000.
 

Lukáš Laibl, Mgr.

E-mail: lukas.laibl@nm.cz