Ve sbírkách Numismatického oddělení NM se nachází rozsáhlý soubor doposud nezpracovaného notafilického materiálu čítající více než sedm milionů kusů papírových platidel, jehož obsah známe pouze rámcově. Jedná se o tzv. Nonvaleury, tedy papírová platidla, která byla stažena z oběhu těsně po konci 2. světové války. Soubor představuje zcela unikátní vhled do měnové problematiky v určitém období a dokládá značný rozsah i variabilitu směnných prostředků na našem území. Kromě bankovek řady států obsahuje i speciální armádní platidla nebo peníze určené pro osvobozovaná území, a to včetně doložitelných lokací jejich oběhu. Nonvaleury jsou navíc uloženy v provizorních a pro dlouhodobé uchování zcela nevhodných prostorách. Hlavním cílem tohoto projektu je proto jak stabilizace, tak i odborné detailní zpracování celého souboru a vytvoření rukopisu komentovaného katalogu. Publikace bude významným přínosem pro poznání válečného i poválečného vývoje ekonomického vývoje našeho území a prezentované analytické poznatky budou uplatnitelné pro širokou vědeckou i laickou veřejnost.

Název projektu: Nonvaleury ve sbírkách Národního muzea
Období: 2019–2020
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Mgr. Lukáš Funk, Ph.D.
Další účastníci projektu: Mgr. Petra Cejnarová, Mgr. Lucie Hotová

Předpokládané výsledky/výstupy:
Příspěvek na mezinárodní konferenci, publikování formou komentovaného katalogu

Funk Lukáš, Mgr., Ph.D.

Vedoucí oddělení
E-mail: lukas.funk@nm.cz
Telefon: 224 497 292

Fotoalbum