Podmalby na skle jsou unikátní předměty umělecké lidové tvorby hojně zastoupené také v muzejních sbírkách. Na našem území se začaly objevovat v 16. století jako klášterní výzdoba s biblickou tématikou, např. postavy světců s atributy a biblické výjevy. Od druhé třetiny 18. století tyto motivy zlidověly a staly se předlohami pro lidovou tvorbu. Postupem času byly vyobrazované náměty rozšířeny o portréty a reprodukce významných malířských děl. Podmalba na skle je tvořená barevnou vrstvou nanesenou na tabuli skla. Nejčastěji se používaly olejové barvy, ale i vodou ředitelné vaječné tempery. Malba na skle se nevypalovala, jde o techniku malby za studena. Technologický postup podmalby je obrácený proces obvyklé malby na plátno.
V rámci Historického muzea Národního muzea jsou podmalby na skle zastoupeny v historické a etnografické podsbírce. Řada z nich dnes ale vykazuje fatální poškození, které nelze ani přes současnou péči restaurátorů již eliminovat. Jedná se o důsledek řady faktorů, od nevhodného uložení až po neodbornou manipulaci s tímto citlivým typem objektů. Některé podmalby trpí absencí rámu či podložky. Tyto „obnažené“ podmalby na skle jsou extrémně citlivé zejména k podmínkám prostředí, kondenzaci vody i biologickému napadení. Zejména nevhodné klimatické parametry a podmínky prostředí uložení mají vliv na barevnou vrstvu, sklo, na kterém je nanesena, a na dřevěný rám, který je součástí podmalby. Vzhledem ke složitosti problematiky podmaleb na skle stojí tyto objekty mimo hlavní záběr restaurátorů. V České republice neexistuje výzkum, který by se problematikou poškození a následného restaurování komplexně zabýval. Tento stav je problém nejen pro restaurátory, ale i pro kurátory těchto objektů.
Hlavním cílem projektu je tedy zmapování typických poškození podmaleb na skle s vysvětlením jejich možné příčiny. Získané poznatky budou formulovány do přehledného atlasu, který by měl sloužit pro rychlou orientaci v problematice a identifikaci poškození osobami, které se o objekty starají a musí s nimi bezpečně manipulovat. Jen tak lze vhodně nastavit podmínky uložení těchto objektů a zabývat se následnou restaurátorskou péčí. Vhodné podmínky uložení sbírek v depozitáři napomůže zamezit dalšímu poškození. Na základě získaných informací bude možné zvolit vhodný postup restaurátorského zásahu.

Název projektu: Podmalby na skle – poškození a preventivní konzervace
Období: 2017–2018
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Bc. Pavla Glauningerová

Předpokládané výsledky/výstupy:
Výsledky projektu budou publikovány v odborném článku v recenzovaném časopise a formou 2 příspěvků na konferencích. Hlavním výstupem projektu bude vytvoření atlasu poškození podmaleb na skle, který bude přílohou plánované metodiky „Péče o podmalby na skle v muzejních sbírkách“. Tvorba této metodiky je dlouhodobým cílem aplikovaného výzkumu Oddělení péče o sbírky Historického muzea. Její součástí bude kromě výsledků získaných tímto projektem navazující výzkum testující současně dostupné restaurátorské možnosti.

Pavla Glauningerová, Bc.

E-mail: pavla.glauningerova@nm.cz