Nosorožík kapucínek Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) patří díky své velikosti a pohlavnímu dimorfismu mezi naše nejatraktivnější brouky. Přes veškerou přitažlivost, kterou si vydobyl svým vzhledem jak u amatérských a profesionálních entomologů, tak i u laické veřejnosti, je taxonomie tohoto druhu stále plná sporných bodů, které se týkají i populací žijících na území České republiky.
Kapucínek se vyskytuje napříč celou Evropou a zasahuje dále do oblastí severní Afriky a západní i střední Asie. V průběhu 19. a 20. století bylo popsáno 19 dodnes platných poddruhů. Jeden z nich (O. n. ondrejanus) je považován za endemit České republiky a části severního Rakouska, a jehož typový materiál je uložen i ve sbírkách entomologického oddělení Národního muzea (EO NM). Nicméně validita i přesné rozšíření tohoto poddruhu a jeho případná ochrana nebyly doposud vyřešeny.
Na rozdíl od jiných velkých listorohých brouků jako např. roháč obecný či páchník hnědý, nebyly nikým dodnes populace nosorožíka kapucínka molekulárně zpracovány. Kapucínek přitom, stejně jako oba výše uvedené druhy, patří mezi druhy chráněné v ČR vyhláškou a v Evropě jsou považovány za tzv. deštníkové taxony využívané k ochraně cenných biotopů. Z vědeckého hlediska je tedy evaluace poddruhů se zaměřením na střední Evropu velmi žádoucí. Studie přinese skrze populační genetiku bližší poznání taxonomie tohoto druhu, a zároveň pak může pomoci s ochranářskými postupy vyvíjenými pro kapucínky, a to nejen na území ČR. Příkladem může být zamezení antropogenních přesunů jednotlivých poddruhových populací nosorožíka, tak aby nedocházelo ke vzájemnému křížení a postupnému vymizení jednotlivých geneticky odlišných linií.

Název projektu: Skutečně existuje na území ČR endemický poddruh nosorožíka kapucínka Oryctes nasicornis?
Období: 2021–2022
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Mgr. Dominik Vondráček
Další účastníci projektu: Mgr. Jiří Hájek, Ph.D. (odborný garant projektu)

Předpokládané výsledky/výstupy:
1) Publikace v impaktovaném periodiku zoologického, nebo entomologického zaměření (např. Zootaxa, ZooKeys, Insect Conservation and Diversity apod.) zaměřená na výsledky molekulární studie vybraných poddruhů nosorožíka kapucínka.
2) Sbírka nosorožíků kapucínků v EO NM, která recentně čítá několik set exemplářů, bude roztřízena, přehledně seřazena a kompletně převedena do prachotěsných entomologických krabic.
3) Doplňková publikace v neimpaktovaném periodiku o faunistických údajích nosorožíka kapucínka získaných ze sbírek EO NM (např. Klapalekiana nebo Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series).

Vondráček Dominik, Mgr.

Výzkumný pracovník
E-mail: dominik.vondracek@nm.cz
Telefon: 224 497 884