Letošní jarní dvojčíslo časopisu Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum (roč. 65, 2020/1–2) je ve své převážné většině zaměřeno na rukopisnou problematiku v nejširším smyslu slova. Příspěvek A. Tollarové Rukopisný Litevský slovník v kontextu české baltistiky první poloviny 19. století: koncepční záměr slovníku a otázka autorství se věnuje prozatím nepříliš známému rukopisu uloženému v oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea (sign. IV A 11), u něhož se předpokládá autorství F. L. Čelakovského. Studie M. Dragouna a K. Volekové se zabývá fragmenty obsahujícími opisy latinské básně Facetus s českým překladem, které jsou uloženy v KNM (sign. 1 H b 179) a v Národní knihovně ČR (sign. X F 19). Příspěvek J. Novotného K současné terminologii restaurování knižní vazby podává nejprve souhrnný přehled terminologie a následně se zaměřuje na aktuální diskuse nad vhodností užití některých odborných termínů v současné restaurátorské praxi. České vojenské příručce z roku 1618 se věnuje článek K. Andresové, problematikou vybraných aspektů výzdoby rukopisu tzv. Druhého dílu Písní chval božských (sign. I A 16), uloženého v KNM, se zabývá studie E. Součkové. V oddíle Miscellanea najdeme příspěvek Z. Mužíka, který se věnuje akvizicím rukopisné sbírky Knihovny Národního muzea v letech 2014 až 2019. Po krátkém uvedení do dané problematiky následuje podrobný kodikologický popis všech devíti získaných rukopisů. Jarní dvojčíslo přináší také devět recenzí. Redakce by ráda upozornila především na text D. Bálana věnující se publikaci Literární kronika první republiky: události, díla, souvislosti, kterou vydal v roce 2018 ke stému výročí vzniku Československa Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. V oddíle Zprávy z Knihovny Národního muzeu informují K. Křenek a J. Tvrzníková o dokončeném hmotném průzkumu Rukopisů královédvorského a zelenohorského, který probíhal v KNM v letech 2017 a 2018 díky prostředkům IP DKRVO a jehož hlavním cílem bylo zjistit aktuální fyzický stav těchto významných památek.