Molekulárne datovanie je základná metóda evolučnej biológie. Najnovšie metódy molekulárneho datovania však umožnili spojiť fosílie s fylogenetickými analýzami („tip-dating“, „fossilised birth-death processes“).
Doba, kedy sa oddelili dva veľmi významné modelové organizmy, myš (Mus) a potkan (Rattus) je dôležitá informácia pre niekoľko biologických disciplín: biomedicína, fyziológia, evolučná biológia. Tento zásadný kalibračný bod zostáva kontroverzný s intervalom od 12-40 miliónov rokov.
Tento projekt využije multidisciplinárny prístup (paleontologický, morfologický a genetický), aby upresnil jeden z najdôležitejších kalibračných bodov pre cicavce. Výsledky tohoto projektu objasnia evolučnú históriu a diverzifikáciu najpočetnejšiej podčeľade myšovitých hlodavcov (Murinae).

Navrhovaný projekt má dva hlavné ciele:
A) Získať potrebné zručnosti a naučiť sa pracovať s mikroCT skenerom  a navrhnúť metodiku analýzy morfologických dát (morfológia zubov)
B) Tento projekt bude prvý, ktorý spojí integratívnu morfológiu s fylogenetickými dátam súčasných organizmov s cieľom upresniť molekulárne datovanie myšovitých hlodavcov.


Na zoologickom odelení v NM je dnes bežnou praxou využívať molekulárne metódy na vyriešenie taxonomických a evolučních otázok. Tento projekt však posúva hranice a snaží sa do zoologického výskumu pridať moderné morfologické metódy, mikroCT sken (dostupný na paleontologickom oddelení NM).
3D sken je vhodný z niekoľkých dôvodov:
- Digitalizácia muzejného materiálu: Projekt prináša výnimočnú možnosť naučiť sa pracovať s mikroCT skenerom a s programami na rekonštrukciu 3D obrázkov. V budúcnosti sa môže pracovať na digitalizácii zbierok, čo bude mať dve hlavné výhody: 1) Exponáty budú dostupné pre výskumníkov po celom svete, bez návštevy múzea. 2) Zároveň sa ochráni samotná vzorka, pretože sa zníži počet manipulácii.
- Taxonomická revízia: Napriek stále populárnejšiemu fylogenetickému konceptu druhu je morfológia stále silným taxonomickým prístupom. Kombinácia moderných molekulárních a morfologických štúdií zaručí publikovanie taxonomických štúdií vo vysoko impaktovaných článkoch.
- Fosílne vzorky: Recentné druhy sa dajú študovať mnohými metódami, napr. klasická morfológia (veľkosť tela, dĺžka chvosta, znaky na lebke), genetika (mitochondriálne aj nukleárne markery). Ale fosílne vzorky sú často limitované na fragment z lebky, alebo dokonca jediný zub. Preto štúdium týchto vzoriek pomocou mikroCT skeneru je výborná možnosť.


Název projektu: Vylepšená kalibrácia molekulárnych hodín pre myšovité hlodavce (Murinae): interdisciplinárna štúdia kombinujúca paleontológiu, morfometriu a fylogenetiku.
Období: 2019
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Mgr. Tatiana Aghová Tatiana, Ph.D.


Předpokládané výsledky/výstupy:
Projekt bude mať prínos pre riešiteľku a muzeum na niekoľkých úrovniach:
- Výskum: prezentácia výsledkov na medzinárodnej konferencii a/alebo publikácia v impaktovom časopise
- Zručnosti: projekt umožní riešiteľke rozšíriť jej odborné schopnosti v oblastiach morphometria, paleontológia a makroevolúcia
- Popularizácia: riešiteľka bude svoj výskum popularizovať formou odborných seminárov na univerzite a formou sociálnych sietí (napr. facebook, twitter)
- Spolupráca: počas projektu riešiteľka nadviaže spolupráciu s Dr. Wagnerom (NM), prof. Horáčkom (Karlova univerzita) a s Dr. Fabre (Universita v Montpellieri)

Aghová Tatiana, Mgr., Ph.D.

Výzkumnice
E-mail: tatiana.aghova@nm.cz
Telefon: 224 497 861
Telefon: 421 902 633 416

Fotoalbum