Projekt je zaměřen na výzkum mineralizace a minerogeneze západomoravských uranových ložisek a výskytů, zastoupených ve sbírkách NM, dokumentujících v evropském i světovém měřítku významné lokality západomoravských uranových ložisek. Práce se bude zaměřovat na studium selenidů i jiných asociujících minerálů (U-minerály, sulfidy, oxidy, karbonáty aj.) se zaměřením na jejich genezi. Dále bude probíhat vzájemná korelace vztahu minerálů mezi jednotlivými lokalitami. Součástí výzkumu bude i literární rešerše, fotodokumentace lokalit a minerálů za účelem prezentace získaných poznatků. Jedná se o výskyty selenidů evropského až světového významu, jejich výzkum probíhal zejména v padesátých až sedmdesátých letech minulého století. Z tohoto období se dochovalo značné množství vzorků, které dosud nebyly podrobeny detailnímu studiu a jsou uloženy jako studijní materiál (doprovodná dokumentace) v depozitářích NM. Hlavními otázkami dosud zůstává geneze selenidů, vztahy k ostatním minerálům, korelace vzájemných vztahů mezi vybranými lokalitami, zdroj Se a u některých dosud neznámá krystalová struktura. Navržený projekt přispěje k řešení výše uvedené problematiky.
V dnešní době je díky moderním instrumentálním analytickým metodám využívajícím elektronové mikrosondy, Ramanovy spektroskopie, rentgenové práškové a monokrystalové difrakce a dalším metodám a přístrojům, možný mnohem detailnější výzkum než v minulosti. Cílem projektu je podrobný výzkum selenové mineralizace a minerogeneze na západomoravských uranových ložiscích, který přinese nové, zásadní poznatky o mineralizaci a její genezi. Součástí studie je i literární rešerše shrnující dosavadní výzkum v oblasti, fotodokumentace ložisek a výskytů, makro i mikro fotodokumentace studovaných minerálů a revize současného stavu lokalit a výskytů.

Název projektu: Výzkum selenové mineralizace a minerogeneze na ložiscích a výskytech západomoravských uranových ložisek
Období: 2017–2018
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Mgr. Pavel Škácha, Ph.D.

Předpokládané výsledky/výstupy:
Výstupy navrženého projektu budou v průběhu studia předkládány do tisku v odborných recenzovaných periodikách a prezentovány na tuzemských a zejména zahraničních konferencích. V průběhu projektu (nejpozději do roku 2018) je předpoklad předání do tisku minimálně tří výstupů v periodiku typu Jscopus. V průběhu projektu je plánována minimálně jedna aktivní prezentace na mineralogické konferenci. Dalším výsledkem bude i podrobné určení vybraných ukázek mineralogické sbírky NM a během terénních prací bude pravděpodobně sbírka rozšířena o ukázky nové, což přinese významné zhodnocení části sbírkového fondu NM.

Škácha Pavel, Mgr., Ph.D.

E-mail: pavel.skacha@nm.cz

Fotoalbum

Selenidová mineralizace uzavřená v kalcitu ze Slavkovic, přiblížení 20x

Selenidová mineralizace uzavřená v kalcitu ze Slavkovic, přiblížení 20x