Schránky mořských organismů představují specifický tvrdý substrát kolonizovaný epi- a inbentosem již od začátku fanerozoika. Na rozdíl od jiných tvrdých substrátů, jsou schránky kolonizovány na vnějším povrchu, ve vnitřním prostoru schránky a ve vlastním materiálu schránky. S použitím pokročilých zobrazovacích metod, aktuoekologických pozorování, experimentů a molekulární identifikace vrtavých mořských hub budeme ověřovat následující hypotézy: (1) Zda vznik různých mikronik na schránkách je daný krystalickou strukturou schránky, rozložením organické hmoty a velikostí schránky;
zda jsou mikroniky osídlovány specifickými kolonizátory; ( 2) Zda se sukcese kolonizátorů v jednotlivých mikronikách liší; (3) Jestli houby s jejich specifickou fyziologií hrají důležitou roli při kolonizaci schránek; (4) Jak evoluce stavby ordovicko-devonských schránek určuje začátek moderní kolonizace schránek; (5) Jestli kolísání pH a poměru Mg/Ca oceánské vody, které ovlivňuje biomineralizační procesy, ovlivňuje následně společenstva kolonizátorů schránek.

Název projektu: Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentní schránky mořských živočichů jako substrát pro kolonizaci a bioerozi
Identifikační kód: 18-05935S
Období: 2018–2020
Poskytovatel: GAČR
Typ projektu: Konsorciální (NM vedlejší řešitel)
Řešitel za NM: RNDr. Zuzana Heřmanová, Ph. D.
Další účastníci projektu: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta (doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.), Botanický ústav AV ČR, v. v. i. (RNDr. Martin Vohník, Ph.D.), Geologický ústav AV ČR, v. v. i. (RNDr. Radek Mikuláš, DSc.), Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická (doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.)


Předpokládané výsledky/výstupy:
Diverzifikace mikronik na kolonizovaných schránkách ve fotické zóně; Sukcese kolonizátorů; Molekulární identifikace vrtavých mořských hub, jejich role při kolonizování schránek; Evoluce kolonizátorů schránky ve vztahu k evoluci schránky a k změnám chemismu oceánské vody.

Fotoalbum