Proč rekonstrukce?

Cílem náročné rekonstrukce je zachránit významnou národní kulturní památku a proměnit ji v moderní muzejní prostor. 
Díky uvolněným prostorám v Historické budově a jejímu propojení s Novou budovou rozšíří Národní muzeum své výstavní prostory v centru Prahy na dvojnásobek. Návštěvníci tak budou mít možnost obdivovat mnoho unikátních sbírkových předmětů, které byly doposud ukryty v depozitářích. 
 


Jak dlouho bude rekonstrukce a příprava nových expozic trvat?

Pro veřejnost byla Historická budova Národního muzea uzavřena od 8. 7. 2011 z důvodu špatného technického stavu a příprav na rekonstrukci.

Budova byla částečně zpřístupněna po rekonstrukci 28. října 2018. Otevření budovy bylo spojeno s výstavou k 100. výročí založení Československé republiky a s výstavou uspořádanou k výročí 200 let od založení Národního muzea. Stálé expozice se návštěvníkům postupně otevřou během dalších dvou let.


Po rekonstrukci Historické budovy Národního muzea volaly generace muzejníků. Rozhodla o ní však až vláda Jiřího Paroubka, která dne 7. 6. 2006 schválila potřebné finanční prostředky. Bezodkladně se pak rozběhly přípravné práce. Bylo zapotřebí z budovy vystěhovat milióny sbírkových předmětů a přesunout pracovníky do náhradních prostor. Především však bylo potřeba pečlivě připravit vlastní rekonstrukci – dokončit potřebné průzkumy, pasportizace a studii. V roce 2011 pak byl hotov projekt k získání stavebního povolení. Zde však došlo k prvnímu zdržení, když Ministerstvo kultury rozhodlo o redukci finančních prostředků a uložilo Národnímu muzeu změnit projekt. V roce 2013 bylo Národní muzeum připraveno vypsat výběrové řízení na zhotovitele generální rekonstrukce. Muselo však vyčkat na schválení zadávacích podmínek vládou. K ustanovení hodnotící komise pak došlo až dne 13. 11. 2013. Komise začala bezodkladně pracovat a již 18. 11. 2013 byly otevřeny obálky s nabídkami uchazečů. Svou práci komise dokončila v říjnu roku 2014, kdy vybrala nejvýhodnější nabídku. Národní muzeum však čelilo několika správním řízením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která iniciovali neúspěšní uchazeči. Všechna však byla nakonec ukončena ve prospěch Národního muzea, a tak dne 15. 4. 2015 mohlo dojít k podpisu smlouvy s vítězným Sdružením M-P-I Národní muzeum, složeným z firem Metrostav, Průmstav a Imos Brno. V pondělí 20. 4. 2015 tak mohla být budova slavnostně předána zhotoviteli rekonstrukce.

Práce byly zahájeny pasportem (dokumentací stavu budovy) a ochranou uměleckých prvků, a započaly vlastní stavební a restaurátorské činnosti. Rekonstrukce by tak dle smlouvy se zhotovitelem měla být hotová do října 2018, tedy v roce 200. výročí založení instituce, ovšem v průběhu realizace stavby se objevily nepředvídatelné skutečnosti, které zásadním způsobem ovlivnily plynulé provádění stavby. Zejména archeologické nálezy v prostoru východního nádvoří historické budovy a změna geologických poměrů při hloubení a zakládání spojovací chodby jsou důvodem malého časového posunu termínu celkového dokončení rekonstrukce budovy, který je harmonogramem stavby plánován na únor 2019. Záměr Národního  muzea zpřístupnit budovu velkého architektonického, uměleckého a historického významu veřejnosti ke konci roku 2018, zůstává i přes toto malé zpoždění v platnosti. V den výročí vzniku samostatného československého státu se symbolicky částečně otevřela Historická budova svým návštěvníkům. Národní muzeum připravilo první dvě výstavy v rekonstruované  budově pod názvem Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava a výstavu 2×100, které byly otevřeny pro veřejnost 28. 10. 2018. Otevřením těchto výstav byla veřejnosti zpřístupněna alespoň část Historické budovy Národního muzea. Stálé expozice budou otevírány postupně během následujících dvou let.

Architektonická soutěž na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v Historické a Nové budově Národního muzea byla vyhlášena v červenci roku 2015 a uzavřena v červnu 2016. Soutěže se v prvním kole účastnilo 25 soutěžících a do druhého kola bylo vyzváno šest z nich. Výsledky soutěže byly vyhlášeny 24. 6. 2016. Z legislativních důvodů však byla architektonická soutěž zrušena rozhodnutím ÚOHS, které nabylo právní moci 31. 5. 2017. Důvodem zrušení soutěže o návrh ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl rozpor soutěžních podmínek, potažmo Soutěžního řádu České komory architektů se zákonem, nikoliv postup zadavatele při posuzování a hodnocení soutěžních návrhů.

Nové expozice byly proto rozděleny do menších tematických celků a na jejich architektonické ztvárnění bylo osloveno několik architektů a architektonických studií, většinou účastníků původní architektonické soutěže o návrh. Národní muzeum připravuje své nové stálé expozice se sedmi architektonickými studii. V roce 2018 byly uzavřeny smlouvy se všemi architekty. Od jara 2020 budou mít příchozí možnost navštívit v Historické budově Národního muzea expoziční celky Příroda a Zázraky evoluce. V Nové budově pak budou ke zhlédnutí další dvě témata, a sice Dějiny 20. století a Dětské muzeum. Samostatným expozičním celkem je Spojovací chodba, která bude zpřístupněna od roku 2019. Od června 2020 budou mít návštěvníci možnost vstoupit i do dalších stálých expozic. V Historické budově se bude jednat o expozice sjednocené tématem Dějiny, dále pak téma Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti a v neposlední řadě Klenotnice a mincovní kabinet.

Realizátorem přírodovědeckých expozic bude trio autorů Daniel Kříž, Jan Albrecht, Renata Slámková. Autorem architektonické studie pro expozici Dějiny bude Ing. arch. Lukáš Brom, autorem pro expozici Lidé bude Ing. arch. MgA. Petr Janda, autorem řešení Pokladnice Ing. arch. Ondřej Busta, autorem řešení dějin 20. století bude akad. arch. Daniel Dvořák, spojovací chodbu a její multimediální charakter připraví Ing. arch. Martin Hejl.


Jak bude Historická budova vypadat po celkovém dokončení rekonstrukce?

Mimo muzejních expozic je v projektu pamatováno i na odpočinková místa, prostory pro práci se školními výpravami, odkládací prostor pro dětské kočárky, dětské koutky, kavárnu a obchod se suvenýry. Budova bude po celkovém dokončení pochopitelně bezbariérová.

Projděte se s námi zrekonstruovanou Historickou budovou Národního muzea:

Z vestibulu budovy návštěvníci sejdou do nově vybudovaných prostor návštěvnického zázemí v suterénu budovy, tvořeného šatnami a sociálním zázemím. V přízemí jim bude k dispozici v levém zastřešeném nádvoří muzejní kavárna, muzejní obchod či dětský koutek.

Zastřešené nádvoří po pravé straně budovy nabídne nově využití pro expozice. V přízemí budou umístěny i krátkodobé výstavy v pěti výstavních sálech a obnovené budou i přednáškové sály.

Panteon v prvním patře bude, tak jako před rekonstrukcí, i nadále připomínat významné muže a ženy české vědy, společenského života a umění. Ve zbývajících výstavních sálech naleznou návštěvníci stálé expozice. Ve druhém patře ve sloupovém sále pak interaktivní centrum pro studenty a mládež. Na závěr prohlídky bude možno nově vystoupat i do kopule, odkud zájemci uvidí panorama historického centra města Prahy a Pražského hradu.

Nové výtahy do druhého suterénu zavedou návštěvníky k spojovací chodbě, která jim umožní průchod do sousední Nové budovy Národního muzea. Zde budou například další stálé expozice a výstavy.

Autorem projektu rekonstrukce je Sdružení Národní muzeum, složené z firem VPÚ DECO Praha, a. s., a SUDOP Praha, a. s., hlavním architektem projektu je Ing. arch. Zdeněk Žilka. 


Rozpočet

Stavbu realizovalo Sdružení M-P-I Národní muzeum, složené z firem Metrostav, Průmstav a Imos Brno, které ve výběrovém řízení nabídlo cenu 1.636.365.865,51 Kč včetně DPH
Na nové expozice je vyčleněn samostatný rozpočet ve výši cca 483.000.000 Kč.