Vědecké zaměření:

 • dějiny ranného novověku se zaměřením na festivity a poutnictví

Vzdělání:

 • FF UK – archivnictví a PVH

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • Dějiny fondů a sbírek Národního muzea (DKRVO)

Bibliografie:

 • PAŘÍZKOVÁ, Kateřina – Barokní poutní cesta do Hájku u Prahy. Folia historica Bohemica 25, č. 2, Praha 2010, s. 113–153, ISSN 0231-7494.
 • PAŘÍZKOVÁ, Kateřina – Pražská korunovace krále Matyáše dne 23. května 1611 ve světle dobových pramenů. Sborník archivních prací, roč. LXII, 2012, č. 2, s. 275–368, ISSN 0036-5246.
 • PAŘÍZKOVÁ, Kateřina – Procesí a poutníci na poutní cestě do Hájku u Prahy. Časopis Národního muzea. Řada historická, roč. 181, 2012, č. 1–2, s. 24–43, ISSN 1214-0627.
 • PAŘÍZKOVÁ, Kateřina – Jejich kramaření přesáhlo všechny únosné meze! – pohled na frekvenci poutí, jejich útlum a proměnu v průběhu tří století na příkladu poutí do Hájku u Prahy. Východočeský sborník historický 23, s. 137–158, ISSN 1213-1733.
 • PAŘÍZKOVÁ, Kateřina – Archiv Národního muzea představuje: Osobní fondy Antonína Friče a Bohuslava Jiruše. Časopis Národního muzea, řada historická, 182, 2013, č. 1–2, s. 73-85, ISSN 1214-0227.
 • PAŘÍZKOVÁ, Kateřina - Fričovo muzeum v Lázních Bělohrad. Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 69, 2013, č. 3–4, s. 7–16, ISSN 0036-5343.

Ostatní aktivity:

 • prezentace na konferencích a seminářích

2011

 • Hájecká poutní cesta – rekonstrukce její původní podoby a současný stav, přednáška na pracovním semináři Drobné památky a krajina v rámci projektu A POTENTIA AD ACTUM – Od možnosti ke skutečnosti, pořádáném Národním památkovým ústavem Ústí n./L. a Univerzitou J. E. Purkyně Ústí n./L. v Úštěku 22.–23. 9. 2011.
 • Korunovace Matyáše Habsburského českým králem 23. 5. 1611, přednáška v rámci specializačních přednášek cyklu Festivity, pořádaného katedrou Archivnictví a PVH, FF UK Praha.
2012
 • Jejich kramaření přesáhlo všechny únosné meze! – pohled na frekvenci poutí, jejich útlum a proměnu v průběhu tří století na příkladu poutí do Hájku u Prahy, přednáška na VII. pardubickém bienále Poutě a poutní místa v českých zemích jako téma kulturních dějin, pořádaném Ústavem historických věd FF Pardubice na zámku Potštejn 19.–20. 4. 2012
2013
 • Mariánská procesí v 19. století, přednáška na konferenci Mariánská úcta ve středních Čechách, pořádaná SOA Praha, Etnologickým ústavem AV ČR a Římskokatolickou farností Svatá Hora.