Obchodní podmínky

státní příspěvkové organizace Národní muzeum, se sídlem Václavské náměstí 68, 110 OO Praha 1, lČ 0002 3272, DIČ CZ 0002 3272 (dále „provozovatel“) pro internetovou aplikaci Mobilní průvodce Národního muzea, dostupnou z internetové adresy www.nm.cz/aplikace a prostřednictvím Mobilního průvodce Národního muzea (dále „aplikace“).

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti uživatele a provozovatele v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi nimi. Aplikace je dostupná z webové stránky www.nm.cz/aplikace a prostřednictvím Mobilního průvodce Národního muzea (dále „aplikace“).

1.2. Předmětem smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem je poskytnutí nevýhradní licence uživateli k užívání aplikace v rozsahu podle obchodních podmínek a podle typu uživatelského účtu uživatele.

1.3. Uživatel je buď spotřebitel (vždy fyzická osoba), nebo podnikatel (fyzická nebo právnická osoba). Uvede-li uživatel při registraci své identifikační číslo (IČ), bere na vědomí, že jej prodávající považuje za podnikatele.

1.4. Uživatel potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí bez výhrad.

1.5 Uživatel je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími autorská díla a licenčními podmínkami daného produktu.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.8. Provozní doba aplikace je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu vybavení provozovatele nebo třetích stran.

1.9. Provozovatel má právo aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.

1.10. Uživatel se zavazuje při užívání aplikace jednat tak, aby jemu ani provozovateli užíváním aplikace nevznikla žádná škoda.

1.11. Uživateli nevznikají náklady na dodání a na použití komunikačních prostředků na dálku ve vztahu k provozovateli. K užívání aplikace je třeba přístup k síti Internet a mobilní telefon se systémem Android, nebo iOS.

 

2. DATABÁZE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Uživatel nemá právo prostřednictvím aplikace strojově (zejména pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s aplikací.

2.2. Jakékoliv údaje vložené uživatelem do databáze aplikace jsou části databáze shromážděné provozovatelem a stávají se součástí databáze provozovatele, aniž by uživateli vzniklo jakékoliv právo k databázi aplikace.

2.3. Aplikace splňuje podmínky § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tj. záznamy údajů v aplikaci a její databázi jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

2.4. Na základě registrace provozovatele k aplikaci prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla je přístupný v uživatelském rozhraní aplikace uživateli jeho uživatelský účet.

2.5. Při registraci do aplikace je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny osobní údaje a informovat prodávajícího o jejich změně. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Provozovatel je oprávněn nepřesné a nepravdivé osobní údaje vymazat.

2.6. Provozovatel může zrušit uživatelský účet nebo omezit přístup k němu, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, pokud uživatel porušil obchodní podmínky, nebo pokud uplynula doba licence pro daný uživatelský účet.

2.7. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v uživatelském účtu v aplikaci a tam, kde to aplikace neumožnuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v aplikaci.

2.8. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou popsány v samostatném dokumentu. Více informací www.nm.cz/gdpr

2.9. Provozovatel v souladu se zákonem využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Přijetí návrhu smlouvy a souhlas s obchodním podmínkami prokazuje uživatel kliknutím na tlačítko Souhlasím v uživatelském prostředí aplikace.

 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Provozovatel uděluje uživateli licenci bezplatně.

4.2. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání aplikace.

4.3. Dojde-li v souvislosti s užíváním aplikace k nákupu vstupenek, zboží nebo služeb (dále „produkty“) provozovatele nebo třetích stran, řídí se tento nákup a s ním spojené uzavření kupní smlouvy obchodními podmínkami provozovatele nebo třetích stran pro prodej produktů, v nichž je provozovatel nebo třetí strana prodávajícím a uživatel kupujícím.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Změnu obchodních podmínek oznamuje provozovatel uživateli e-mailem a informací a aplikaci.

5.2. Uživatel má právo od smlouvy odstoupit do 5 dnů od uzavření smlouvy z důvodu oznámené změny obchodních podmínek nebo bez uvedení důvodu.

5.3. Odstoupení od smlouvy uživatelem je bez jakékoli sankce.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Provozovatel plně odpovídá Uživateli za škodu způsobenou Provozovatelem Uživateli jakýmkoliv orušením povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě nebo VOP.

6.2. předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;

 

7. KONTAKTNÍ, ODBĚRNÍ A DORUČOVACÍ MÍSTA

7.1. Telefonickou a e-mailovou podporu, pomoc pro užívání aplikace poskytuje prodávající e-mailem a telefonicky v rozsahu a způsobem uvedeným na svých internetových stránkách, a to především na nm@nm.cz , --- V případech hodných zvláštního zřetele kontaktuje uživatel info linku Národního muzea na telefonní lince --- .

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je česká verze obchodních podmínek rozhodující.

8.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, IČ 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů online nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy, protože Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21, května 2013 0 řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje prodejce nejprve využít linku e-mailové a telefonického podpory prodávajícího nebo další způsoby osobního či písemného jednání s prodávajícím.

8.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu uživatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

8.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

8.6. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.7. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 16. 3. 2022 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

 

V Praze dne 16. 3. 2022