IT v Národním muzeu pracuje již třetím rokem pod novým jménem – Odbor digitalizace a informačních systémů (ODIS). Během tohoto období se podařilo, bez nadsázky, provést Národní muzeum revolučním IT procesem se čtyřmi hlavními milníky: cloud Microsoft 365, zprovoznění spolehlivých systémů pro audiovizuální prvky v expozicích, rychlá obnova výpočetní techniky a řádové zrychlení konektivity. Lze konstatovat, že IT odbor v těchto oblastech uspěl velmi dobře.  

Infrastruktura 

Síťové propojení objektů Národního muzea 

Během uplynulého roku jsme pokračovali v navyšování rychlosti a ve zkvalitňování internetového připojení a propojů mezi budovami Národního muzea. V Horních Počernicích, Terezíně, Náprstkově muzeu a v Českém muzeu hudby jsme vyměnili radiové propojení za rychlé optické, díky čemuž jsme dosáhli skokového zvýšení gigabitové rychlosti připojení (na 1 Gb/s) a výrazně snížili odezvu komunikace mezi jednotlivými prvky.

Spuštění sítě Eduroam

Je naší prioritou zpřístupnit ve všech objektech Národního muzea kvalitní WiFi připojení a spustit v celém muzeu světový standard Eduroam. Díky němu se mohou v našich objektech, stejně jako všude po světě naši zaměstnanci i naši vědečtí kolegové snadno připojovat na rychlé internetové připojení. V tuto chvíli zprovozňujeme Eduroam v Historické budově, Nové budově, Horních Počernicích a v Terezíně, připravujeme připojení dalších našich objektů.

Bezpečnost

Národní muzeum si nechalo vypracovat bezpečnostní analýzu (penetrační test). Na základě výstupů této analýzy jsme upravili firewallová pravidla, eliminovali jsme zranitelná místa (především webové servery) a centrálně jsme instalovali špičkové zabezpečení notebooků a stolních počítačů pomocí komplexního antivirového řešení MS Defender ATP.

Nová serverovna

Kvůli špatnému stavu naší původní serverovny jsme přistoupili k vybudování zcela nové, moderní serverovny v 1. patře Nové budovy, kam jsme přenesli celou serverovou infrastrukturu, připojili nové flash úložiště zakoupené v roce 2020 a instalovali všechny síťové prvky důležité pro chod celé infrastruktury. Tato serverovna splňuje nové standardy na připojení, kvalitu a bezpečnost.

Inventura počítačů

Pomocí databáze Active directory nově vytváříme centrální evidenci počítačů Národního muzea a dostáváme pod efektivní správu všechny stolní počítače i notebooky. Systematicky zároveň vyhledáváme počítače, které technicky přestávají být schopné dostát novým nárokům a nahrazujeme je novými stroji.  

Stěhování IT do kanceláří 

Provedli jsme rekonstrukci zázemí našeho odboru a přestěhovali jsme celé IT oddělení do nových moderních prostor, které lépe odpovídají potřebám oddělení, umožňují kvalitnější uživatelskou podporu a napomáhají k lepší kooperaci mezi jednotlivými odděleními ODIS.

Návštěvnické systémy

Mobilní aplikace

Druhým rokem pokračoval vývoj mobilní aplikace Národního muzea a byl završen testováním všech základních modulů – komentované prohlídky, navigace k bodům zájmu, nákup vstupenek. Paralelně s tím bylo v Historické budově instalováno několik tisíc bateriových Bluetooth beaconů, které zpřesňují navigaci po objektu. V procesu testování je poslední část aplikace – rozšířená realita plejtváka myšoka, ve které připravujeme vizualizaci velryby přímo na místě expozice. 

Nový systém pro řízení AV v expozicích

Čtyři nové expozice otevřené v roce 2021 obsahují více než 130 moderních audiovizuálních zastavení. Pro spolehlivé zajištění provozu těchto AV zastavení jsme připravili standard v podobě zásad pro přípravu expozic a její následný provoz. Přehrávače, kterých je více než 150, jsou   umístěny v serverovnách, obrazovky a projektory jsou ovládány vzdáleně pomocí technologie Crestron NVX. Každý přehrávač je možné v případě závady během několika minut nahradit díky novému cloudovému systému Signage OS pro ovládání zobrazovačů a přehrávačů. Toto technologicky špičkové nastavení je podmínkou spolehlivého provozu a zajištění efektivní údržby těchto složitých systémů.

Řídicí systém expozic Crestron integruje kromě spouštění obsahu také zapínání a vypínání projektorů a zvuků, světla řízená systémem Siemens Desigo mimo otevírací dobu automaticky přepínají do režimu úklidu a v noci se vypínají. Časový plán expozic je možné upravovat pomocí tabletové aplikace nebo také přes webové rozhraní. 

Všechna běžící zařízení podléhají permanentnímu monitoringu, který vyhodnocuje v reálném čase odborně vyškolená služba na AV velíně. V případě potřeby může služba fyzicky zasáhnout v příslušné serverovně nebo expozici.

Sbírkové systémy 

Upgrade stávajících sbírkových a archivních systémů

Mezi klíčové projekty v roce 2021 patřil převod části sbírek Náprstkova muzea z několika lokálních instalací programu Bach na nový webový software ProMuzeumWeb. Při migraci dat proběhla i jejich kontrola.

První část projektu se týkala fotografických sbírek. Dosud oddělené databáze etnografické Fotosbírky a Fondu historických fotografií jsme sjednotili do jedné, včetně jejich metadatového schématu. Nově lze v této databázi evidovat i stereoskopické obrázky.

Druhá část projektu se týkala Knihovny Náprstkova muzea. Do ProMuzeumWeb jsme převedli databáze Ex-libris, Nová grafika a Plakáty.

V Archivu Národního muzea probíhá přechod z lokálních instalací ProArchiv na webový ProArchiv17. Vzhledem k tomu, že v oblasti archivnictví docházelo v průběhu roku ke změnám v legislativě a nově zaváděný software na ně musel reagovat, jednalo se o náročný úkol.

Systémová analýza

Pokračujeme v analýze stávajících sbírkových systémů v Národním muzeu. Byl vytvořen přehled počtu sbírkových předmětů a archiválií evidovaných celkem v 17 různých systémech elektronické evidence (včetně knihovních systémů).

Digitalizace 

Digitalizace pro výstavy a expozice

Na digitalizačním pracovišti Oddělení ODIS3 — Terezín I a II vzniklo v roce 2021 přes 18 000 nových digitalizátů. Digitalizovaly se převážně sbírky pro stálé expozice, zejména pro Dějiny 20. století. Dále se intenzivně pracovalo na digitalizaci výstav Lidová víra, Století trampingu, Když hvězdy září, Sto let českého volejbalu, Chleba s máslem a Moderní knižní obálky z Knihovny Národního muzea. Proběhla digitalizace podsbírky Harfy Českého muzea hudby v depozitáři v Litoměřicích, průběžná systematická digitalizace fondu Fotografie divadelního oddělení Národního muzea a také digitalizace sbírek do mnoha připravovaných publikací a článků Národního muzea.

Velmi zajímavým projektem je 3D digitalizace fyzických expozicí a výstav Národního muzea prostřednictvím softwaru Matterport. Všechny výstavy a expozice Národního muzea by v dohledné době měly být zdigitalizovány a budou na našem webu virtuálně přístupné.

 eSbírky   

V roce 2021 se k portálu eSbírky připojilo 10 nových institucí, které v souladu se zněním uzavřené smlouvy podstoupily školení do práce s administračním systémem a samostatně na platformě publikují svůj digitální obsah. Kromě individuálních institucí se k eSbírkám připojil i celý Pardubický kraj a jeho 9 organizačních jednotek. V současné době je na eSbírkách publikováno 162 991 digitalizovaných sbírkových předmětů ze 183 paměťových institucí ČR a jejich organizačních jednotek. V dubnu 2021 byla veškerá data publikovaná na platformě Europeana znovu sklizena a zveřejněna v novém formátu EDM (Europeana Data Model). Koncem roku 2021 byla úspěšně dokončena publikace 92 138 digitalizovaných sbírkových předmětů z projektu IROP: Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea.

Nový digitalizační systém a příprava repozitáře

Produkční výstupy digitalizačních procesů fotoateliérů Terezín I a II byly v roce 2021 úspěšně přesunuty na bezpečnější a efektivnější úložiště na Microsoft Sharepoint, přičemž archivní soubory jsou ukládány na úložiště CESNET. Jedná se o první krok ke koncepčnějšímu řešení systému pro řízení digitalizačních a restaurátorských procesů.

3D digitalizace

V roce 2021 byla navázána spolupráce s firmou Fujitsu, v rámci níž bylo zdarma digitalizováno prostřednictvím fotogrammetrie 10 sbírkových předmětů Národního muzea. Zhotovené 3D modely se aktuálně upravují v rámci postprocessingu a budou k dispozici v průběhu roku 2022. Pro publikaci 3D digitálního obsahu Národního muzea byl Národnímu muzeu zřízen profesionální účet na platformě Sketchfab.com.