Nové expozice v Muzejním komplexu

V roce 2021 byla dokončena realizace expozičních celků Dějiny 20. století, Zázraky evoluce a Okna do pravěku a všechny tyto části stálých expozic byly otevřeny veřejnosti. Zároveň byla téměř dokončena realizace expozice Dějiny, jejíž otevření je očekávané na počátku roku 2022. Expozici Dětského muzea se v roce 2021 dokončit nepodařilo, její otevření je předpokládáno pro první polovinu roku 2022.

Během první poloviny roku 2021 byly dokončovány činnosti probíhající již od předchozího roku 2020, jako dokončování grafiky vč. tisku, adjustace sbírkových předmětů, instalace a kompletace vestaveb a velkých exponátů/modelů, zhotovení podkladů pro multimediální obsahy a byly vysoutěženy dodávky všech zbývajících specifických součástí a odborných činností, bez nichž by nebylo možné expozice dokončit a otevřít veřejnosti.

Výběrové řízení na rámcového dodavatele osvětlení bylo rozhodnutím ÚOHS ze dne 11. 1. 2021 zrušeno a bylo nutné zahájit nové výběrové řízení. Nakonec bylo přistoupeno k zahájení 3 samostatných veřejných zakázek na každou z expozičních částí samostatně. Tímto postupem se podařilo dodavatele osvětlení najít a za přispění lightdesignera, který provedl finální úpravy pozic osvětlení, směrování i intenzity, bylo možné zdárně realizace expozic Dějiny 20. století, Zázraky evoluce a Okna do pravěku dokončit. Tyto tři veřejné zakázky se však opět staly předmětem zahájeného správního řízení u ÚOHS, které trvalo po celý rok 2021 a bude pokračovat i v roce 2022.

Na počátku roku byl na základě připravených podkladů z roku 2020 vysoutěžen dodavatel stěhovacích služeb pro sbírkové předměty (HrubyMOVING Transport a.s.), s nímž ihned začala spolupráce a plánování termínového a kapacitního harmonogramu převozu velkých, malých i nadrozměrných předmětů.

Zároveň s dokončovacími pracemi začala příprava koncepce provozu a údržby otevřených expozic pro veřejnost. Krom samotného řízení systému multimediálních prvků a osvětlení je stěžejním bodem nastavení principů průběžné kontroly a na ni navazující údržby a oprav případné újmy instalovaných vestaveb, grafiky, haptických prvků apod.

Příprava nových expozic v Náprstkově muzeu

Probíhá příprava nových expozic Náprstkova muzea. Expozice Náprstkova muzea jsou rozděleny do tří výstavních a obsahových celků. V roce 2021 probíhaly přípravy zejména v části věnované společnosti 19.století a roli Vojty Náprstka jako propagátora modernity. Původní myšlenka byla v roce 2021 rozšířena o téma cestovatelství od 19.století po současnost a dále též o téma recepce jinakosti v české kultuře 19. a počátku 20. století. Zároveň byl výstavní a obsahový prostor věnován tématům dekolonializace a vnímání jiných kultur v současném světě. V roce 2021 se též upřesňovaly prostorové možnosti dalších dvou výstavních celků, a to jak tématu starověkého Egypta, jehož výzkum má své místo v českém kulturním a akademickém kontextu, tak části věnované mimoevropským kulturám. V návaznosti na prostorové možnosti po plánované rekonstrukci muzejní budovy byla upřesňována jednotlivá témata z oblasti mimoevropských kultur.