Hospodářským výsledkem Národního muzea za účetní období 2021 v hlavní činnosti je zisk ve výši 78 736,99 Kč.

Významným podílem na financování potřeb organizace i podílem na zisku jsou vlastní výnosy z činnosti Národního muzea, a to tržby ze vstupného, krátkodobého a dlouhodobého pronájmu, prodeje zboží a spolupráce v oblasti vědy a vývoje. Výnosy z prodeje služeb (602) za účetní období 2021 dosáhly výše 62 902 593,46, v roce 2020 byly tyto výnosy ve výši 38 692 141,35 Kč. V tom vstupné za rok 2021 bylo ve výši 61 740 956,92 Kč, v roce 2020 vstupné bylo ve výši 37 537 928,34 Kč. Nicméně, pro srovnání, v předcovidovém období v roce 2019 Národní muzeum dosáhlo tržeb ze vstupného 101 638 661 Kč. Národní muzeum pro rok 2021 rozpočtovalo výnosy za vstupné ve výši 45 mil. Kč. Výnosy z pronájmu (603) pro rok 2021 jsme rozpočtovali ve výši 11,5 mil. Kč, realizováno bylo 10 747 411,92 Kč. Příjmy z pronájmu za poslední dva roky zůstávají s menším odklonem plus minus 1 mil. Kč na stejné úrovni. Výnosy (604) z prodaného zboží za sledované období byly ve výši 1 998 884,88 Kč, výnosy z prodaného zboží vykazují v posledních dvou letech vzestup. Ostatní výnosy z činnosti (649) za účetní období 2021 dosáhly výše 2 619 926,89 Kč, výnosy z ostatní činnosti oproti roku 2019 poklesly o 42 %. Na ostatních výnosech účtuje Národní muzeum příjmy ze spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti vědy a vývoje, z důvodu pandemie covidu-19 byla tato spolupráce v posledních dvou letech značně omezena. Položka (671) ve výši 633 239 847,29 Kč obsahuje provozní dotaci od zřizovatele a jiné účelové dotace.  

Celkové náklady za účetní období 2021 dosáhly výše 733 665 449 Kč. Z toho náklady na materiál (501) činily 26 427 964,58 Kč, v roce 2020 byly náklady na materiál ve výši 28 901 867, 50 Kč, za rok 2019 ve výši 30 069 617 Kč. Materiálové náklady na provozní činnost byly v roce 2021 ve výši 20 247 169, Kč (v roce 2020 byly ve výši 21 765 441,97 Kč). Ostatní náklady na materiál byly hrazeny z účelových prostředků na vědu a vývoj. Energie (502), celkové náklady na energie za účetní období 2021 byly ve výši 49 345 375,99 Kč, v roce 2020 byly ve výši 52 986 669,91 Kč, v roce 2019 byly náklady na energie cca 48 mil. Kč. Náklady na energii pro rok 2021 Národní muzeum rozpočtovalo ve výši 62 mil. Kč. Opravy a udržování (511), celkové náklady na opravy a udržování v roce 2021 byly ve výši 21 557 308,48 Kč, v roce 2020 byly náklady na položce 511 ve výši 29 533 715,96 Kč, v roce 2019 ve výši 319 248 292,64 Kč, to souvisí s ukončením rekonstrukce Historické budovy Národního muzea. Provozní náklady na údržbu objektů v roce 2021 byly ve výši 17 941 918,87 Kč, v roce 2020 byly tyto náklady ve výši 15 872 982, 69 Kč, v roce 2019 byly provozní náklady na opravy a udržování ve výši 14 437 341,17 Kč, havarijní opravy ve výši 2 893 891,06 Kč. Na údržbu sbírek vynaložilo Národní muzeum za rok 2021 částku 3 415 675,21 Kč, v roce 2020 náklady na údržbu sbírek byly ve výši 9 738 0369,60 Kč. V roce 2021 Národní muzeum z důvodu obezřetnosti zachovat schválený rozpočet, s nižšími příjmy kvůli pandemickým opatřením, snížilo finanční limit nejen na údržbu objektů, ale i údržbu sbírek. Pro srovnání sníženého rozpočtu na údržbu sbírek uvádíme, že v roce 2019 byly náklady na údržbu sbírek ve výši 11 039 796,13 Kč. Národní muzeum opravy a údržbu svých objektů provádí dle střednědobého plánu, nicméně téměř v každém roce dochází k mimořádným nepředvídatelným nákladům z důvodu různých menších i rozsáhlejších havárií na objektech ve správě Národního muzea. Podstatná část nákladů na opravy a udržování je krytá z Fondu reprodukce majetku (FRM). Cestovné (512), celkové náklady v roce 2021 byly ve výši 3 455 502,96 Kč, v roce 2020 byly ve výši 2 032 513,20 Kč, náklady na cestovné v roce 2020 byly na 23 % nákladů roku 2019 (8 607 528,42 Kč), z toho zahraniční cestovné v roce 2021 bylo ve výši 2 201 033,40 Kč, v roce 2020 pouze ve výši 906 669,96 Kč oproti roku 2019 (6 974 596,17 Kč). Tuzemské cestovné v roce 2021 činilo 1 254 469,56 Kč, v roce 2020 byly náklady na tuzemské cestovné ve výši 1 125 843,24 Kč. Náklady na tuzemské cestovné jsou pracovní cesty do depozitářů Terezín, Litoměřice, kde se nacházejí i restaurátorské dílny a pracoviště odborných pracovníků Národního muzea. Zahraniční cestovné je hrazeno z účelové dotace na vědu a vývoj. Náklady na reprezentaci (513) byly v roce 2021 ve výši 2 290 769,09 Kč.

Náklady na služby (518) tvoří významnou část celkových nákladů organizace. Za účetní období 2021 byly celkové náklady na služby ve výši 204 611 050,57 Kč, za rok 2020 byly celkové náklady na služby ve výši 225 673 157,91 Kč. V nákladové položce 518 služby jsou účtovány i služby hrazené z účelových prostředků, za účetní období 2021 byla z účelových prostředků na služby vynaložena částka ve výši 25 776 856,45 Kč, v roce 2020 z účelových prostředků byly hrazeny služby ve výši 26 579 233,72 Kč. Níže uvádíme významné položky účtu služby: na ostrahu vynaložilo Národní muzeum za rok 2021 částku ve výši 30 261 240,01 Kč, v roce 2020 byly náklady ve výši 28 314 567,22 Kč, dozor objektů Národního muzea ve výši 11 851 154,98 Kč, za rok 2020 byly náklady na ostrahu ve výši 9 676 564,48 Kč. Významnou položkou ve službách za rok 2021 je náklad na půjčovné a nájemné ve výši 21 630 635,08 Kč, tyto náklady souvisejí s výstavou Sluneční králové včetně demontáže po ukončení výstavy.  Na výstavní činnost vynaložilo Národní muzeum v roce 2021 finanční prostředky ve výši 25 268 837,11 Kč, v roce 2020 byly náklady na výstavní činnost nejvyšší za poslední tři roky, celkem ve výši 67 662 986, 62 Kč, především náklady související s realizací výstavy Sluneční králové. Náklady na úklidové služby byly v roce 2021 ve výši 20 038 454,78 Kč, v roce 2020 byly tyto náklady ve výši 17 706 762,45 Kč, v roce 2019 náklady na úklidové služby byly ve výši 12 212 027,06 Kč. Postupné navyšování nákladů na úklidové služby souvisí s postupným otevíráním nových expozic, s úplným zprovozněním Historické budovy a otevřením expozic v Nové budově Národního muzea. Revize za účetní období 2021 byly ve výši 10 552 225,64 Kč, v roce 2020 za revize Národní muzeum vynaložilo částku ve výši 13 371 116,97 Kč (v roce 2019 byly ve výši 8 229 548,26 Kč). Náklady na revize se budou v příštích letech zvyšovat z důvodů moderních technologií souvisejících s novými expozicemi v Historické budově i Nové budově Národního muzea. V rámci významných výročí a oslav vynaložilo Národní muzeum na propagaci v roce 2021 částku ve výši 2 532 970,11 Kč, v roce 2020 to byla částka ve výši 2 049 807,34 Kč. Pokladní služby v objektech Národní muzeum zajišťuje dodavatelsky, za tyto služby Národní muzeum uhradilo v roce 2021 částku ve výši 6 817 101,20 Kč, v roce 2020 byly tyto náklady ve výši 6 502 130, Kč. Národní muzeum v rámci své činnosti a zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluvních vztahů v tuzemsku i zahraničí využívá právní služby renomovaných advokátních kanceláří, za právní služby uhradilo Národní muzeum částku ve výši 3 696 635,08 Kč, v roce 2020 za právní služby vynaložila organizace částku ve výši 9 582 704,94 Kč. Významnou položkou v nákladech služby je správa informačních systémů, za rok 2021 byly tyto náklady ve výši 9 142 034,81 Kč, za rok 2020 činily náklady na informační technologie 8 633 664,09 Kč. Náklady na telekomunikační služby (poštovné, mobilní telefony, internet) Národní muzeum udržuje v posledních letech na stejné výši, v roce 2021 byly náklady na telekomunikační služby ve výši 4 631 807,28 Kč, v roce 2020 ve výši 4 362 279,25 Kč. Ostatní služby nespecifikované udržuje organizace na stejné úrovni jako v letech minulých, za účetní období 2021 byly náklady ve výši 20 179 492,80 Kč, v roce 2020 byly náklady na ostatní služby ve výši 19 152 836,47 Kč.

Mzdové náklady Národní muzeum čerpalo v souladu se schváleným rozpočtem, celkové mzdové náklady byly za rok 2021 ve výši 222 800 827 Kč, v roce 2020 byly mzdové náklady ve výši 225 721 305,88 Kč. V celkových mzdových nákladech jsou zahrnuty i ostatní osobní náklady včetně odstupného a náhrad a jsou zde mzdové náklady hrazené z účelové dotace. 

Významnou nákladovou položku Národního muzea tvoří odpisy. Především v posledních dvou letech odpisy Národního muzea vzrostly, což souvisí s rekonstrukcí Historické budovy a postupným zařazováním majetku. Za rok 2021 dosáhly odpisy Národního muzea výše 102 924 069,85 Kč oproti roku 2020, kdy odpisy byly ve výši 69 752 400,45 Kč. Národní muzeum v minulých závěrkách již predikovalo navyšování odpisů v souvislosti s předáním Historické budovy do provozu a zařazováním majetku. Odpisy z dlouhodobého majetku jsou ve výši 95 827 863,85 Kč, software ve výši 7 096 206 Kč. Nákladová položka 558 náklady drobného dlouhodobého nehmotného majetku jsou za rok 2021 ve výši 283 140 Kč, náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku za rok 2021 jsou ve výši 8 514 529,07 Kč. Vzhledem k výši odpisů předpokládáme, že odvod z odpisů bude pro organizaci nadále aktuální, a nelze vyloučit, že pro rok 2023 Národní muzeum požádá zřizovatele o úpravu odvodů z odpisů.

Národní muzeum s maximální obezřetností usilovalo dostát schválenému rozpočtu. Především náklady na služby byly vyšší, podobně jako v letech minulých. Náklady na služby nelze s přesností predikovat, jelikož tyto navýšené náklady souvisejí především s výstavní činností a realizací nových expozic. Náklady investované do realizace výstav a nových expozic ukazují pozitivní výsledky. Bohužel epidemická situace v roce 2021 nebyla v plné míře příznivá, ale věříme, že v dalších letech příjmy Národního muzea dosáhnou výše z roku 2019. Z celkových nákladů organizace se služby podílejí 35,7 %, mzdové náklady 32,8 %, odpisy 7,11 %, energie 14,8 %.

Celková dotace Národního muzea k 31. 12. 2021 byla ve výši 633 239 847,29 včetně účelové dotace. Z toho institucionální podpora činila 26 705 918,10 Kč, účelová podpora na vědu a vývoj program NAKI 10 635 364,47 Kč, ISPROFIN neinvestiční dotace 20 850 421,74 Kč a ostatní účelová mimorozpočtová dotace ve výši 9 840 011,38 Kč.

Srovnání vyjmenovaných nákladů s minulým účetním obdobím

Přehled dotace organizace za účetní období 2021

Projekt Sluneční králové, jehož realizace začala již v roce 2019, byl úspěšně ukončen v září 2021. Velkým přínosem bylo otevření sálů s novými expozicemi Přírodovědeckého muzea – Zázraky evoluce, mineralogická sbírka; expozice Dějiny Historického muzea; rovněž výstavní projekty byly realizovány se značným úspěchem a zvýšily návštěvnost, což je vidět na významném podílu vstupného na celkovém hospodaření organizace. Poskytnuté finanční prostředky byly využity účelově. V příloze této zprávy jsou komentáře a využití finančních prostředků pro jednotlivé výstavní projekty. Národní muzeum umožňuje svým návštěvníkům virtuální prohlídky nových expozic včetně doprovodného komentáře.

Výdaje na zahraniční pracovní cesty a zhodnocení přínosu uskutečněných cest pro činnost Národního muzea

Realizace zahraničních pracovních cest pracovníků Národního muzea si vyžádala v roce 2021 náklady ve výši 2 201 033,40 Kč. Celkem bylo uskutečněno 98 zahraničních pracovních cest. Podstatná část zahraničních pracovních cest je financována z účelových prostředků poskytnutých na výzkum, vývoj a inovace. Pracovníci Národního muzea ve vědě a výzkumu v roce 2021 z důvodu epidemické situace způsobené covidem-19 ve světě nemohli uskutečnit veškeré své záměry, přesto prokázali vysokou produktivitu a dosáhli v rámci resortu zcela nadprůměrného množství kvalitních výsledků. Národní muzeum se v rámci hodnocení vědy a výzkumu prováděného každoročně Radou pro výzkum a vývoj umisťuje pravidelně mezi nejlépe hodnocenými subjekty v tzv. zelené skupině institucí, které vysoce zhodnotily vynaložené finanční prostředky.

Realizované zahraniční pracovní cesty umožňují pracovníkům Národního muzea získávat nové poznatky v oblasti vědy a výzkumu v souladu se stanovenými cíli. Skutečná práce v terénu umožňuje vědeckým pracovníkům vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností se zahraničními partnery. Velmi významná je i prezentace Národního muzea na mezinárodních konferencích, kde dochází k výměně informací a navazování nových kontaktů pro další spolupráci. Práce v zahraničních laboratořích přináší nové poznatky vědeckých analýz, získávání nových poznatků a materiálů pro zpracování sbírek, a tím obohacování sbírkového fondu Národního muzea. Zahraniční cesty a pobyty pracovníků Národního muzea přinášejí s sebou nejen poznatky, ale i srovnávání, studování sbírek v zahraničních muzeích, a tím zvyšování odbornosti zaměstnanců Národního muzea, prohlubování vědecké činnosti a prestiže Národního muzea.

V rámci mezinárodní spolupráce odborní pracovníci Národního muzea realizovali několik výstupů na 26 zahraničních konferencích a 32 tuzemských seminářích. Rovněž publikace odborných časopisů, neperiodických publikací, popularizační katalogy a brožury včetně publikací pro děti jsou na vysoké úrovni. Celkem vykázáno 265 výsledků, z toho 15 knih, 120x Jimp, 38x impaktované články.

Mimorozpočtové zdroje financování

Národní muzeum v rámci soutěžení o granty má v současné době vlastní granty a několik spoluřešitelských GAČR, v roce 2021 obdrželo Národní muzeum na vlastní granty a na spoluřešitelské projekty GAČR částku ve výši 7 332 583,20 Kč. Finanční prostředky byly čerpány na věcné náklady a na platy v souladu s podmínkami přijaté dotace projektu, na zahraniční a tuzemské cesty a badatelské účely.

EU projekty

Synthesys plus – Národní muzeum je v tomto projektu jako spoluřešitel, projekt je zaměřen na vzájemnou spolupráci badatelů v oblasti přírodních věd, na vzájemnou výměnu na mezinárodních pracovištích.

DiSSCo Prepare – Národní muzeum je v tomto projektu jako spoluřešitel, je zaměřen na digitalizaci a nové technologie v badatelské činnosti.

Fondy organizace

Finanční prostředky z fondu byly čerpány v souladu se zákonem.

Mzdové náklady

Schváleným rozpočtem na rok 2020 stanovil zřizovatel prostředky na platy ve výši 196 286 655 Kč a ostatní osobní náklady ve výši 1 074 000 Kč, v tom na provoz částka ve výši 782 000 Kč, na kulturní aktivity byla vyčleněna částka ve výši 160 000 Kč a 132 110 na ostatní osobní náklady. Rozpočtovou úpravou č. 28 byly finanční prostředky na platy organizaci navýšeny o 137 918 Kč, určených na výplatu mimořádné odměny přiznané ministrem kultury statutárnímu zástupci Národního muzea. Rozpočtovou úpravou č. 18 byly organizaci navýšeny finanční prostředky na provoz ve výši 44 135 Kč, určených ke kompenzaci zvýšených osobních nákladů hodnotitelům žádostí programu COVID 19.

Ostatní osobní náklady byly vynaloženy na dohody o provedení práce, především pro doprovodné akce související s výstavní činností, dále na průvodcovské služby. V projektech na vědu a vývoj byly dohody o provedení práce vynaloženy na práce související s účelem a cílem projektu. Celkové mzdové náklady v roce 2020 byly ve výši 225 721 306,00 Kč, zákonné sociální pojištění ve výši 77 506 052,00 Kč.

Bezúplatné převody majetku

Zámek Kunratice – byla uzavřena smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZVSM) o převodu 24. 9. 2021, k předání došlo 1. 11. 2021, účetní hodnota objektu byla 4 432 810 Kč. Součásti zámku byly předány, i Tesko budova P-4, účetní hodnota 381 605 Kč, ohradní zeď zámku KÚ Praha 4, vodovodní přípojka, kotelna. K zámku Kunratice byl předán i pozemek související se zámkem s účetní hodnotou 28 752 670,72 Kč. Národní muzeum převedlo na ÚZVSM jako nepotřebný majetek část pozemku Peruc, smlouva uzavřena dne 20. 5. 2021, předáno 1. 7. 2021, účetní hodnota 38 730 Kč.  Národní muzeum uzavřelo smlouvu s ÚZVSM o předání vodní plochy, koryto vodního toku, vodní plocha je součástí statku Jeneč, účetní hodnota vodní plochy činí 22 000 Kč.

Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

Během účetního období 2021 proběhly v Národním muzeu následující kontroly:

  • Interní audit Národního muzea prováděl kontroly dle stanoveného harmonogramu především z oblasti zákona o finanční kontrole. Zjištění: nedodržování vnitřních směrnic, na základě těchto zjištění byla přijata okamžitá opatření k nápravě a následně provedena kontrola o plnění přijatých opatření.
  • Z Ministerstva kultury, od zřizovatele, byla provedena kontrola o dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Nebyla zjištěna žádná pochybení.
  • Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy provedl kontrolu Historické budovy Národního muzea, předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrola proběhla bez nálezů.