Investice

Jednou z hlavních stavebně-investičních akcí Národního muzea zahrnutou v programovém financování Ministerstvem kultury ČR, je celková revitalizace Náprstkova muzea. Její nedílnou součástí je i vybudování nového depozitáře pro uložení sbírkových předmětů Náprstkova muzea v areálu ústředního depozitáře v Praze – Horních Počernicích. Součástí tohoto depozitáře budou i odborná pracoviště a specializované dílny. V roce 2022 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení, byly učiněny veškeré potřebné legislativní kroky pro získání stavebního povolení a zároveň probíhala kontrola a finalizace následného stupně projektové dokumentace pro provedení stavby.

Z programového financování Ministerstvem kultury ČR byl v roce 2022 realizován i investiční záměr související se stavbou zmiňovaného depozitáře, konkrétně se jednalo o přípravu stavební plochy, která spočívala v provedení demolice staticky nevyhovujícího objektu bývalého hotelu cirkusu Humberto v areálu Horní Počernice, na jehož místě bude stát nový, moderní depozitář Náprstkova muzea.

 
Před a po demolici

V rámci celkové revitalizace bude provedena rozsáhlá rekonstrukce všech historických objektů Náprstkova muzea na Betlémském náměstí v Praze 1. Jejím cílem je vytvořit větší prostor pro expozice se záměrem zpřístupnit veřejnosti prostory dosud nepřístupné. Během roku 2022 byla maximální pozornost věnovaná stavebně-provozním detailům projektované rekonstrukce se snahou oživit komplex historických budov o přidanou hodnotu v podobě nových, víceúčelových prostor. V tomto roce bylo zahájeno legislativní řízení o vydání územního rozhodnutí.

Vlastní zdroje

S ohledem na akutní potřeby navýšení prostor pro ukládání sbírkových předmětů Českého muzea hudby byly v roce 2022 zahájeny projektové práce na dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby plánované přístavby stávajícího objektu depozitáře Českého muzea hudby v Litoměřicích.

V rámci plánování obnovy a rozvoje objektů Národního muzea byly zahájeny první, dílčí předprojektové činnosti potřebné pro projektování generální rekonstrukce objektů Nové budovy Národního muzea, bývalé budovy Federálního shromáždění, spočívající v geodetickém zaměření objektů s vytvořením digitálního modelu stavby (BIM), který bude základem pro vlastní projekční práce.

V Nové budově Národního muzea byla dokončena stavební část realizace unikátního projektu expozice Dětského muzea, která je výjimečná svým zaměřením na cílovou skupinu dětských návštěvníků a svou interaktivitou jako novým způsobem komunikace s malými návštěvníky.

Byl úspěšně dokončen rozsáhlý restaurátorský průzkum a záměr na restaurátorskou opravu pěti kamenných soch umístěných v zahradě Muzea Antonína Dvořáka v Praze 2, z nichž dvě sousoší (Léto a Podzim, Zima a Jaro) jsou podle historických pramenů s největší pravděpodobností z dílny M. B. Brauna. Restaurátorské práce jsou plánovány na rok 2023.

 
Sousoší Zima a Jaro a sousoší Léto a Podzim