Nové expozice v Muzejním komplexu

V roce 2022 byla dokončena realizace expozičního celku Dějiny v 1. patře Historické budovy a v březnu 2022 otevřena veřejnosti. Na konci září byla pro předem objednané školní skupiny otevřena expozice Dětského muzea v Nové budově. V průběhu podzimu 2022 byly dokončeny zbývající sály expozice Zázraky evoluce s názvy Drobná většina a Galerie Pokoutník, které tak doplnily stávající expozici.

Expozici Dějiny se z velké části podařilo dokončit již v roce 2021, v průběhu prvních měsíců roku 2022 se již dolaďovaly detaily a probíhalo programování techniky a řízení celé expozice.

Dokončování příprav Dětského muzea pro zkušební provoz pro organizované školní skupiny spočívalo především v dokončení interaktivních prvků a jejich umístění a kotvení v prostoru expozice, dále pak dokončení vitrínového i pracovního mobiliáře pro práci se skupinami. Zbývajícím prvkem Dětského muzea tak zůstalo pouze dokončení multimediálního AV koutku ve tvaru koule, z důvodu nuceného zrušení veřejné zakázky na dodavatele a následné nutnosti zrealizovat výběrové řízení znovu. Dodavatel byl vybrán na konci roku 2022, dokončení je proto předpokládané v první polovině roku 2023.

Zbývající sály expozice Zázraky evoluce – sály Drobná většina a Galerie Pokoutník – byly oproti expozici pozdrženy technickými aspekty adjustace sbírkových předmětů. Po jejich vyřešení proběhla již pouze samotná instalace do připravených adjustací a nastavení světelného režimu.

V průběhu roku 2022 nadále probíhaly přípravné práce k expozici Lidé, a to především s ohledem na plánované výběrové řízení na zhotovitele expozice. Vzhledem k turbulentnímu vývoji cen materiálů, jejich dostupnosti na trhu, inflaci, vývoji cen energií apod. byly vypsány předběžné tržní konzultace na plánovanou dodávku, a to se všemi aspekty plánované realizace. Na základě takto získaných informací by mělo být doplněno a následně vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.

S otevřením expozic v roce 2021 a 2022 se stále více zpodrobňuje a profiluje specifická součást přípravy a realizace expozic, a to udržení adekvátního stavu, funkčnosti a provozuschopnosti. Se vzrůstajícím počtem otevřených expozic se zvyšují nároky na zajištění chodu, odstraňování záručních vad, opravy opotřebovaných i návštěvníky poškozených součástí instalace i samotných sbírek. Vzhledem k nedávnému otevření jsou na základě pozorování návštěvníků přizpůsobovány popisky, návody i navigace v rámci samotných expozic, u interaktivních prvků i u samotného obsahu expozic. S orientací v expozicích i v jejich obsahu pak dále napomáhá také v roce 2022 spuštěná mobilní aplikace.

Příprava dalších nových expozic

I v roce 2022 v Náprstkově muzeu pokračovaly přípravné práce na nové stálé expozice, které by se měly realizovat společně s rekonstrukcí objektů na Betlémském náměstí. Expozice jsou rozděleny do tří tematických celků, které vznikly na základě historického vývoje muzea a sbírkových fondů. Autorsky zpracované libreto a scénář dějin 19. století převzala od PhDr. Vladana Hanulíka, Ph.D., Mgr. Pavla Hubáčková, která se věnovala výběru předmětů, ladila texty a možnosti uplatnění nových médií do expozic. U dalších dvou plánovaných expozic, o starověkém Egyptě a mimoevropských kulturách, dochází k podnětným diskusím, především jak vnímat percepci mimoevropských kultur v měnícím se 21. století, tak aby vznikaly obsahově, ale i výstavně přitažlivá témata prezentována moderními výstavními prvky při zachování vypovídací autentičnosti expozic. Příprava expozic je vázána dispozicí prostoru v objektech plánované rekonstrukce, která se během roku měnila ve vazbě na projektové návrhy rekonstrukce.