Hospodářský výsledek Národního muzea za účetní období 2022 v hlavní činnosti je zisk ve výši 344 838,78 Kč.

Významným podílem na financování potřeb organizace i podílem na zisku jsou vlastní výnosy z činnosti Národního muzea, a to tržby ze vstupného, krátkodobého a dlouhodobého pronájmu, prodeje zboží a spolupráce v oblasti vědy a vývoje. Výnosy z prodeje služeb (602) za účetní období 2022 dosáhly výše 139 594 405,65 Kč, v roce 2021 62 958 tis. Kč, v roce 2020 byly tyto výnosy ve výši 38 692 141,35 Kč. V tom vstupné za rok 2022 činilo 138 487 003 Kč, oproti roku 2021, kdy vstupné bylo ve výši 61 740 956 Kč, v roce 2020 vstupné bylo ve výši 37 537 928,34 Kč. V roce 2022 Národní muzeum dosáhlo vyšších příjmů ze vstupného než před covidovým obdobím v roce 2019 (tržby 101 638 tis. Kč). Národní muzeum pro rok 2022 rozpočtovalo výnosy za vstupné ve výši 58 mil. Kč. Výnosy z pronájmu (603) pro rok 2022 jsme rozpočtovali ve výši 12 200 tis. Kč, realizováno celkem 16 006 869,56 Kč. Příjmy z pronájmu zůstávají v posledních dvou letech s menším odklonem na stejné úrovni. Výnosy (604) z prodaného zboží za sledované období byly ve výši 1 343 807,90 Kč, oproti roku 2021 byly tržby z prodaného zboží nižší. Ostatní výnosy z činnosti (649) za účetní období 2022 dosáhly výše 7 715 531,03 Kč, což je oproti roku 2021 trojnásobek (2 619 926 Kč). Na ostatních výnosech účtuje Národní muzeum příjmy ze spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti vědy a vývoje. Položka (671) ve výši 583 261 028,64 Kč obsahuje provozní dotaci od zřizovatele a jiné účelové dotace.  

Celkové náklady za účetní období za rok 2022 dosáhly výše 771 155 865,73 Kč, rok 2021 byly ve výši 733 665 449 Kč (z toho náklady na materiál (501) činily 27 113 288,56 Kč, (rok 2021 – 26 427 964,58 Kč), v roce 2020 byly náklady na materiál ve výši 28 901 867, 50 Kč, za rok 2019 ve výši 30 069 617 Kč. Z výše uvedených ukazatelů je patrno, že náklady na materiál se nezvyšují. Materiálové náklady vztahující se na provozní činnosti byly za rok 2022 ve výši 20 248 714,37 Kč (v roce 2021 ve výši 20 247 169 Kč, v roce 2020 byly ve výši 21 765 441,97 Kč.). Ostatní náklady na materiál ve výši 6 864 484 Kč byly hrazeny z účelových prostředků. Energie (502), celkové náklady na energie za účetní období 2022 dosáhly částky 93 465 808,87 Kč (v roce 2021 byly ve výši 49 345 375,99 Kč, v roce 2020 byly ve výši 52 986 669,91 Kč, v roce 2019 byly náklady na energie cca 48 mil. Kč). Organizace pro rok 2022 rozpočtovala na energie částku ve výši 64 250 tis. Kč. Opravy a udržování (511), celkové náklady na opravy a udržování v roce 2022 byly ve výši 16 312 107,57 Kč (v roce 2021 ve výši 21 557 308,48 Kč, v roce 2020 ve výši 29 533 715,96 Kč). Národní muzeum opravy a údržbu svých objektů provádí dle střednědobého plánu, nicméně téměř v každém roce dochází k mimořádným nepředvídatelným nákladům z důvodu různých menších i rozsáhlejších havárií na objektech ve správě Národního muzea. Podstatná část nákladů na opravy a udržování je krytá z fondu reprodukce majetku (FRM). 

Cestovné (512), celkové náklady na cestovné v roce 2022 byly ve výši 6 708 335,47 Kč (2021 ve výši 3 455 502,96 Kč, v roce 2020 ve výši 2 032 513,20 Kč).  Z toho zahraniční cestovné činilo 5 058 238,54 Kč. Náklady na zahraniční cestovné je hrazené z účelových prostředků na vědu a vývoj. Náklady na tuzemské cestovné jsou pracovní cesty do depozitářů Terezín, Litoměřice, kde se nacházejí i restaurátorské dílny a pracoviště odborných pracovníků Národního muzea. Pro rok 2022 byla rozpočtována na cestovné částka 6 251 000 Kč. Náklady na reprezentaci (513) byly v roce 2022 ve výši 2 351 053,80 Kč.

Náklady na služby (518) tvoří významnou část celkových nákladů organizace. Pro rok 2022 organizace rozpočtovala na služby celkem 164 873 791 Kč. Za účetní období 2022 byly celkové náklady na služby ve výši 180 216 174,70 Kč (2021 ve výši 204 611 050,57 Kč a za rok 2020 ve výši 225 673 157,91 Kč). V nákladové položce 518 služby jsou účtovány i služby hrazené z účelových prostředků. Náklady za služby z provozního rozpočtu byly ve výši 164 610 600,83 Kč.  Níže uvádíme významné položky účtu služby: na ostrahu vynaložilo Národní muzeum za rok 2022 celkem 27 058 053,60 Kč (2021 částku 30 261 240,01 Kč v roce 2020 částku 28 314 567,22 Kč). Náklady na dozor objektů Národního muzea byly za rok 2022 ve výši 19 190 476,69 Kč (rok 2021 ostraha – 11 851 154,98 Kč, za rok 2020 ostraha – 9 676 564,48 Kč).  Významnou položkou ve službách za rok 2022 jsou náklady na výstavní činnost, celkové náklady na výstavní činnost byly v roce 2022 ve výši 24 293 351,79 Kč. Náklady na úklidové služby byly v roce 2022 ve výši 19 725 028,22 Kč. Revize za účetní období 2022 byly ve výši 13 458 459,91 Kč. Náklady na revize se budou v příštích letech zvyšovat z důvodů moderních technologií souvisejících s novými expozicemi v Historické budově i Nové budově Národního muzea. V rámci významných výročí a oslav vynaložilo Národní muzeum na propagaci v roce 2022 částku ve výši 1 500 887,53 Kč. Národní muzeum zajišťuje své pokladní služby v objektech dodavatelsky, náklady na tuto službu byly v roce 2022 ve výši 9 901 949,55 Kč. Národní muzeum v rámci své činnosti a zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluvních vztahů v tuzemsku i zahraničí využívá právní služby renomovaných advokátních kanceláři, za právní služby uhradilo Národní muzeum částku ve výši 2 697 474,20 Kč. Významnou položkou v nákladech za služby je správa informačních systémů, za rok 2022 byly tyto náklady ve výši 8 056 347,63 Kč. Náklady na telekomunikační služby (poštovné, mobilní telefony, internet) Národní muzeum udržuje v posledních letech na stejné výši, v roce 2022 byly náklady na telekomunikační služby ve výši 5 391 878,85 Kč. Ostatní služby nespecifikované udržuje organizace na stejné úrovni jako v letech minulých, za účetní období 2022 byly tyto náklady ve výši 13 232 810,13.Kč.

Mzdové náklady Národní muzeum čerpalo v souladu se schváleným rozpočtem, celkové mzdové náklady za účetní období 2022 byly ve výši 225 131 698,50 Kč. V celkových mzdových nákladech jsou zahrnuty i ostatní osobní náklady včetně odstupného a náhrad za dočasnou nemocnost, včetně mzdových nákladů hrazených z účelové dotace. 

Významnou nákladovou položku Národního muzea tvoří odpisy. Především v posledních dvou letech odpisy Národního muzea vzrostly, což souvisí s rekonstrukcí Historické budovy a novými expozicemi. Za rok 2022 dosáhly odpisy Národního muzea výše 118 958 156,16 Kč, oproti roku 2020, kdy odpisy byly ve výši 69 752 400,45 Kč. Odpisy z dlouhodobého majetku za účetní období 2022 jsou ve výši 106 809 573,59 Kč, ze softwaru ve výši 12 148 582,57 Kč. Celkové náklady v položce 558 za rok 2022 jsou ve výši 4 619 150,01 Kč. Vzhledem k výši odpisů předpokládáme, že odvod z odpisů bude pro organizaci nadále aktuální a nelze vyloučit, že Národní muzeum požádá zřizovatele o úpravu odvodů z odpisů.

Vedení Národního muzea po celou dobu účetního období s maximální obezřetností sledovalo náklady organizace a usilovalo dostát schválenému rozpočtu pro rok 2022. Podobně jako v letech minulých. Náklady na služby nelze s přesností predikovat, jelikož tyto navýšené náklady souvisejí především s výstavní činností a realizací nových expozic. Náklady investované do realizace výstav a nových expozic ukazují pozitivní výsledky. Bohužel epidemiologická situace v roce 2021 tomu nebyla v plné míře příznivá, ale věříme, že v dalších letech příjmy Národního muzea dosáhnou výše z roku 2019.  Z celkových nákladů organizace se služby podílejí 23,4 %, mzdové náklady 29,2 %, odpisy 15,4 % a energie 12,1 %.

Celková dotace Národního muzea k 31. 12. 2022 byla ve výši 583 261 028,64 Kč včetně účelové dotace. Z toho institucionální podpora činila 30 767 133,40 Kč, účelová podpora na vědu a vývoj program NAKI 12 304 722,63 Kč, ISPROFIN neinvestiční dotace 4 211 487,35 Kč a ostatní účelová mimorozpočtová ve výši 6 365 641,15 Kč.

Srovnání vyjmenovaných nákladů s minulým účetním obdobím:

Dotace

Přehled přijaté dotace Národního muzea za účetní období 2022:

Z výše uvedených kulturních aktivit nebyla realizována muzejní noc, ostatní akce byly úspěšně v plném rozsahu realizovány.

Velkým přínosem bylo otevření sálů s novými expozicemi Přírodovědeckého muzea, rovněž výstavní projekty byly realizovány se značným úspěchem a zvýšily návštěvnost, což je vidět na významném podílu vstupného na celkovém hospodaření organizace. Poskytnuté finanční prostředky byly využity účelově. Národní muzeum umožňuje návštěvníkům virtuální prohlídky nových expozic a bohatý doprovodný program.

Vědecko-výzkumná činnost Národního muzea v roce 2022 probíhala v souladu s navrženými výzkumnými cíli a koncepcí a směrnicí VaV NM, ve 25 výzkumných oblastech, 100 dílčích cílech a řešeno bylo více než 70 kontrolovatelných cílů. V roce 2022 vykázalo Národní muzeum celkem 302 uplatněných výsledků, z toho 276 výsledků tvoří výstupy v rámci institucionální podpory IP DKRVO. Vědecké práce probíhaly jak na odborných pracovištích a v laboratořích Národního muzea, tak v rámci terénních prací a expedice. V roce 2022 vydalo Národní muzeum 29 publikací, z toho 9 tiskem, 5 ve formě e-knihy a 15 hybridně. Dále 4 publikace byly vydány v koedici s jiným subjektem, podobně jako v minulých letech Národní muzeum vydalo 11 titulů časopisů. Mezi významnější vědecké objevy ve spolupráci se zahraničními institucemi patří účast Národního muzea na projektu z Univerzitou New Yorku, ve Vídni a z Harvard Mediccal School. Tato spolupráce je důkaz dobré a úspěšné spolupráce vědeckých pracovníků Národního muzea se zahraničím. Příslušná studie Large-scale migration into Britain during the Middle to late Bronze Age, která byla publikována v prestižním časopise Nature, zásadně přispěla k objasnění migrace do Británie v době bronzové. Odhalila, že mezi lety 1300 a 800 před Kristem došlo k rozsáhlému přesunu lidí z území západní Evropy na území Británie, a došlo tak k nahrazení téměř poloviny předků obyvatelstva jihovýchodní Británie. Dalším velikým úspěchem je ocenění v rámci soutěže „Nejhezčí kniha roku 2021“, kterou získala třísvazková monografie Dr. Lubomíra Sršně „Malované závěsné portréty: sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea, jež představuje završení mnohaletého výzkumu jmenovaného odborníka.

Vědečtí pracovníci Národního muzea prezentovali svoje výsledky na mezinárodních i tuzemských konferencích. Jako vědecká organizace se Národní muzeum prezentuje také tím, že přímo v objektu Národního muzea pořádá odborné mezinárodní konference, odborné semináře a workshopy. Odborní pracovníci Národního muzea se zúčastnili i 87 mezinárodních konferencí, kde prezentovali výsledky z oboru paleontologie, biodiverzity a digitalizace vědeckých poznatků v rámci globalizace vědy a vývoje.

Výzkumná činnost probíhala jak v rámci regionálního zaměření na území ČR, tak na významných přírodovědných a archeologických či etnologických lokalitách po celém světě. Pokračovaly výkopové práce v archeologické expedici Súdán a začala nová mezinárodní spolupráce archeologického výzkum v Sýrii a přírodovědného výzkumu na Filipínách, Alžíru a Bulharsku.

Ze smluvních spoluprací je třeba za rok 2022 zmínit uzavřené Memorandum o porozumění s Národním palácovým muzeem a Národním tchajwanským muzeem na Tchaj-wanu, na jejichž základě se instituce staly sesterskými muzei spolupracujícími na vědeckých projektech, výstavách či stažích odborných pracovníků. Dále Memorandum o spolupráci s University of New South wales,„Production of robust Classification and identification Key of the Halyomorpha Complex and Allied Taxa“.

Výstavní a sbírkotvorná činnost

V roce 2022 došlo k dokončení další části stálých expozic, expozice Dějiny, která se věnuje období od počátku českého státu po rok 1914. Byly dokončeny i části přírodovědecké expozice Zázraky evoluce, konkrétně část „Hmyz“, která byla otevřena na podzim roku 2022. Odbor sbírkotvorné činnosti dále budoval Dětské muzeum v Nové budově Národního muzea, které bude kompletně otevřeno v roce 2023. V roce 2022 probíhal zkušební provoz části již vybudované expozice. V rámci odboru sbírkotvorné a výstavní činnosti byly produkčně připravovány a otevřeny krátkodobé výstavy Cesta kolem světa za 80 dní v Náprstkově muzeu, dále byly realizovány výstavy v Muzejním komplexu Nikdy se nevzdáme! k výročí 80 let od atentátu na R. Heydricha, přičemž muzeum připravilo i webový rozcestník, jenž koncentroval kalendář připomínek tohoto výročí v kontextu celé České republiky. Dále byla připravena výstava Expedice Národního muzea ukazující mezinárodní vědeckou spolupráci zejména v oblasti archeologie a přírodovědeckých oborů. Výstava byla navíc připravena během konání světové konference ICOM. Úspěšný byl také projekt spojený s grantovým projektem NAKI „Zneužitá muzea“, Národní muzeum připravilo ojedinělý výstavní projekt ZeMě týkající se ekologické problematiky. Připravili jsme také putovní výstavu Slavní čeští skladatelé ve spolupráci s Českými centry a výstava bude prezentována na mnoha místech světa. V roce 2022 pokračovala spolupráce na projektu Czech Press Photo. Odbor sbírkotvorné činnosti se dále věnoval organizačně a metodicky dokončení dvacetiletého cyklu inventarizace sbírky, pokračovali jsme ve vybraných sbírkách. V případě inventarizace šlo o intenzivní nalezení řešení problémů zjištěných ve sbírce. V roce 2022 začaly i přípravné práce na velkou mezinárodní výstavu „Baroko“ pro rok 2023, která se uskuteční v Řezně a Praze.  Národní muzeum se věnovalo intenzivní zahraniční spolupráci, konkrétně humanitární pomoci syrským a ukrajinským kolegům, stejně jako přípravě společného projektu s tchajwanskými kolegy z Národního palácového muzea. Ze Sýrie přitom Národní muzeum dopravilo 20 sbírkových předmětů, které budou u nás restaurovány a vystaveny v roce 2023. V rámci ediční činnosti byly naplněny výzkumné plány jak institucionální, tak účelové podpory, nastartovala se nová koncepce e-platforem pro publikování a byl novelizován ediční řád i přístup k ediční politice Národního muzea.

Výdaje na zahraniční pracovní cesty a zhodnocení přínosu uskutečněných cest na činnost Národního muzea

Realizace zahraničních pracovních cest pracovníků Národního muzea si vyžádala v roce 2022 náklady ve výši 5 058 238,54 Kč. Celkem bylo uskutečněno 239 zahraničních pracovních cest. Podstatná část zahraničních pracovních cest je financována z účelových prostředků poskytnutých na výzkum, vývoj a inovace.  Vědečtí pracovníci Národního muzea prokázali v roce 2022 vysokou produktivitu a dosáhli v rámci resortu zcela nadprůměrného množství kvalitních výsledků. Národní muzeum se v rámci hodnocení vědy a výzkumu prováděného každoročně Radou pro výzkum a vývoj umisťuje pravidelně mezi nejlépe hodnocenými subjekty, v tzv. zelené skupině institucí, které vysoce zhodnotily vynaložené finanční prostředky.

Realizované zahraniční pracovní cesty umožňují pracovníkům Národního muzea získávat nové poznatky v oblasti vědy a výzkumu v souladu se stanovenými cíli. Vzájemná spolupráce pracovníků Národního muzea a cizích vědeckých pracovníků v terénu poskytuje bohaté nové poznatky a zkušenosti se zahraničními partnery. Velmi významná je i prezentace Národního muzea na mezinárodních konferencích, kde dochází k výměně informací a navazování nových kontaktů pro další spolupráci. Práce v zahraničních laboratořích přináší nové poznatky vědeckých analýz, získávání nových poznatků a materiálů pro zpracování sbírek, a tím obohacování sbírkového fondu Národního muzea. Zahraniční cesty a pobyty pracovníků s sebou nesou nejen poznatky, ale i srovnávání, studování sbírek v zahraničních muzeích, a tím zvyšování odbornosti zaměstnanců, prohlubování vědecké činnosti a prestiže Národního muzea.

V rámci mezinárodní spolupráce odborní pracovníci Národního muzea realizovali několik výstupů na zahraničních konferencí a tuzemských seminářích. Na velmi dobré úrovni jsou realizované publikace odborných časopisů, neperiodické publikace, popularizační katalogy a brožury včetně publikace pro děti.

Mimorozpočtové zdroje financování

Národní muzeum má v rámci soutěžení o granty v současné době vlastní granty a několik spoluřešitelských GAČR, v roce 2022 čerpalo Národní muzeum na vlastní granty z Grantové agentury částku ve výši 4 543 000 Kč a na spoluřešitelské projekty částku ve výši 3 538 080 Kč. Finanční prostředky byly čerpány na věcné náklady a na platy v souladu s podmínkami přijaté dotace projektu.

Grantové projekty

Řešitele NM

 • Paleoprostředí angiosperm
 • Bedřich Smetana korespondence

Spoluřešitelské projekty

 • Archeometrie pro poznání technologií
 • Komplexní metodika minerální fáze
 • Karbonský tropický prales
 • Principy tradice české hudby

USC projekty

 • česko-německý fond – Lidová kultura Lužických Srbů – prezentace lidové kultury
 • Hlavní město Praha – City Nature Challenge, zlepšení životního prostředí
 • Výzkumný projekt CESNET digitalizace zvukových nahrávek

EU projekty

Synthesys 2 – Národní muzeum je v tomto projektu jako spoluřešitel, projekt je zaměřen na vzájemnou spolupráci badatelů v oblasti přírodních věd, na vzájemnou výměnu na mezinárodních pracovištích.

DiSSCo Prepare – Národní muzeum je v tomto projektu jako spoluřešitel, projekt je zaměřen na digitalizaci a nové technologie v badatelské činnosti.

Fondy organizace

Finanční prostředky z fondu byly čerpány v souladu se zákonem.

Mzdové náklady

Schváleným rozpočtem na rok 2022 stanovil zřizovatel prostředky na platy ve výši 196 286 655 Kč a ostatní osobní náklady ve výši 1 204 030 Kč, v tom na provoz částka ve výši 782 000 Kč, na kulturní aktivity byla vyčleněna částka ve výši 170 000 Kč a 252 030 na ostatní OON.  Rozpočtovou úpravou č. 1 byly finanční prostředky na platy organizaci navýšeny o 1 153 000 Kč, určeny na NAKI a DKRVO a o 1 633 000 na OON, určeny na NAKI A DKRVO. Rozpočtovou úpravou č. 2 byly finanční prostředky na platy organizaci navýšeny o 4 097 000 Kč, určeny na NAKI a DKRVO a o 7 084 000 na OON, určeny na NAKI A DKRVO. Rozpočtovou úpravou č. 4   byly finanční prostředky na platy organizaci navýšeny o 150 000 Kč, určeny na ostatní OON. Rozpočtovou úpravou č. 10 byly finanční prostředky na platy organizaci navýšeny o 105 260 Kč, určeny na výplatu mimořádné odměny přiznané ministrem kultury statutárnímu zástupci Národního muzea. Rozpočtovou úpravou č. 20 byly finanční prostředky na platy organizaci navýšeny o 107 210 Kč, určeny na výplatu mimořádné odměny přiznané ministrem kultury statutárnímu zástupci Národního muzea.  Rozpočtovou úpravou č. 22 byly finanční prostředky na platy organizaci navýšeny o 5 164 571 Kč, určeny na zákonné zvýšení platů od 1. 9. 2022.

Ostatní osobní náklady byly vynaloženy na dohody o provedení práce, především pro doprovodné akce související s výstavní činností, dále na průvodcovské služby. V projektech na vědu a vývoj byly dohody o provedení práce vynaloženy na práce související s účelem a cílem projektu. Celkové mzdové náklady v roce 2022 byly ve výši 225 131 698,50 Kč, zákonné soc. pojištění ve výši 71 943 558,51 Kč.

Níže uvádíme přehled rozdělení finančních prostředků vyplacených na platy + OON v členění dle rozpočtového zdroje.

Bezúplatné převody majetku

Zámek Kunratice – 24. 9. 2022 byla s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových uzavřena smlouva o převodu, k předání došlo 1. 11. 2021, účetní hodnota objektu činí 4 432 810 Kč. Jakožto součásti zámku byly předány i Tesko budova P-4, účetní hodnota 381 605 Kč, ohradní zeď zámku KÚ Praha 4, vodovodní přípojka a kotelna. K zámku Kunratice byl předán i pozemek související se zámkem s účetní hodnotou 28 752 670,72 Kč. Národní muzeum převedlo na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako nepotřebný majetek část pozemku Peruc, smlouva uzavřena dne 20. 5. 2021, předáno 1. 7. 2021, účetní hodnota 38 730 Kč. Národní muzeum uzavřelo s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu o předání vodní plochy (koryto vodního toku), vodní plocha je součástí statku Jeneč, účetní hodnota vodní plochy 22 000 Kč.

Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

Během účetního období 2022 proběhly v Národním muzeu následující kontroly:

 • Interní audit Národního muzea prováděl kontroly dle stanoveného harmonogramu především z oblasti zákona o finanční kontrole. Zjištění: nedodržování vnitřních směrnic, na základě těchto zjištění byla přijata okamžitá opatření k nápravě a následně provedena kontrola o plnění přijatých opatření.
 • Z Ministerstva kultury, tj. od zřizovatele, byla provedena kontrola o dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Nebyla zjištěna žádná pochybení.
 • Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy provedl kontrolu Historické budovy Národního muzea, předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrola proběhla bez nálezů.

Realizace projektů KA, VISK

Program kulturní aktivity:

Projekt Poznej své kořeny ID NM 022, celková dotace 100 000 Kč

Projekt byl realizován prostřednictvím nově vytvořených edukačních programů a muzejně didaktických pomůcek tematicky zaměřených na významné svátky. Projekt naplnil předpoklad, že edukační programy jsou pro mládež atraktivní, rovněž dospělí projevují zájem o programy související s tradicemi krajů.
Finanční prostředky byly čerpány na služby a materiál, v souladu s podmínkami o poskytnutí dotace.

Projekt Metodické centrum dokumentace, konzervování a restaurování hudebních nástrojů ID NM007, celková dotace 400 000 Kč

Projekt pokračuje v činnosti dle koncepce a plánu nastavených zřízením centra. V roce 2022 se centrum zaměřilo na vypracování seznamu kriticky ohrožených hudebních nástrojů v objektech Národního památkového ústavu. Centrum pokračovalo ve zpracování databáze výrobců hudebních nástrojů, proběhlo přepisování evidenčních karet do elektronické podoby, zpracování životopisných dat a vkládání údajů do databáze.

Projekt Muzejní noc ID NM006, celková dotace 400 000 Kč

Projekt Muzejní noc je opakující se projekt, v roce 2022 nebyla akce realizována. 

Projekt Centrum pro prezentaci kulturního dědictví ID NM005, celková dotace 500 000 Kč

Jedná se o stálý projekt, stěžejní oblasti Centra jsou aktivity, v jejichž středu zájmu jsou návštěvníci, prezentace muzejních sbírek, muzejní komunikace a poznání publika. Jako výstupy byly: tvorba odborných a metodických textů ve výše uvedených oblastech, jejich prezentace, pořádání konferencí, prezentace lektorské a pedagogické činnosti, správcovské činnosti a organizační činnosti. V roce 2022 tento projekt probíhal pod názvem Muzeum a návštěvníci. Finanční prostředky byly čerpány na služby, materiál a OON, v souladu s podmínkami dotace.

Projekt Folklorní regiony ID NM023, celková dotace 160 000 Kč

Cílem projektu je prezentace tradiční lidové kultury z hlediska regionální variability. V roce 2022 byly prezentovány jednotlivé oblasti odborné i širší veřejnosti včetně škol a studentů prostřednictvím sociálních sítí, na internetových stránkách Národního muzea. Z důvodu epidemiologické situace proběhlo jen několik setkání folklorních večerů. Průměrná návštěvnost na folklorních večerech byla 60 návštěvníků, zájem byl i o kurzy řemeslných dílen.
Finanční prostředky byly čerpány na služby, v souladu s podmínkami dotace.

Projekt Slavní čeští skladatelé NM003, celková dotace 300 000 Kč

Výstava byla zaměřen na čtyři nejvýznamnější skladatele: B. Smetanu, A. Dvořáka, B. Martinů, a L. Janáčka. Jednalo se o putovní výstavu prezentace v zahraničí. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami dotace.

Výstava Nikdy se nevzdáme, dotace ve výši 2 500 000 Kč

Zaměřena byla na období druhé světové války, období heydrichiády. Výstava měla ohlas i mezi mládeží. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami dotace.

Slavnostní večer Europa nostra, dotace 106 432 Kč

Byl realizován v souvislosti s předsednictvím České republiky.

Program VISK

VISK 6 Digitalizace vzácných rukopisů knihovny Národního muzea ID NM 016, celková dotace 265 000 Kč

Jde o zpracování digitalizace a online zpřístupnění pěti vzácných rukopisů ze sbírky NM.

Finanční prostředky byly čerpány v nákladové položce materiál, v souladu s podmínkami dotace VISK.

VISK 7 Komplexní ochrana a digitalizace zvukových nosičů pozůstalosti J. Ježka, celková dotace 200 000 Kč

V rámci projektu byly ošetřeny fyzické nosiče, které byly uloženy do speciálních archivačních obalů a byl pořízen digitální obraz etikety desky a poté byla provedena digitalizace obsahu nosiče. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami dotace.

VISK 7 Reformátování krajanských periodik Národního muzea – Náprstkova muzea ID NM 018, celková dotace 298 000 Kč

Pokračování národního programu digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru Kramerius, cílem je pokračovat v ochranném reformátování ohrožených krajanských periodik a jejich digitalizace. 

Dokončeny tituly Katolík, Ženské listy, Čechoslovan aj. Celkem 47 svazků. Finanční prostředky byly čerpány v nákladové položce materiál, v souladu s podmínkami dotace VISK 7.

VISK 7 Reformátování periodik Národního muzea – České slovo  ID NM 020, celková dotace 250 000 Kč

Cílem projektu je postupné ochranné reformátování a digitalizace periodik Národního muzea a jeho zpřístupnění veřejnosti. Digitalizace se zaměřuje na denní tisk mezi válkami. Finanční prostředky byly čerpány v nákladové položce materiál, v souladu s podmínkami dotace VISK 7.

VISK 5 Retrospektivní konverze katalogů hudebně historického odd. Národního muzea, celková dotace 124 000 Kč

Projekt je zaměřen na postupné zpřístupnění online katalogu Českého muzea hudby, katalog obsahuje 63 000 záznamů.  Projekt pokračoval i v roce 2022. Finanční prostředky byly čerpány v nákladové položce materiál a OON, v souladu s podmínkami dotace VISK 5.

VISK 5 Retrospektivní katalogizace knihovny  NpM ID NM015, celková dotace 84 000 Kč

Cílem projektu je postupné převedení všech katalogů Náprstkova muzea do elektronické podoby systému VERBIS. Finanční prostředky byly čerpány v nákladové položce materiál, v souladu s podmínkami dotace VISK 5.

VISK 5 Rekatalogizace gramofonových desek z fondu ČMH, celková dotace 103 200 Kč

Cílem projektu je provést rekatalogizaci šelakových gramofonových desek signaturní řada ME, jedná se již o 7. etapu. V roce 2022 bylo vytvořeno několik stovek záznamů. Záznamy jsou přístupné online v Národním muzeu – Českém muzeu hudby. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami dotace VISK 5.

VISK 5 Retrospektivní konverze gen. jmenného katalogu NM ID NM013, celková dotace 235 450 Kč

Jedná se o 15. etapu elektronického rozšíření katalogu Knihovny Národního muzea a další zpracování záznamů knihovních jednotek z fondu Knihovny Národního muzea a jejich zpřístupnění jakožto kulturního dědictví uživatelům Souborného katalogu ČR. Finanční prostředky byly čerpány v nákladové položce materiál a OON, v souladu s podmínkami dotace VISK 5.

VISK 7 Rekatalogizace notových tisků A. Dvořáka z fondu Národního muzea, dotace 74 304 Kč

Jedná se o zpracování notových zápisů. Byly vytvořeny záznamy a zpřístupněny online. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami dotace.

Záchrana a restaurování kulturního dědictví – Sýrie – jde o projekt humanitární pomoci na záchranu a rozšíření povědomí o stavu historických památek v Sýrii, a to ve třech oblastech: materiální pomoc, materiál k restaurování památek, příprava syrských restaurátorů na stáže v ČR, uspořádání panelové výstavy a zahájení společné archeologické mise. Celková dotace 2 987 235,61 Kč, čerpáno 715 576, 69 Kč. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami dotace.

Pomoc Ukrajině při ochraně ohroženého kulturního dědictví – jedná se o humanitární pomoc dle usnesení vlády č. 287 z 6. 4. 2022, dotace ve výši 2 100 00 Kč byla využita na nákup materiálu a služby (převoz materiálů). Finanční prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami dotace.

Technická asistence Národního muzea v Oránu – Alžírsko, dotace 865 097 Kč, v rámci mezinárodní spolupráce byly realizovány průzkumy technického a architektonického stavu objektu Národního muzea v Oránu. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami dotace.

Rozdělení hospodářského výsledku

Národní muzeum hospodářský výsledek, zisk ve výši 344 838,78 Kč, převede do rezervního fondu.