Vědecké zaměření:

 • dějiny 19. a 20. století, dějiny žurnalistiky, vývoj médií

Vzdělání:

 • Univerzita Karlova, Praha, 1992, Mgr., historie – bohemistika
 • Univerzita Karlova, Praha, 2001, Ph.D., české dějiny

Předchozí působení:

 • 1. 3. 2021–31. 12. 2022, Historické muzeum Národního muzea, ředitel (souběžně s ředitelem Knihovny Národního muzea)
 • od 2008, Národní muzeum, Knihovna Národního muzea, ředitel
 • 2002–2015, Národní muzeum, Knihovna Národního muzea, oddělení časopisů, vedoucí
 • 1994–2015, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií, odborný asistent
 • 1994–2002, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, asistent, odborný asistent

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • 1992–1993, Vídeňská univerzita,  stipendium Gottfried von Herder Stiftung

Granty:

 • GA ČR 16-02022S (2016–2018) – „Národní muzeum v éře Československa“, člen řešitelského týmu
 • LP036061, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, „Mediální studia na přelomu tisíciletí. Informační CD-ROM“, 2003, Národní muzeum, UK FSV CEMES, řešitel, spoluřešitelka doc. dr. B. Kopplová

Muzejní práce:

 • 2022–2024, Baroko v Bavorsku a v Čechách, vedoucí výstavního projektu Národního muzea a Domu bavorských dějin
 • 2021, Dějiny. Historická expozice Národního muzea od 9. století do 1914, spoluautor scénáře
 • 2019–2020, říjen–červen, Labyrint informací a ráj tisku, autor a kurátor výstavy Národního muzea
 • 2015, březen–červen, Smrtelné slasti, autor a kurátor výstavy Národního muzea
 • 2009, Křižovatky české a československé státnosti, člen scénáristické skupiny Národního muzea, expozice v Národním památníku na Vítkově, otevření k 28.10.2009
 • 2008, říjen, Parlament a tisk 1969–1989, autor  scénáře a provedení výstavy v Poslanecké sněmovně PČR
 • 2006, leden, Parlament a tisk 1948–1968, autor scénáře a provedení výstavy v Poslanecké sněmovně PČR
 • 2005–2006, listopad–duben,  Zlaté časy médií, kurátor výstavy, spoluautor námětu, libreta a scénáře
 • 2004, únor, Parlament a tisk 1945–1948, autor scénáře a provedení výstavy v Poslanecké sněmovně PČR
 • 2003, únor, Parlament a tisk 1918–1938, autor scénáře a provedení výstavy v Poslanecké sněmovně PČR
 • 2003, Svět jinýma očima, autor scénáře výstavy o zahraničním novinářství, Kabinet knižní kultury, Národní muzeum
 • 2001–2002, prosinec–březen, Doma za hranicemi. Češi ve Vídni ve 20. století, spoluautor výstavy, Clam-Gallasův palác, Praha
 • 2001, říjen, Parlament a tisk 1848–1918, autor scénáře a provedení výstavy v Poslanecké sněmovně PČR
 • 2001, září, Sedm poloh nevěstky korupce, autor scénáře a provedení výstavy pro 10. mezinárodní protikorupční konferenci v Praze uspořádanou organizací Transparency international
 • 2001, červen–září, Život a doba Julia Grégra, autor scénáře a provedení výstavy v Malém muzeu másla v Máslovicích
 • 1999, červenec, Český příběh 1918–1938, autor scénáře a provedení výstavy časopiseckých karikatur v galerii SČUG Hollar v Praze, výsledek práce se studentským seminářem
 • 1998, květen–červen, Český příběh 1848–1918, autor scénáře a provedení výstavy časopiseckých karikatur v galerii SČUG Hollar v Praze,  výsledek práce se studentským seminářem

Pedagogická činnost:

 • od 2015, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií, externí přednášky a semináře, vývoj médií, dějiny žurnalistiky
 • od 2008, Metropolitní univerzita Praha, katedra mediálních studií, externí přednášky z kulturních dějin 19. století
 • 1997–1998, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, externí přednášky o dějinách žurnalistiky
 • 1997–1998, Vyšší škola publicistiky, Praha, externí přednášky o dějinách žurnalistiky
 • 1993–2015, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií, přednášky a semináře, vývoj médií, dějiny žurnalistiky, vedení diplomových prací
 • 1993–2002, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, přednášky a semináře z dějin 19. století, vedení diplomových prací

Ostatní aktivity:

 • Člen Rady pro výstavní činnost Národního muzea
 • Předseda Ediční rady Národního muzea
 • Člen Ústřední knihovnické rady, poradního orgánu ministra kultury ČR
 • Člen ediční rady Národního technického muzea
 • Člen redakční rady časopisu Knihovna (vyd. Národní knihovna ČR)
 • Člen Pracovní skupiny vrchního ředitele sekce kulturního dědictví MK ČR pro přípravu nové muzejní legislativy
 • Člen Vědecké rady projektu sdílených činností Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací (NCIP VaVaI), MŠMT – Národní technická knihovna
 • Člen Vědecké rady Památníku národního písemnictví – Muzea literatury

Bibliografie:

 
Články, kapitoly v knize
 • České novinářství před Havlíčkem, za Havlíčka a po Havlíčkovi, in: Hynek Bouchal, Aleš Říman: Karel Havlíček Borovský 1821–1856, Havlíčkův Brod: Nakl. Petrkov, 2011,  s. 81–99
 • České státoprávní zápasy, in: Jaroslav Pánek a kol.: Idea českého státu v proměnách staletí, Nakladatelství Lidové noviny 2008, (=Knižnice Klubu Vltava, sv. 4), s. 144–152, ISBN 978-80-7106-985-0
 • Etapy vývoje českých tištěných médií od 19. do počátku 20. století, in: Martin Sekera (ed.): K našemu století médií. Příspěvky k poznání role masových médií ve 20. století. (= Sborník Národního muzea, Řada C – Literární historie, 53, 2008, č. 1–4), s. 11–18, ISSN 0036-5351
 • Zpráva o hodnocení českých médií českou veřejností, in: Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, LI/2006/1–4 (Praha 2006) , s. 7–14
 • Masová média jako předmět odborného zájmu, in: Sborník Národního muzea v Praze, Řada C – Literární historie, LI/2006/1–4 (Praha 2006)
 • Das Tschechische Pressewesen, in: Die Habsburgermonarchie 1848–1918, WIII,2 (= Politische „Offentlichkeit und Zivilgesellschaft), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2006, S. 1977–2036
 • Der Zustand der tschechischen Medienstudien. Besonderheiten auf die Mediengeschichte. In: Medien und Zeit. Kommunikation in Vergangenheit und Gegenwart, 18 (2003), Nr. 3, S. 26–32, (Wien) (společně se Simonou Kopeckou)
 • Dění na Slovensku před první světovou válkou očima dobových českých periodik, in: Zborník Slovenského národného múzea, Etnografia 44, XCVII – 2003, vyd. Slovenské Národné múzeum – Etnografické múzeum, Martin 2003, s. 35–47
 • Válka v časopisech, časopisy ve válce, in: Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci), ed. Jan Gebhart – Ivan Šedivý,  Karolinum, Praha 2003, s. 265–292
 • Kontury vývoj českého novinářství na území Čech, in: Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. Výstava k dějinám českého tisku na území České republiky, Státní ústřední archiv v Praze, 2002, s. 9–19 (spoluautoři A. Blodigová, J. Jirák, B. Köpplová)
 • Jací byli Češi Ve Vídni do roku 1918? In: Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20. století / Zu Hause in der Fremde. Tschechen in Wien im 20. Jahrhundert, Praha 2002, s. 13–21
 • Aspekty čtení periodického tisku v procesu politické mobilizace české společnosti, in: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, Praha 2002, s. 121–144
 • Člověk, příroda a pokrok, in: Fenomén smrti v české kultuře 19. století, Praha 2001, s. 359–367
 • Počátky a rozvoj moderní české žurnalistiky. Vybrané problémy, disertační práce, 3 sv., Praha 2001
 • Gustav Eim, in: Osobnost v politické straně, Olomouc 2000, s. 33–45
 • Doba národní a občanská (1816–1913), in: Kronika Českých zemí, Praha 1999, s. 422–607 (jako garant celého bloku s P. Bittnerem, J. Hoppem, F. Wittlichem, V. Kofroněm a O. M. Urbanem)
 • Salonní a nesalonní chování v české politice 19. století. K pojmu politická kultura, in: Salony v české kultuře 19. století, Praha 1999, s. 217–222
 • Politische Gespräche der Todten. Nevyužitý pramen pro analýzu novinového obsahu, in: Mezi časy… Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800, Praha 1999, s. 314–325
 • Šmoci, žurnalisti nebo spisovatelé? In: Umění a veřejnost, Praha 1998, s. 157–163
 • Komunikační deficity české společnosti v 19. století, in: Sborník k nedožitým šedesátinám prof. PhDr. Otto Urbana (=Acta Universitatis Carolinae - P-H 2/1997, Studia historica XLVI)
 • Podíl Grégrů na rozvoji novinářství a politické publicistiky, in: Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století, Praha 1997, s. 29–37
Ediční/redakční činnost
 • Otto Urban, Kapitalismus a česká společnost, Praha,  Nakladatelství Lidové noviny, 2003
 • Otto Urban, Kroměřížský sněm 1848–1849, nakl Argo, 1998
 • Sborník k nedožitým šedesátinám prof. PhDr. Otto Urbana (=Acta Universitatis Carolinae - P-H 2/1997, Studia historica XLVI)
 • Jan Havránek, Milan Znoj, Martin Sekera, Český liberalismus. Texty a osobnosti. Praha, TORST, 1995
 • Historické listy, 1991–1995, redaktor spolu s P. Seifterem, F. Svátkem, P. Buriánkem
 • Dále vědecký redaktor 5 svazků Sborníku Národního muzea, řada C, literární

Popularizační výstupy televizní a rozhlasové (výběr):


V pořadu České televize Věřte, nevěřte věnovanému kritice mediální komunikace:
Další: