Vědecké zaměření:

dějiny knihoven, zpracování historických fondů, knižní provenience, knižní kultura, dějiny čtení

Vzdělání:

 • 1997–2003 – Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK – ukončeno státními závěrečnými zkouškami
 • 2005–2013 – doktorandské studium tamtéž – ukončeno obhajobou disertační práce "Die Jauerer Schlossbibliothek Otto des Jüngeren von Nostitz"

Granty:

 • VaV 2005 – DC06P02OUK001 – Retrokonverze lístkového katalogu jazykově nebohemikálních starých tisků Knihovny Národního muzea v rámci grantového programu pro Vědu a Výzkum Ministerstva kultury ČR (2006–2007) – hlavní řešitel.
 • VISK 5 MK ČR 2007 – Retrokonverze lístkového katalogu jazykově nebohemikálních starých tisků Knihovny Národního muzea v rámci grantového programu VISK 5 MK ČR (2007) – hlavní řešitel.
 • GA UK 2007 – Javorská zámecká knihovna Otty ml. z Nostic v rámci grantového programu GA UK (2007–2008) – hlavní řešitel.
 • Participace na projektu mgr. Ivo Purše (ÚDU AV ČR) Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského (2006–2008)
 • ECP–2008–DILI–518001 – Participace na projektu Biodiversity Heritage Library – Europe – grantový program Evropské komise (2009–2012)
 • Javorská zámecká knihovna Otty ml. z Nostic – interní projekt V a V Národního muzea (2009-2010 – pokračování 2011-2012) – hlavní řešitel.
 • COST Action IS1310 - Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 – A Digital Framework for Multi-Lateral Collaboration on Europe’s Intellectual History (2014-2018) – další řešitel a člen Management Committee.
 • NAKI MK ČR – DF12P01OVV023 - PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí (2012-2015) – další řešitel.

Pedagogická činnost:

 • Akademický pracovník na Ústavu informačních studií a knihovnictví (knihovědné zaměření) přednášky:
 • Kabinety kuriozit a kunstkomory – neknižní sbírky v knihovnách
 • Dějiny knihoven od starověku do moderní doby
 • Latinská a německá knihovědná terminologie
 • Specifika práce s historickými knižními fondy
 • Logistika historických knižních fondů
 • Speciální katalogizace
 • The Baroque Aristocratic and Bourgeois Libraries výběrová přednáška pro zahraniční studenty programu ERASMUS
 • Einführung in die Bibliotheksgeschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit. (třídenní seminář) pro Ruhr Universität Bochum DE 13.–15. 3. 2008
 • Buchdrucksanfänge und alte Drucke. Jednodenní seminář pro Humboldt Universität Berlin DE 28. 4. 2009
 • Buch– und Bibliothekengeschichte. Čtyřdenní seminář pro Humboldt Universität Berlin DE 6.–7. 11. 2009 a 15.–16. 1. 2010

Muzejní práce (výstavy):

 • 2003 – příprava prezentace „Nostická knihovna“ u příležitosti znovuotevření Nostického paláce.
 • 2006 – přednáška na Noc vědců
 • 2007 – příprava výstavy „Pocta Bibli kralické“
 • 2010 – příprava expozice v Památníku Jiřího Melantricha z Aventina v Rožďalovicích
 • 2015 – příprava výstavy „Komu asi patřila? Knihy a jejich lidé – sběratelé i nepřítelé“

Ostatní aktivity:

Akademický pracovník na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK

Členem ve skupinách:

 • Komise pro přípravu nových expozic NM
 • Odborná komise pro strategii Památníku J.A. Komenského v nizozemském Naardenu
 • Komise projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego“
 • Rada Programowa Książnicy Cieszyńskiej

Členství v redakčních radách časopisů:

Knihy a dějiny. Knihovna Akademie věd ČR
Roczniki Biblioteczne. Uniwersytet Wrocławski

Bibliografie:

2003
 • Knihovna hornofalckého lobkowiczkého správce Christopha Philippa Zickela. In: Opera Romanica 4. Sborník příspěvků z konference „Čtenář a jeho knihovna“, Jindřichův Hradec 23.-26. 10. 2002. České Budějovice, 2003, s. 281–293.
 • Vrchní správce Christoph Philipp Zickel : příspěvek k dějinám správy lobkowiczkého panství Neustadt-Störnstein. In: Porta Bohemica : sborník historických prací č. 2, 2003. Litoměřice, 2003, s. 79–93.
2004
 • Oberamtmann Christoph Philipp Zickel. Ein Beitrag zur Verwaltungsgeschichte der Lobkowitz'schen Herrschaft Neustadt-Störnstein (1656-1675). In: Die Oberpfalz - Land der Pfalzgrafen in der Mitte Europas : Festschrift zum 35. Bayerischen Nordgautag in Vohenstrauß. Regensburg, 2004, s. 71–78.
2005
 • Pražská majorátní knihovna hrabat z Nostic a Rienecka. In Zprávy památkové péče 65/2005/1. Praha : Národní památkový ústav, 2005, s. 28–33.
 • Několik slov k někdejší javorské zámecké knihovně Otty mladšího z Nostic. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR, 18 (2004-2005). Praha, 2005, s. 164–192.
2006
 • Pozůstalostní inventář Otty mladšího z Nostic. In: Opera romanica 9 (2006), Vita morsque et librorum historia. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice, 2006, s. 361–376.
2007
 • Die Bibliothek des Grafen Otto d. Jg. von Nostitz (1608-1665), Landeshauptmanns zu Schweidnitz und Jauer. In: Slask i Czechy. Wspolne drogi sztuki. Wroclaw, 2007, s. 218–225.
2008
 • Retrokonverze lístkového katalogu starých tisků Knihovny Národního muzea. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska: 16. ročník odborné konference. 1. vyd. Olomouc; Brno : VKOL, SDRUK, 2008. s. 65–70.
 • Conference Report: ‘Evidence of Reading, Reading the Evidence’, 21st-23rd July, 2008. In: The Newsletter of the Reading Experience Database [online]. 2008, is. Autumn 2008 [cit. 2009-01-22], s. 4-5. Dostupný z WWW: www.open.ac.uk/Arts/RED/redletter/REDLetter-Autumn-2008.pdf.
2009
 • Digitization in the Czech Republic [online]. In: BHL Europe # 1 (July 31, 2009). Berlín, Praha: BHL Europe, 2009 [cit. 2009-12-09], s. 23–25. Dostupný z WWW: www.bhl-europe.eu/files/_1_BHL-Europe_newsletter_hires.pdf
2010
 • Rekatholisierung und Lesernotizen in den Büchern von Otto d. J. von Nostitz (1608-1665). In: BAHLCKE, Joachim, MROZOWICZ, Wojciech [Hrsg.]. Adel in Schlesien. Band 2, Repertorium: Forschungsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie. München: Oldenbourg Verlag, 2010, s. 301–311.
 • Rekatholisierung und Lesernotizen in den Büchern von Otto d. J. von Nostitz (1608-1665). In: BEPLER, Jill, MEISE, Helga [Hrsg.]. Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der Frühen Neuzeit: Die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit (Wolfenbütteler Forschungen Band 126). Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2010, s. 167–182.
2011
 • Wege der Bucherwerbung in der Barockzeit: Die Jauerer Schlossbibliothek Otto des Jüngeren von Nostitz (1608-1665). In: Practicing new editions: transformation and transfer of the early modern book, 1450-1800, Bibliothemata, 26, Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2011, s. 119–142
2012
 • Knihovny raně novověkých lékařů ve fondu Nostické knihovny v Praze. In: Sborník Národního muzea, řada C - Literární historie (Laudatio dr. Helze Turkové. Sborník k životnímu jubileu) sv. 57, 2012, č. 1–2, s. 23–39, 185.
2013
 • Projekt PROVENIO, databáze PROVENIO a zpracování proveniencí v Knihovně Národního muzea = The PROVENIO Project, the PROVENIO Database and the Provenance Treatment in the National Museum Library. In: Sborník Národního muzea, řada C - Literární historie (Zpracování "vlastnických stop" v knihách – PROVENIO – Metodika výzkumu knižních proveniencí), sv. 58, 2013, č. 3–4, s. 3–14, 95.
2014
 • Cithara sanctorum v knihovně Jaromíra Loužila, dědictví evangelické rodiny Molnárů. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie, 2014, 59 (3-4), s. 131–137. ISSN 0036-5351.
 • Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz. Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2014. 2 sv. (243; 410 s.)
2015
 • Spolu s Jaroslavou Kašparovou: Komu asi patřila? Knihy a jejich lidé – sběratelé i nepřátelé – Výstavní katalog. Praha : Národní muzeum, 2015.
 • Spolu s Jaroslavou Kašparovou: Metodika evidence knižní provenience a vlastníků knih. Metodika vznikla v rámci řešení projektu programu NAKI: „PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí“ (DF12P01OVV023) a byla certifikována výnosem MKČR Sp. Zn. MK-S 1209/2015 OVV.
 • Kolektiv autorů (ed. KAŠPAROVÁ, Jaroslava – ŠÍPEK, Richard). Ex libris ... Ex bibliotheca … Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé. Praha : Národní muzeum, 2015
 • Kolektiv autorů (ed. Kašparová, Jaroslava – Šípek, Richard). Ex libris ... Ex bibliotheca … Book Collections in the National Museum Library and Their Previous Owners . Praha : Národní muzeum, 2015.
2016
 • Spolu s Petrem Maškem: Vzorová metodika pro využití provenienční databáze k identifikaci odcizených knih pro policii a vyšetřovací orgány. Metodika vznikla v rámci řešení projektu programu NAKI: „PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí“ (DF12P01OVV023) a byla certifikována osvědčením Policejního presidia České republiky Čj. PPR-10608-1/ČJ-2016-990330.

Odkazy:

Odkaz na zveřejněný naskenovaný katalog cizojazyčných starých tisků – výsledek 1. fáze projektu Retrokonverze lístkového katalogu jazykově nebohemikálních starých tisků Knihovny Národního muzea