Vědecké zaměření:

 • Hudební kultura českých zemí 17.–20. století

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – obor hudební věda

Předchozí působení:

 • 2018–2020 kurátor Oddělení hudebních nástrojů ČMH
 • 1996–2018 člen hudebněhistorického pracoviště AV ČR (Ústav pro hudební vědu, od r. 2003 Kabinet hudební historie Etnologického ústavu)

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • 1994 Universita Estense, Ferrara

Granty a projekty:

 • od r. 2018: Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (člen týmu)
 • 2016: Roráty Karlo-arnoštovské (řešitel)
 • 2010–2012: Fridrich Bridelius: Jesličky, staré nové písničky, mezioborově koncipovaná kritická edice (spoluřešitel)
 • 2005–2009: Redakční centrum pro kritické vydávání památek české hudby 17.–20. století (spolučešitel)
 • 2005–2007 Památky chrámové hudby pražských skladatelů první poloviny 18. století – pramenný výzkum a příprava kritických edic (řešitel).

Výstavy a muzejní práce:

 • Hudební zvěřinec, Praha: České muzeum hudby 2020, spolu s Markétou Kabelkovovou, Olgou Vít Krumpholzovou, Marianou Lebedovou a Evou Paulovou.
 • Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou, Brno: Moravské zemské muzeum 2020, spolu s Janou Polákovou, Pavlem Koskem, Hanou Bočkovou, Jiřím Dufkou, Věrou Frolcovou, Marií Hanzelkovou. (NAKI)
 • Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost, Praha 2016, spolu s Klárou Benešovskou, Kateřinou Kubínovou a Václavem Čermákem.

Členství ve vědeckých organizacích:

 • vědecká rada muzikologického časopisu Arti musices (Záhřeb)
 • Česká společnost pro hudební vědu

Pedagogická činnost:

 • externí zvané přednášky (ÚHV FF UK, ÚČL FF UK, ÚČJ FF UK, KTF UK) /
 • vedení postgraduálních doktorských prací (ÚHV FF UK) a diplomových prací (KTF UK, PaedF UK) /
 • pravidelné přednášky pro Arcidiecézní varhanické kurzy

Publikační činnost (výběr):

Monografie:

 • Pavel Kosek – Tomáš Slavický – Marie Škarpová: Fridrich Bridelius, Jesličky, staré nové písničky, Brno: Host – Masarykova univerzita 2012.

Studie:

 • Inovace Václava Františka Červeného (1819–1896) a rakousko-česká tradice stavby chromatických žesťových nástrojů, Musicalia 2019/11/1–2, s. 46–92.
 • Svatovítská katedrála jako hudební centrum 19. století; Hudba a osobnosti na svatovítském kůru ve 20. století. In: Jana Maříková-Kubková a kol.: Katedrála viditelná a neviditelná. Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě, Praha: Hilbertinum 2019.
 • Czech Rorate Chants, Missa Rorate, and Charles IVs Foundation of Votive Officium in Prague Cathedral: the Testament of Choral Melodies o the Long-Term Retention of Repertoire. Hudební věda 3–4/55 (2018), s. 239–264
 • Píseň svatého Vojtěcha. Tradice písně „Hospodine pomiluj ny“, svatovojtěšská legenda a pražský Slovanský klášter, in: Kateřina Kubínová a kol.: Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz. Praha: Artefactum 2017, s. 77–97.
 • Ritus romanus slavonico idiomate. Cyrilometodějská tradice v konceptu Josefa Vajse a obnova staroslověnské litugie v českých zemích na počátku 20. století. Slavica Litteraria 17, 2014, 1, s. 41–59.
 • Das Requiem Solemne von Johann Zach. Ein Werk und seine Rezeptionsgeschichte. In Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen 2014. Innsbruck: StudienVerlag, 2014, s. 89–101.
 • Die Weihnachtslieder im Gesangbuch Jesličky (1658) zwischen deutscher Hymnographie und übernationalem Repertoire, in: Hudební věda 4/2012, s. 299–415.
 • Le arie de "Il Bellerofonte" negli archivi boemi, in: Mariateresa Dellaborra (red.): "Il ciel non soffre inganni". Attorno al Demetrio di Mysliveček, "Il Boemo". Strumenti della Ricerca Musicale, 17. Lucca, 2011., s. 110–122.
 • Bohemicalia Zachiana I. Nové bohemikální prameny k životopisu Jana Zacha (1713–1773), in: Hudební věda 3–4/2001, s. 221–244.

Hesla v encyklopedii:

 • Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • Praha (2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2009, 2006, 2000, 1998, 1995),
 • Brno (2019, 2013, 2011, 2007),
 • Bratislava (2007),
 • Innsbruck (2013),
 • Mainz (2012, 1996),
 • Pavia (2010),
 • Gorizia (2012),
 • Zagreb (2019, 2017, 2011)

Spolupořadatelství konferencí:

 • Kutná Hora (2008)
 • Praha (2016)

Ostatní odborné aktivity:

Dramaturgie koncertů a nahrávek
Popularizace:  

 • 1996–2013: dlouhodobá spolupráce s redakcí vážné hudby Radio 3-Vltava, mj. 6 celoročních seriálů „Liturgický rok“, hudebněhistorické seriály, pořady 
 • členství v redakční radě časopisu Varhaník