Vědecké zaměření:

 • staroslověnské a církevněslovanské památky, překladová technika z latiny do staroslověnštiny a církevní slovanštiny, knihovny osobností, knihovna Pavla Josefa Šafaříka, výzkum slovanských fondů Knihovny NM, dějiny periodik, publicistika Ferdinanda Peroutky

Vzdělání:

 • FF UK, obor latina – chorvatština (Mgr. 2010, diplomová práce: Odraz latiny v charvátskohlaholských památkách – Překladová technika ablativu absolutního v charvátskohlaholské Benediktově Řeholi)
 • FF UK, 2010–2017 doktorské studium, obor Slovanské filologie (Ph.D. 2017, disertační práce: Překladová technika z latiny do staroslověnštiny na základě Gumpoldovy legendy a Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu)

Profesní kurzy:

 • 2022 e-learningový kurz Služby knihoven pořádaný Moravskou zemskou knihovnou
 • 2020 e-learningový kurz Digitalizace v knihovnách pořádaný Moravskou zemskou knihovnou
 • 2019 e-learningový kurz Knihovnické minimum pořádaný Moravskou zemskou knihovnou
 • 2017 e-learningový Knihovnický kurz pořádaný Moravskou zemskou knihovnou

Pracovní působení:

 • od 1. 6. 2020 oddělení časopisů KNM
 • 2019–31. 5. 2020 sekretariát ředitele Knihovny NM
 • 2016–2019 oddělení základní knihovny Knihovny NM
 • 2013–2015 oddělení rukopisů a starých tisků KNM
 • 2010–2017 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – oddělení paleoslovenistiky a byzantologie
 • 2009–2013 výuka latiny na Gymnáziu Ohradní

Granty:

 • Grant GAUK (527012) – Komentovaný překlad Widukindovy kroniky (spoluřešitel), 2012-2016
 • Gorazd: digitální portál staroslověnštiny. Grant Ministerstva kultury ČR NAKI II (kód projektu DG16P02H024), 2016–2017 (spoluřešitel)

Členství ve vědeckých organizacích:

 • členka Jednoty klasických filologů

Ostatní aktivity:

 • od 2018 členka Vědecké rady NM
 • od 2016: vedoucí redaktorka časopisu Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum
 • od 2016-2023: členka Ediční rady NM

Pedagogická činnost:

 • Spolupráce s ÚVES FF UK, seminář Četba církevněslovanských textů (ak. rok 2013/2014)

Bibliografie:

ediční činnost:

 • BRODSKÝ, Pavel – SPURNÁ, Kateřina – VACULÍNOVÁ, Marta (edd.). Liber viaticus Jana ze Středy. Komentářový svazek ke zmenšené reprodukci rukopisu XIII A 12 Knihovny Národního muzea. Praha: Academia, Národní muzeum, 2016.
překlady:
 • Widukind z Corvey, Izdný, Jakub, ed. a Spurná, Kateřina, ed. Dějiny Sasů. Překlad Jakub Izdný a Kateřina Spurná. Vydání první. Praha: Argo, 2016. Memoria medii aevi; svazek 23.

monografie:

 • Druhá staroslověnská legenda o svatém Václavu. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2023.

kapitoly v monografiích:

 • BROM, Vlastimil et al. Rukopisné zlomky knihovny Národního muzea. Signatury 1 D, 1 E a 1 G. Praha: Národní muzeum, Scriptorium, 2016, s. 135–181. (spolu s V. Čermákem)
 • BLÁHOVÁ, Emilie et al. Slovník jazyka staroslověnského. Historie – osobnosti – perspektivy. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2016, s.175–185 (překlad chorvatského textu A. Nazor), 309–321, 363–376.
články v časopisech a sbornících:
 • Slovanské fondy v Knihovně Národního muzea. Knihovna: knihovnická revue 31, 2020, č. 2, s. 62–82.
 • Infinitivní konstrukce ve Druhé staroslověnské legendě o sv. Václavu. In: Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky? Sborník z 15. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 10–19. ISBN 978-80-244-5394-1.
 • Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu ve vztahu k latinské předloze. Listy filologické 141, 2018, č. 3–4, s. 355–392.
 • Druhá církevněslovanská legenda o sv. Václavu. In: TOMELLERI, Vittorio S. – VERNER, V. Inna (edd.) Specimina philologiae Slavicae (Book 192): Latinitas in the Slavonic World (Nine case studies). Berlin: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2018, s. 63–81.
 • Biblické citáty v Druhé staroslověnské legendě o sv. Václavu. In: MALČÍK, Petr (ed.). Vesper slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 185–191.
 • Šafaříkova knihovna ve sbírkách Knihovny Národního muzea. Slovo 66, 2016, s. 185–207.
 • Způsoby překladu pasivních tvarů a konstrukcí v charvátskohlaholské Řeholi sv. Benedikta. In: Hrvatsko glagoljaštvo u Europskom okružju (ed. V.B. Stipčević – S. Požar – F. Velčić), Staroslavenski institut, Zagreb 2015, s. 663–677.
 • Překladová technika ablativu absolutního v charvátskohlaholské Řeholi sv. Benedikta. Slovo 64 (2014), s. 57–78.
 • Problematika předloh Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu. In: Usta ad Albim Bohemica. Roč. 13, č. 1 (2013), s. 16–24.
 • K problematice církevněslovanského překladu Benediktovy Řehole. In: Usta ad Albim Bohemica. Roč. 10, 2–3 (2010), s. 122–126.
lexikografické práce:
 • BLÁHOVÁ, Emilie (edd.). Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I (fasciculus 5–8). Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Euroslavica, 2011–2014. (Autorství vybraných hesel)

recenze:

 • Miroslav Vepřek: Modlitba sv. Řehoře a Modlitba vyznání hříchů v církevněslovanské a latinské literární tradici, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013, 221 s., ISBN 978-80-244-3623-4. Slavia 83, 2014, č. 3, s. 358–360.

popularizační texty:

 • Prager Presse – deník pro německy mluvící menšinu. Čtenář: měsíčník pro knihovny 75, 2023, č. 12, s. 454.
 • České slovo – deník České strany národně sociální. Čtenář: měsíčník pro knihovny 75, 2023, č. 11, s. 401.
 • Lidové noviny – deník českých spisovatelů. Čtenář: měsíčník pro knihovny 75, 2023, č. 10, s. 361.
 • Světozor – osvětový ilustrovaný časopis. Čtenář: měsíčník pro knihovny 75, 2023, č. 9, s. 321.
 • Národní listy – nejvýznamnější český politický list. Čtenář: měsíčník pro knihovny 75, 2023, č. 7–8, s. 271.
 • Muzejník – nestarší stále vycházející vědecký časopis. Čtenář: měsíčník pro knihovny 75, 2023, č. 6, s. 221.
 • Květy – národní zábavník. Čtenář: měsíčník pro knihovny 75, 2023, č. 5, s. 181.
 • Pražské noviny z tiskárny bratří Haasů. Čtenář: měsíčník pro knihovny 75, 2023, č. 4, s. 141. 
 • Buditelské poslání Krameriusových c. k. vlasteneckých novin. Čtenář: měsíčník pro knihovny 75, 2023, č. 3, s. 101.
 • Pražské poštovské noviny a jejich pokračovatelé. Čtenář: měsíčník pro knihovny 75, 2023, č. 2, s. 61.
 • Extraordinari Wochentliche Potzeitung – první noviny na našem území. Čtenář: měsíčník pro knihovny 75, 2023, č. 1, s. 21.
 • ČAJKA, František et al. Staroslověnské písemnictví na Velké Moravě a ve středověkých Čechách. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2017. Věda kolem nás, sv. 72. (Úsek o českocírkevněslovanském písemnictví)
 • ČAJKA, František et al. GORAZD: digitální portál staroslověnštiny. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2017. Edice Věda kolem nás, sv. 74. (Úsek o řecko-staroslověnském indexu)

ostatní:

 • Bibliografie prací Jaroslavy Kašparové. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 67, 2022, č. 1–2, s. 121–133.
 • BĚLIČOVÁ, Milena et al. Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví. Praha: Národní muzeum, 2015 (katalog výstavy, s. 130–131, Jenský kodex, spolu s M. Dragounem).