Vědecké zaměření:

Středověká a renesanční hudba, středověké notované fragmenty, duchovní hudba v bohemikálních pramenech, zejména do r. 1620; České kvarteto

Vzdělání:

 • FF UK, katedra hudební vědy (1981), PhDr. (1983)

 

Granty a projekty:

 • od 2016: spolupráce na projektu NAKI: Knihověda. cz: Portál k dějinám české knižní literatury do roku 1800. Příprava internetové Encyklopedie knihy, hlavní řešitel Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. (NK ČR). (MK ČR DG16P02H015)
 • od 2012: Kompletace a vědecké zpracování rukopisných hudebnin a tisků ze sbírky Českého muzea hudby (cca 1350–1700), projekt DKRVO
 • 2012–2015: spolupráce na projektu NAKI: PROVENIO – Výzkum vlastnických proveniencí v KNM,hlavní řešitel PhDr. Jaroslava Kašparová, Ph.D. (MK ČR DF12P01OVV023)
 • 2012–2014: spolupráce na VaV úkolu KNM – Vědecké zpracování rukopisů a rukopisných zlomků KNM, hlavní řešitel Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D. (MK ČR DEP06P04OMG10)
 • 2005–2012: Osobnosti české vědy a kultury – Přínos sběratelské činnosti Ondřeje Horníka (1864–1917) pro pramennou základnu k dějinám hudby v Čechách (MK00002327202) – spoluřešitelka
 • 2004: spolupráce na projektu Příprava tematických katalogů historických hudebních sbírek uložených na území Čech a Moravy…, Národní knihovna České republiky (MK ČR DA 00P01 OOU 012)

Výstavy a muzejní práce:

výstavy
 • 2016: Josef Suk. Housle – můj osud. NM-ČMH, Karmelitská 2, dvorana. Odborná spolupráce, hlavní autorka J. Vojtěšková.
 • 2014–2015: Smrt kmotřička. NM-ČMH, Karmelitská 2, dvorana. Hlavní autorka, spoluautorky L. Šaldová, T. Součková.
 • 2012–2013: Kouzelné hrací strojky. NM-ČMH, Karmelitská 2, dvorana. Spolupráce s autory P. Balogem a T. Součkovou.
 • 2011–2012: Antonín Dvořák. NM-ČMH, Karmelitská 2, dvorana. Spoluautorka. Hlavní autorka E. Velická, další spoluautorky K. Nová, K. Sládková, T. Součková.
 • 2011: Květomluva – květohra. Oblastní muzeum Louny. Spoluautorka, s M. Polákovou.
 • 2008–2009: Nobis est natus. Vánoční motivy v rukopisech KNM. NM – přízemí chodba. Spoluautorka, s M. Vaculínovou.
 • 2007–2008: Zaniklé chrámy – živá hudba. NM-ČMH, Karmelitská 2, dvorana. Hlavní autorka, spolupráce K. Samojská.
 • 1995: Životem a snem. Výstava k 60. výročí úmrtí Josefa Suka. Galerie Benešov. Spoluautorka, s E. Paulovou.
 • 1994: Český spolek pro komorní hudbu. 1894–1994. Poštovní muzeum, Praha. Hlavní autorka.
 • 1993: Jiří Herold a České kvarteto. Okresní muzeum Rakovník. Spoluautorka, s E. Paulovou.
 • 1992: České kvarteto. 1892–1934. NM – Lobkovický palác. Spoluautorka, s E. Paulovou.
 • 1991: Antonín Dvořák, dokumenty života a díla. NM – Lobkovický palác. Spoluautorka, s M. Kabelkovou.
 • 1991: stálá expozice Muzea Antonína Dvořáka (repasáž). Spoluautorka, s M. Kabelkovou.
jiné
 • České muzeum hudby. Multimediální CD-ROM. Ediční spolupráce (hlavní autorka J. Vojtěšková).

Publikační činnost (výběr):

 • Štefancová, Dagmar. Notované fragmenty liturgických knih a jejich „život po životě“ na příkladu čtyř zlomků ze sbírky Národního muzea – Českého muzea hudby. Poohří 5: Církev a společnost. Sborník z konference konané v Litoměřicích 16. a 17. října 2014. Historie a současnost Poohří o. s., Litoměřice 2015, s. 123–134.
 • Štefancová, Dagmar. K historii a obsahu pozdně středověkého fragmentárního graduálu AZ 89 (On the History and Content of the Late Medieval Fragmentary Gradual AZ 89). Musicalia, roč. 7, č. 1–2, s. 28–40 (česká verze),  41–54 (anglická verze).
 • Štefancová, Dagmar. Provenienční celky v knihovně hudebněhistorického oddělení Českého muzea hudby. Hesla: Horník, Ondřej. Chanovský, František Xaver. Ježek, Jaroslav. In: Ex libris … Ex bibliotheca … Knižní sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé. Kol. autorů. Národní muzeum Praha 2015, s. 81–84, 147–148, 149–150, 155.
 • Štefancová, Dagmar. Provenance Sets in the Library of the Department of Music History of the Czech Museum of Music. Entries: Chanovský, František Xaver. Horník, Ondřej. Ježek, Jaroslav. In: Ex libris … Ex bibliotheca … Book Collections in the National Museum Library and Their Prevous Owners.  A collective of Authors. National Museum, Prague 2015, pp. 77–81, 120, 153–154, 158–159.
 • Štefancová, Dagmar. České muzeum hudby. In: Velká kniha o Národním muzeu. Kol. autorů. Národní muzeum, Praha 2016, s. 183–197.  
 • Štefancová, Dagmar. Czech Museum of Music. In: The Great Book on the National Musem. A collective of Authors. National Museum, Prague 2016, pp. 191–203.
 • Štefancová, Dagmar. Příbor, Wendelin Hueber a Bonifatio Graziani ve světle dosud neznámého rukopisu (Příbor, Wendelin Hueber, and Bonifatio Graziani in Light of a Previously Unknown Manuscript). Musicalia, roč. 6 (2014), č. 1–2, s. 159–165 (česká verze), s. 166–174 (anglická verze).
 • Štefancová, Dagmar – Šaldová, Lenka – Součková, Taťána. Smrt kmotřička (Godmother Death). Doprovodná publikace k výstavě z výstavního cyklu Národního muzea SMRT. Praha: Národní muzeum, 2014, 32 s.
 • Štefancová, Dagmar. Hlasové knihy z latinské jáchymovské školy. Poohří 3: Ohře – spojnice lidí a osudů. Sborník z konference konané v Kadani 4. – 5. 10. 2012. Kadaň, 2013, s. 116–129.
 • Štefancová, Dagmar. Konvolut hlasových knih NM-ČMH AZ 84 jako pramen k české hymnologii. Hudební věda, roč. L (2013), č. 1–2, s. 5–22.
 • Štefancová, Dagmar. Vlastnické přípisy v konvolutu učebnic z 16. století. Muzikologické fórum, roč. 1 (2012), č. 1, s. 6–14.
 • Štefancová, Dagmar. Tricinia z fragmentů Knihovny Národního muzea (Tricinia in Fragments Held by the National Museum Library). Musicalia, roč. 4 (2012), č. 1–2, s. 127–131 (česká verze), s. 132–137 (anglická verze).
 • Štefancová, Dagmar – Kabelková, Markéta – Paulová, Eva. Hudební sbírka Ondřeje Horníka I. díl: Sbírka hudebnin, knihovna a výtvarné dokumenty. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae Num. 14/1. Praha: Národní muzeum, 2012, 180 s.
 • Štefancová, Dagmar. Hudební učebnice z 16. století v Českém muzeu hudby (Musical Instruction Books from the Sixteenth Century in the Czech Museum of Music). Musicalia, roč. 3 (2011), č. 1–2, s. 125–131 (česká verze), s. 132–139 (anglická verze). 
 • Štefancová, Dagmar. Poohří v hudební sbírce Ondřeje Horníka. Poohří 1, Sídla – správa – společnost. Sborník z konference konané v Lounech 13. – 14. května 2010. Louny, 2011, s. 142–156.
 • Štefancová, Dagmar. Zlomky českých renesančních skladeb. Hudební věda, roč. XLVII (2010), č. 2–3, s. 117–130.
 • Štefancová, Dagmar. Karel Hoffmann – primárius a „manažer“ Českého kvarteta (Karel Hoffmann: First Violinist and „Manager“ of the Czech Quartet). Musicalia, roč. 2 (2010), s. 36–49 (česká verze), s. 50–64 (anglická verze). 
 • Štefancová, Dagmar. Missale Olomucense. Musicalia, roč. 1 (2009), s. 127–128 (česká verze), s. 129–130 (anglická verze).
 • Štefancová, Dagmar. Staré tisky z knihovny Ondřeje Horníka. Sborník z 18. odborné konference Problematika historických a vzácných knižních fondů 2009. Olomouc, 2009, s. 159–166.
 • Štefancová, Dagmar. Zaniklé chrámy – živá hudba. Publikace k výstavě Národního muzea – Českého muzea hudby. Praha: Národní muzeum, 2007, 24 s.
 • Štefancová, Dagmar. Karel Hoffmann (inventář fondu). Praha: Národní muzeum – České muzeum hudby, strojopis, 2006, 459 s.
 • Štefancová, Dagmar. Jiří Srnka (inventář fondu). Praha: Národní muzeum – Muzeum české hudby, 1997, strojopis, 138 s.
 • Štefancová, Dagmar. Notová pozůstalost Jiřího Srnky. Iluminace, roč. 8/č. 2, Praha 1996, s. 171–173.
 • Štefancová, Dagmar: One Thousand Years of Czech Music, in: A Thousand Years of Czech Culture. Riches from the National Museum in Prague. Old Salem (USA), 1996, s. 70–77.
 • Vanišová, Dagmar. Český spolek pro komorní hudbu. 1894–1994. Praha 1994, 126 s.

Ostatní odborné aktivity:

 • Výkonná redaktorka odborného časopisu Českého muzea hudby Musicalia (od 2008).
 • Mnohaletá pravidelná spolupráce s Českým rozhlasem – Vltava (populárně-vědecké pořady), Českou filharmonií a Českým spolkem pro komorní hudbu (programní texty).
 • Odborné a umělecké vedení souboru Svatoludmilská gregoriánská schola, Praha (od 2008)
 
(změna příjmení z Vanišová na Štefancová v roce 1996)