Vědecké zaměření:

  • doba bronzová

Výzkumné projekty:

  • 2012–2014 výzkumný záměr MK ČR (NAKI) „Archeologie na dosah. Možnosti edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“ (spoluřešitelka).

Bibliografie:

  • Jiřík, J. – Tisucká, M. 2006: Příspěvek k poznání kultu a ideologie na jihu Čech na konci střední doby bronzové. Ein Beitrag zu Kult und Ideologie in der jüngeren und späten Phase der Mittelbronzezeit Südböhmens. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 19, 43-75. ISBN: 80-86260-59-3.
  • Tisucká, M. 2008: Příspěvky ke střední době bronzové v jižních Čechách (Beiträge zur Mittelbronzezeit in Südböhmen). Zprávy České archeologické společnosti - Supplément70. Praha. ISSN: 1211-992X.
  • Tisucká, M. – Hlava, M. 2010: Mohyly ze střední doby bronzové u Mírkovic (okr. Domažlice). Archaeologica Pragensia 20, 317–338. ISBN: 978-80-85394-86-3.
  • Cílová, Zuzana – Tisucká, M. 2011: Analýza skleněných korálků z mohylových pohřebišť metodou EPMA. Časopis Národního muzea, řada historická, sv. 180, s. 82–87. ISSN 1214-0627.
  • Ohlídalová, M. – Tisucká, M. 2011: Nálezy usní z mohylových pohřebišť střední doby bronzové. In: Korený, R. (ed.): Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z IX. konference, Příbram. Edice sborníku Podbrdsko – Miscelanea 2, Hornické muzeum Příbram, s. 187-191. ISBN: 978-80-86869-13-1.
  • Valentová, J. – Tisucká, M. (ed.): Ve stínu Olympu. Praha, Národní muzeum, 2012.
  • Tisucká, Marika – Hlava, Miloš: Neznámý soubor předmětů z Kozích hřbetů (?) ze sbírky G. V. Jenče. Archaeologica Pragensia 21, Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2012, s. 55-64. ISBN 978-80-85394-93-1.