Vědecké zaměření:

  • Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních mineralizací, fluidní inkluze, Ramanova spektroskopie, elektronová mikrosonda

Vzdělání:

  • Mgr. (2018) – mineralogie a krystalografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • Bc. (2015) – Enviromentální geologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Publikační činnost (výběr):

  • Ulmanová J. (2018): Podmínky vzniku vybraných hydrotermálních žilných ložisek v centrální části Českého masívu. MS, diplomová práce, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, PřF UK Praha.
  • Dolníček Z., Ulmanová J. (2018): Texturně neobvyklá Cu sulfidická mineralizace a doprovodné minerály z alpské žíly od Markovic u Čáslavi. Bull Mineral Petrolog 26: 78–89.
  • Ulmanová J. (2015): Podmínky vzniku vybraných mineralizací z lomu Bučník u Komni. MS, bakalářská práce, PřF UP Olomouc.