Vědecké zaměření:

 • Antropologie minulých populací, osteologie

Vzdělání:

 • Přírodovědecká fakulta UK

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:

 • Universita Bordeaux I, CNRS, Francie, 1.–15. červenec 2003 – účast na archeologicko-antropologickém terénním výzkumu merovejského pohřebiště (Pont de Gaulle, Medoc)
 • Universita Bordeaux I, CNRS, Francie, 9.–28. červenec 2004 – zpracování merovejského pohřebiště Seyssel-Albigny
 • Universita Bordeaux I, CNRS, Francie, 27. září–10. října 2005 – zpracování merovejského pohřebiště Seyssel-Albigny, účast na archeologicko-antropologickém terénním výzkumu hrobky Ludvíka XIV (L'Église Notre-Dame De Cléry-Saint-André)
 • Field Muzeum, Chicago, USA, 11.–12. 4. 2005 – zpracování svrchně paleolitické kostry z lokality Cap Blanc
 • Maxwell Museum, Universita Nové Mexiko, Albuquerque, USA, 14.–15. 4. 2005 – zpracování recentní série se známou dokumentací s ohledem na pohlavní dimorfismus
 • Prezentace výsledků na cca 15 mezinárodních kongresech např.
  • “Kinship and morphology of the skeletal remains in the family of Sweerts-Sporck.”
  • 10. Congress European Anthropological Association, “Advances in Methodologies in antropology”, Brussell, 19.–22. 8. 1996.
  • “Social and Economic Structures and Health Status of the Early Medieval Population from Greater Moravia (The Czech Republic).”
  • “Discovery of Photo Negatives of Destroyed Upper Paleolithic Fossil Material from Předmostí (Czech Republic.)”
  • 72nd annual meeting Congress of American Association of Physical Anthropologists. Tempe, Arizona, 21.–27. 4. 2003.
  • “Locomotory Apparatus and Health Status of the Early Medieval Population in Great Moravia (Czech Republic).”
  • “Linear Enamel Hypoplasias in Early Medieval Population of Great Moravia (Czech Republic).”
  • “The digital graphic analysis of the facial skeleton of Upper Palaeolithic skulls from Předmostí near Přerov (Czech Republic).”
  • “Shape distances, shape spaces and the skull comparisons of Gravettian and recent population.”
  • 74th. Annual Meeting of American Association of Physical Anthropologists, Milwaukee, Wisconsin, 5.–10. 4. 2005.
  • “Ontogenetic stress and kinship hypotheses of Upper Palaeolithic fossil sample from Predmosti (Czech Republic): reflections on the basis of cranial discrete traits.” Congress of Paleoanthropogy Society, April 24–29, 2006, San Juan, Puerto Rico; http://www.paleoanthro.org/meeting.htm.
  • Facultad de Medicina, Universidad Nacionál Autónoma de México (UNAM), Mexico-City, Mexico, 8. 3.– 9. 4. 2009 – hodnocení variability diskrétních znaků u klinické série koster

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • Odpověď živých organizmů na změny životních podmínek v současnosti a minulosti. (spoluřešitel)
 • VZ MK ČR, F02/98: NMPM00001, 1998–2004
 • Dokumentace, zpracování a vědecké zhodnocení přírodovědného sbírkového fondu Národního muzea. (spoluřešitel)
 • VZ MK 00002327201, 2005–2009
 • Paléodémographie et Paléoépidemiologie des populations historiques d´Europe centrále et occidentale
 • BARRANDE 206/04/1498, 2004-2006 (spoluřešitel)
 • Archeologický ústav AV Praha (V.Černý) a Laboratoire d’Anthropologie des populations du passé, UMR 5809, CNRS, Université Bordeaux, France (J. Brůžek, D. Castex, P. Sellier, A.-M. Tillier )
 • Identité(s) et mémoire(s) des populations du passé : bioarcheologie funéraire et historie.
 • Maison des Sciences de l'Homme Aquitaine, MSHA; 2003–2006. (spoluřešitel)
 • Dominique Castex, Jaroslav Bruzek, Pascal Sellier Laboratoire d´Anthropologie des populations du passé, UMR 5809, CNRS, Université Bordeaux, France

Granty:

 • Antropologie. Příručka pro studium kostry. (spoluřešitel) Grantová agentura ČR: GAČR 206/96/1140, 1996–1998. Nadace Českého literárního fondu a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělila knize cenu Josefa Hlávky za původní knižní práci u oblasti vědecké a odborné literatury za r. 1999.
 • Projevy nespecifické fyziologické zátěže na kostrách velkomoravských populací. (řešitel). Grantová agentura ČR: GAČR 206/99/1358, 1999–2001.
 • Antropologická a epidemiologická charakteristika velkomoravské populace s ohledem na sociální a ekonomickou strukturu.(řešitel). Grantová agentura ČR: GAČR 206/03/0725, 2003–2005.
 • Variabilita svrchně paleolitické populace z Předmostí u Přerova: tafonomie, paleoantropologie, paleoauxologie (spoluřešitel) Grantová agentura ČR; GAČR 206/04/1498, 2004–2006.
 •  Velkomoravské centrum v Mikulčicích a jeho nejbližší zázemí (spoluřešitel). Grantová agentura ČR: GA ČR 404/04/0013, 2004–2006.
 • Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy: mikroevoluční změny. (řešitel). Grantová agentura ČR: GAČR 206/07/0699, 2007–2009.
 • GACR 14-36938G, 2014–2018, „Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická analýza pohřebiště u rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi.“
 •  GACR 17-01878S_IC NM SP17-878, 2017–2019, „Životní styl a identita velkomoravské aristokracie“.

Pedagogická činnost:

 • Katedra antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty UK
 • Externí člen Katedry antropologie a genetiky člověka
 • Externí člen Komise pro státní a rigorózní zkoušky
 • Ústav klasické archeologie Filozofické fakulty UK
 • Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita, Plzeň
 • Externí učitel na 3. Lékařské fakultě UK v Praze – semináře; od 2005

Muzejní práce (výstavy):

spoluautor:

 • „Mezi Saharou a tropickými pralesy. Lidé z pohoří Mandara“, autoři: V. Černý, J. G. Gauthier, J. Brůžek, D. Gronenborn, P. Velemínský, I. T. Budil. Národní muzeum, Historická budova, říjen 2001–březen 2002. Reinstalace: Okresní muzeum Děčín, Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku, Slovenské národné múzeum v Bratislavě, Městské muzeum a galerie Břeclav, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Blatské muzeum Soběslavi, Husitské muzeum v Táboře, Krajské muzeum Cheb, Krajské muzeum v Sokolově.
 • „Voda a život“, M. Anděra a kolektiv, Národní muzeum, Historická budova, podzim 2003–2004
 • „Keltská žena“, 4. 4.–12. 11. 2006, Bibracte, Francie
 • „Lovci mamutů“, autoři: P. Šída, B. Kreibichová, P. Velemínský, E. Vlček, K. Sklenář, P. Pokorný, M. Fišáková-Nývltová, P. Beneš. Národní muzeum, Historická budova, 11. 10. 2006–30. 4. 2007
 • „Stopy lidí“, Národní muzeum, Historická budova, 2007–2008
 •  „Příběh planety Země“, Národní muzeum, Historická budova, 2009–2010
 •  „Tvář Karla Hynka Máchy“, Národní muzeum, Historická budova, 2010;
 • „Smrt“, Národní muzeum, Nová budova, 2015–2016
 • „Jak se bude jmenovat?“, Národní muzeum, Nová budova, 2015–2016
 •  „Jak umírá císař...“ Národní muzeum, České muzeum hudby, 2016
 •  „Život a světlo“, Národní muzeum, Nová budova, 2016–2019
 • „Keltové“, Národní muzeum, Nová budova, 2018–2019

odborná spolupráce:

 • „Lidské kosti vypovídají...“ – expozice v Historické budově Národního muzea, 1995

Členství ve vědeckých organizacích:

 • České antropologická společnost
 • American Association of Physical Anthropologists
 • Vědecká rada Národního muzea

Ostatní aktivity:

 • Externí člen katedry Antropologie a genetiky člověka, Přírodovědecká fakulta UK od 2000
 • Vědecká rada časopisu HOMO – Journal of Comparative Human Biology (Urban Fischer Verlag, Jena), od 2000
 • Vědecká rada Národního muzea; 2002
 • Ediční rada časopisu „Věstník AMG“, od 2004
 • Ediční rada Sborníku Národního muzea, od 1996
 • Národní komitét antropologických a etnologických věd, od 2005

Bibliografie:

 • Černý, V.; Gauthier, J. G.; Brůžek, J.; Gronenborn, D.; Velemínský P.; Budil, I. T. Mezi Saharou a tropickými pralesy. Lidé z pohoří Mandara. Between the Sahara and the Tropical Forest. The People from Mandara Mountain. 1. vyd. Praha: Studio Set Out, 2001: 225 s. ISBN–80–86277–16-X.
 • Velemínský, P.; Dobisíková, M.; Kuželka, V. Příbuznost a morfologie u kosterních pozůstatků rodiny Sweérts-Sporck. Sborník České společnosti antropologické, Brno, č. 48, 2001, s. 156–159. ISSN 0862-5085.
 • Dobisíková, M.; Velemínský, P.; Kuželka, V. Použití metod pro určení věku a pohlaví. Sborník České společnosti antropologické, Brno, č. 48, 2001, s. 18–24. ISSN 0862-5085.
 • Velemínský, P.; Dobisíková, M. Mikulčice-Kostelisko. Pokus o vyčlenění pokrevně příbuzných jedinců pomocí morfologických znaků. Bull. Bull. Slov. antropol. Spoloč., vol. 4, January 2001, s. 221–225. ISBN 80-227-1656-1.
 • Trefný, P.; Velemínský, P. Výskyt hypoplastických defektů skloviny u velkomoravské populace z Mikulčic. Bull. Slov. antropol. Spoloč., 4, 2001, s. 209–211. ISBN 80-227-1656-1.
 • Stránská, P.; Velemínský, P.; Likovský, J.; Velemínská, J. The Great Moravian Cemetery at Josefov. Basic anthropological characteristics, possible expressions of physiological and physical loads, state of health. Čas. Nár. muz., ř. přírodovědná, roč. 171, č. 1–4, 2002, s. 131-175. ISSN 0139-9497.
 • Velemínský, P.; Dobisiková, M.; Stránská, P.; Trefný, P.; Likovský, J; Veleminská, J. Epidemiological characterization Great Moravian population in connection with social and economic structure. 13th Congress of the European Anthropological Association. Zagreb. Croatia. 30 August–03 September 2002. Collegium antropologicum vol. 26, no. 58, 2002, s. 167. (Abstract). ISSN: 0350-6134.
 • Velemínský, P.; Dobisiková, M.; Stránská, P.; Trefný, P.; Likovský, J. Social and Economic Structures and Health Status of the Early Medieval Population from Greater Moravia. American Journal of Physical Anthropologists, Annual Meeting Issue, suppl. 36, 2003, s. 214–215. ISSN 1096-8644.
 • Velemínská, J.; Velemínský, P.; Loubová, E. Digitální přístroje v praxi. 5 díl. Antropologie. FotoVideo, roč. 7, č. 1–2, 2003, s. 110–114. ISSN 1211-5312
 • Castex, D.; Sellier, P.; Velemínský, P.; Dobisiková, M.; Brůžek, J. Study of mass graves on historical, archeological and paleodemographic facts. Exemple with St Benoit cemetery in Prag (plague epidemy. XVIIe s.). International Anthropological Congress Anthropology and Society, Praha, Universita Karlova, 2003, s. 20. (Abstract) ISBN 80-86561-06-2.
 • Velemínská, J.; Ptáčková, J.; Macková, K.; Šefčáková, A.; Brůžek, J.; Velemínský, P. Craniometrics Software: testing and potential applications for the graphical analysis of digitised images in clinical anthropology and osteology. International Anthropological Congress “Anthropology and Society”, Universita Karlova, Praha 2003, s. 209 (Abstract) ISBN 80-86561-06-2.
 • Dobisíková, M.; Velemínský, P.; Velemínská, M.; Stloukal, M. Anthropologische Bearbeitung der Skelettüberreste aus BULHARY. Čas. Nár. muz., ř. přírodovědná, roč. 172, č. 1–4, 2003, s. 21–44. ISSN 0139-9497.
 • Zítková, P., Velemínský, P., Dobisíková, M., Likovský, J. Harris Lines in the Non-adult Great-Moravian Population of Mikulčice. International Anthropological Congress “Anthropology and Society”, Uuversita Karlova, Praha 2003, s. 234. (Abstract) ISBN 80-86561-06-2.
 • Dobisíková, M.; Kuželka, V.; Velemínský, P. O rodičích Františka Antonína Sporcka. In: Sborník ze semináře Tradice v myslivosti. VIII. ročník., Turnov 2003, s. 1–9.
 • Velemínská, J.; Ptáčková, J. ; Macková, K. ; Šefčáková, A.; Brůžek, J.; Velemínský, P. Craniometrics Software: testing and potential applications for the graphical analysis of digitised images in clinical anthropology and osteology. Slovenská antropológia, vol. 6, no. 1, 2003, s. 178–183. ISBN 80-227-2033-X.
 • Dobisíková, M.; Velemínský, P.; Pleinerová, I.; Likovský, J. Mass Pit Graves from Knoviz Culture (Hostivice-Palouky, Czech Republic). Slovenská antrópologia, vol. 6, no. 1, 2003, s. 19–25. ISBN 80-227-2033-X.
 • Šefčáková, A.; Katina, S.; Velemínská, J.; Brůžek, J., Velemínský, P. Geometric Analysis of Sexual Dimorphism in Upper Palaeolithic Skulls from Předmostí (Czech Republic). Slovenská antrópologia, vol. 6, no. 1, 2003, s. 141–146. ISBN 80-227-2033-X.
 • Velemínský, P. Antropologický analýza. In ZAPOTOCKÁ, M.; MUŠKA, M. (eds.): Pohřeb na neolitickém sídlišti v Hrbovicích, okr. Ustí nad Labem: K poctě V. Podborského, Brno: Ústav archeologie a muzeologie- F.F. Masarykovy univerzity, 2004, s. 49–50. ISBN 80-210-3381-9.
 • Velemínská, J.; Brůžek, J.; Velemínský, P.; Šefčáková, A.; Katina, S. The use of recently re-discovered glass plate photodocumentation of those human fossil finds from Předmostí u Přerova destroyed during World War II. Čas. Nár. muz., ř. přírodovědná, roč. 173, č. 1–4, 2004, s. 129–132. ISSN 0139-9497.
 • Katina, S.; Šefčáková, A.; Velemínská, A.; Brůžek, J.; Velemínský, P. A Geometric Approach to cranial sexual dimorphism in fossil from Předmostí (Upper palaeolithic, Czech Republic). Čas. Nár. muz., ř. přírodovědná, roč. 173, č. 1–4, 2004, s. 133–144. ISSN 0139-9497.
 • Zítková, P.; Velemínský, P.; Dobisíková, M.; Likovský, J. The incidence of Harris lines in the non-adult Great-Moravian population (Czech Republic) with reference to social position. Čas. Nár. muz., ř. přírodovědná, roč. 173, č. 1–4, 2004, s. 145–156. ISSN 0139-9497.
 • Brůžek, J.; Velemínský, P.; Velemínská, J.; Katina, S.; Šefčáková, A. Epigenetic traits of human skulls from Predmosti near Prerov. A hypothetic kinship of buried individuals. (Gravettian, Moravia, Czech Republic): 14th Congress of EAA, “Human Variablility – A bridge between sciences and humanities”. Laboratory of Anthropology, Demokrititos University, Komotini, Greece, 2004, s. 9. (Abstract)
 • Katina, S.; Šefčáková, A.; Brůžek, J.; Velemínská, J.; Velemínský, P. Shape Analysis of Sexual Dimorphism in Upper Palaeolithic Skulls from Předmostí (Czech Republic): Parametrical and Nonparametrical Approach. The 32nd International Geological Congress, Computer techniques in the modeling and analysis of biological form, growth and evolution, Florence, August 21–28, 2004, s. 98. (Abstract)
 • Kuželka, V., Velemínský, P., Hanáková, H. Antropologická expertiza kosterních pozůstatků z Radovesic. In: BUDINSKÝ, P.; WALDHAUSER, J. (eds.). Druhé keltské pohřebiště z Radovesic (okres Teplice) v severozápadních Čechách. Archeologické výzkumy v severních Čechách č. 31, Regionální muzeum v Teplicích, 2004, s. 37–42. ISBN 80-85321-38-6.
 • Velemínský, P.; Kuželka, P.; Hanáková, H. Demografická a antropologická charakteristika druhého keltského pohřebiště z Radovesic. In: BUDINSKÝ, P.; WALDHAUSER, J. (eds.). Druhé keltské pohřebiště z Radovesic.(okres Teplice) v severozápadních Čechách. Archeologické výzkumy v severních Čechách č. 31, Regionální muzeum v Teplicích, 2004, 57–66. ISBN 80-85321-38-6.
 • Trefný, P., Velemínský, P.: Linear Enamel Hypoplasias in Early Medieval Population of Great Moravia (Czech Republic). American Journal of Physical Anthropologists, 74th. Annual Meeting Issue, suppl. 40, 2005, s. 208. ISSN 1096-8644.
 • Velemínský, P.; Dobisíková, M.; Stránská, P.; Likovský, J.; Zikán, V.; Stloukal, M.; Zítková, P.; Žaloudková, M.; Fialová, L.; Poláček, L. Locomotory Apparatus and Health Status of the Early Medieval Population in Great Moravia (Czech Republic). American Journal of Physical Anthropologists, 74th. Annual Meeting Issue, Suppl. 40, 2005, s. 212–213. ISSN 1096-8644
 • Velemínská, J., Velemínský, P., Brůžek J., Šefčáková, A. , Katina, S.: The digital graphic analysis of the facial skeleton of Upper Palaeolithic skulls from Předmostí near Přerov (Czech Republic). American Journal of Physical Anthropologists, 74th. Annual Meeting Issue, Suppl. 40, 2005, s. 212. ISSN 1096-8644.
 • Šefčáková, Š.; Katina, S.; Brůžek, J.; Velemínský, J.; Velemínský, P. Shape distances, shape spaces and the skull comparisons of Gravettian and recent population. American Journal of Physical Anthropologists, 74th. Annual Meeting Issue, Suppl. 40, 2005, s. 183. ISSN 1096-8644.
 • Stránská, P.; Velemínský, P.; Dobisíková, M.; Likovský, J. Zdravotní stav chrupu velkomoravských populací s ohledem na sociální a ekonomický charakter pohřebišť. Brněnská antropologie – minulost-přítomnost-budoucnost. 24.–25. 11. 2004, Masarykova universita, Brno, 2005 (Abstrakt)
 • Velemínský, P.: Profesor MUDr. RNDr. h.c. Emanuel Vlček, DrSc. Věstník Asociace muzeí a galerií, MK ČR, č. 2, 2005, s. 20-21. ISSN 1213-2152.
 • Castex, D.; Sellier, P.; Brůžek, J.; Velemínský, P.; Bessau, M.; Dobisiková, M. Saint-Benoît de Pratur (République Tcheque, XVIIe s.): Nouvelles données démographiques pour l’interprétation d´un cimetiere de peste. The 17th- century Svaty Benedikt cemetery in Pratur: New demographic data for interpreting a plague cemetery. Bulletin set Mémores de la Société d’Anthropologie de Paris, vol. 16, no. 3–4, 2004, s. 227. (Abstract) ISSN 0037-8984.
 • Velemínský, P.; Dobisíková, M. Morphological likeness of the skeletal remains in the Central European family from 17th to 19th century. HOMO – Journal of Comparative Human Biology, vol. 56, no. 2, 2005, s. 173–196. ISSN 0018-442X.
 • Velemínský, P.; Kuželka, V. Professor MUDr. RNDr. h.c. Emanuel Vlček, DrSc.. Čas. Nár. muz., ř. přírodovědná, vol. 174, č. 1–4, 2005, s. 149–168. ISSN 0139-9497.
 • Bigoni, L.; Žaloudková, M.; Velemínská, J.; Velemínský, P.; ? Seichert, V. The occurrence of directional and fluctuating limb asymmetry in a recently identified collection of human bones. Čas. Nár. muz., ř. přírodovědná, roč. 174, č. 1–4, 2005, 129–147. ISSN 0139-9497.
 • Likovský, J.; Stránská, P.; Velemínský, P. An Assortment of Palaeopathological Findings from the Anthropological Collection of the Institute of Archeology in Pratur in Funds of National Museum. Sborník Nár. muz., ř. přírodovědná, roč. 61, č. 3–4, 2005, s. 81–140. ISSN 0036-5343.
 • Georges, P.; Acquaviva, C.; Bruzek, J.; Charlier, P.; Escudier, D.; Germinet, D.; Ferment, H.; Houët, F.; Jesset, S.; Murail, P.; Salin, M.; Schemmama, V.; Schmidt, A.; Veleminsky, P. Étude du caveau royal et des sepultures de la chapelle des Dunois-Longueville de l’eglise Notre-Dame de Cléry-Saint-André (Loret). Approche critique des données anciennes et récentes. Raport d’etude et perspectives de techerches nouvelles, INRAP – SRA du Centre, Orleans, Décembre 2005, s. 346.
 • Velemínský, P.; Likovský, J.; Trefný, P.; Dobisíková, M.; Velemínská, J.; Poláček, L., Hanáková, H. Großmährisches Gräberfeld auf „Kostelisko“ im Suburbium des Mikulčicer Burgwalls. Demographie, Spuren nicht spezifischer Belastung physiologischen und physischen Charakters auf Skeletten, Gesundheitszustand. Studien zum Burgwall von Mikulčice, Band VI, Spisy AÚ AV ČR Brno, 2005, s. 539-633. ISBN 80-86023-31-1.
 • Brůžek, J.; Velemínský, P. Sex diagnosis of the early medieval population of Great Moravia (9th to 10th century): proposed population specific discriminant functions for cranial measurements. Čas. Nár. muz., ř. přírodovědná, roč. 175, č. 1–2, 2006, s. 41–56. ISSN 0139-9497.
 • Bruzek, J. Houët, F., Veleminský, P., Murail, P. Computer-assisted sexing from the skeleton: probabilistic approach. Česká antropologie 56, Suppl., Olomouc, 2006, s. 23–24. ISSN 0862-5085.
 • Velemínský P., Dobisíková M.: Morphological likeness of the skeletal remains in the Central European family from 17th to 19th century. HOMO – Journal of Comparative Human Biology, 56, 2, 2005: 173–196.
 • Velemínský, P., Poláček, L. (Eds) 2008: Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. Studien zum Burgwall von Mikulčice, VIII, Spisy AÚ AV ČR Brno 27, 1–347
 • Havelkova P., Villote S., Velemínský P., Poláček L., Dobisikova M.: Enthesopathies and Activity Patterns in the Early Medieval Greater Moravian Population (9.–10. century AD): Evidence of Division of Labour. Int. J. Osteoarchaeol. 21, 4, 2011: 487–504.
 • Kacki S., Velemínský P., Brůžek J., Lynnerup N., Kaupova S., Lacoste-Jeanson A., Horák M., Povýšil C., Podliska J., Dragoun Z, Kučera J., Rasmussen K.L., Smolík J., Vellev J. 2018: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in Danish astronomer Tycho Brahe (1546-1601): palaeopathological assessment, stable isotopes analysis and body weight estimation. PloS ONE 13, 4: 1–32: e0195920
 • Cvrček J., Velemínský P, Dupej J., Vostrý L., Brůžek J.: Kinship and morphological similarity in the skeletal remains of individuals with known genealogical data (Bohemia, 19th to 20th centuries): a new methodological approach. American Journal of Physical Anthropology DOI:10.1002/ajpa.23683

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • 72nd, 74th, 76th, 78th, 79th, 81st, 83rd, 86th annual meeting Congress of American Association of Physical Anthropologists
 •  Congress of Paleoanthropogy Society, San Juan, Puerto Rico
 • Colloque Intarnational des 150, 151, 153 ans de la Société d’Anthropologie de Paris
 •  80th. Annual Meeting of SAA, 15.–19. 4. 2015, San Francisco