Vědecké zaměření:

 • Hudba českého baroka, život a dílo Josefa Suka, edice korespondence

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta UK – obor hudební věda, PhDr. (1985), vědecká aspirantura v Ústavu pro hudební vědu AV ČR, CSc. (1993).

 

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:

 • Stáž na univerzitě v Lipsku (1 rok)
 • Opakované zahraniční pobyty na Institut für Musikwissenschaft při univerzitě v Tübingenu (Německo)

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • Dílo barokního skladatele Jana Dismase Zelenky
 • Kritické edice korespondence

Granty:

 • 1999 – Kritická edice korespondence Josefa Suka – MK ČR DA 99P01OOUK003
 • 2001 – Dokončení Kritické edice korespondence Josefa Suka – DA 01P01OUK012
 • 2007–2008 – Album Jana Ludevíta Procházky – interní grant Národního muzea
 • 2018–2019 – GAČR Kritická edice korespondence B. Smetany II. (1863–1874) (GA ČR 18-20361S)

Pedagogická činnost:

 • FF UK (katedra hudební vědy), FHS UK, Collegium Marianum a VOŠIS

Muzejní práce (výstavy):

 • České muzeum hudby. Multimediální CD-ROM. Námět a realizace Jana Vojtěšková, Národní muzeum – České muzeum hudby 2006.
 • Zaniklé chrámy / živá hudba (kurátorka výstavy 2008)
 • Fenomén Martinů (kurátorka výstavy 2009)
 • Josef Suk. Housle – můj osud (autorka výstavy, 2016)

Členství ve vědeckých organizacích:

 • Členka Vědecké rady Národního muzea (2009–2014)
 • Členka Ediční rady Národního muzea (2009–2020)

Publikační činnost (výběr):

 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan – Vojtěšková, Jana – Kroupa, Jiří K. Bedřich Smetana. Korespondence / Correspondence II (1863–1874), Praha: NM & KLP 2020, ISBN 978-80-87773-71-0. 
 • Vojtěšková, Jana – Kroupa, Jiří K.  Deníky Ludevíta a Marty Procházkových (1868–1888) / Die Tagebücher von Ludevít und Marta Procházka (1868–1888), Praha: NM & KLP, 2018, , LX + 167 s., ISBN 978-80-7036-579-3 (NM), ISBN 978-80-87773-61-1 (KLP). 
 • Vojtěšková, Jana. Josef Suk: housle, můj osud = the violin, my destiny. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2017. 102 stran. ISBN 978-80-7036-522-9. 
 • Vojtěšková, Jana. Dílo Jana Dismase Zelenky v 18. a 19. století v Praze. Clavibus unitis 2015 dostupné z: www.acecs.cz/?f_idx=4
 • Vojtěšková, Jana – KROUPA, Jiří K. (eds.). Fotoalbum Ludevíta Procházky z let 1862–1888 / The Procházka Photo Album (1862–1888), Praha NM & KLP, 2015, LXII + 184 s.
 • Vojtěšková, Jana. Památník Josefa Suka. In: Velká kniha o Národním muzeu. Kol. autorů. Národní muzeum, Praha 2016, s. 228–229.  
 • Vojtěšková, Jana. Czech Museum of Music. In: The Great Book on the National Museum. A collective of Authors. Josef Suk Memorial, Prague 2016, pp. 234–235.
 • Vojtěšková, Jana. Další památky z rodiny Josefa Suka / More Memorabilia from the Family of Josef Suk. Musicalia, roč. 6 (2014), č. 1–2, s. 110–120, (anglicky) 121–132.
 • Vojtěšková, Jana (ed.). Album Jana Ludevíta Procházky z let 1860–1888 / The Procházka Album (1860–1888). Praha: KLP & NM, 2013, 349 s., ISBN 978-80-87773-00-0 (KLP), 978-80-7036-383-6 (NM).
 • Vojtěšková, Jana. Několik pramenů z doby působení Carla Marii von Webera ve Stavovském divadle / Several Sources pertaining to Carl Maria von Weber’s Work for the Estates Theatre in Prague. Musicalia, roč. 5 (2013), č. 1–2, s. 57–64, (anglicky) 65–77.
 • Vojtěšková, Jana. Dopisy Jána Levoslava Belly Ludevítu Procházkovi. Musicologica slovaca, roč. 3/29 (2012), č. 1, s. 98–106.
 • Vojtěšková, Jana. Sbírka Richarda Morawetze. Muzikologické fórum, roč. 1 (2012), č. 1, s. 47–54.
 • Vojtěšková, Jana. Josef Suk. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950. Hrgs. von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 63. Lieferung. Wien 2003–2011. S. 41. Online Edition ISBN 978-3-7001-3213-4. Printausgabe ISBN 978-3-7001-0187-1.
 • Vojtěšková, Jana. Umělecké kontakty Jana Ludevíta Procházky. Musicalia, roč. 3 (2011), č. 1–2, s. 85–101. Jan Ludevít Procházka and His Contacts in the World of Arts. Tamtéž s. 102–120.
 • Vojtěšková, Jana. Korespondence Franze Liszta k pražskému provedení Legendy o sv. Alžbětě v roce 1866. Opus musicum, roč. 43 (2011), č. 6, s. 6–19.
 • Vojtěšková, Jana. Zdeněk Fibich, Jan Ludevít Procházka, and Early Performance of Fibich´s Works. In: Acta Universitas Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Philosophica – Aestetica. Musicologica Olomucensia. Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2011, sv. 36, č. 12, s. 141–150. 
 • Vojtěšková, Jana. Památky z rodiny Josefa Suka (Memorabilia from the Family of Josef Suk). Musicalia, roč. 2 (2010), č. 1–2, s. 99–109. 
 • Maýrová, Kateřina; Součková, Taťána; Vojtěšková, Jana. Fenomén Martinů. The Martinů Phenomenon. Le phenomene Martinů. Vyd. 1. Praha: Národní muzeum, 2009. 47 s. ISBN 978-80-7036-262-4.
 • Vojtěšková, Jana (ed.). Kdo je kdo v české muzikologii. 3. aktualizované vyd. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2006. 157 s. ISBN 80-86820-03-3.
 • Vojtěšková, Jana. Josef Suk – Dopisy o životě hudebním i lidském. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2005. ISBN 80-86385-31-0, 564 s.
 • Vojtěšková, Jana. Briefe von Josef Suk an den Dirigenten Oskar Nedbal nach Wien. Loos, Helmut, Möller, Eberhard (eds.). In: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, Heft 10, Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2005. 127–132 s. ISBN 3-926196-45-9.
 • Vojtěšková, Jana. J. D. Zelenka – Sub olea pacis et palma virtutis. Ledvinka, Václav et al. (eds.). Praha-Vídeň: Dvě evropské metropole v běhu staletí. Praha: Archiv hlavního města, 2004, s. 294–295. ISBN 80-86852-04-0.
 • Vojtěšková, Jana. Kritická edice korespondence Josefa Suka – zásady ediční techniky. In: Kritické edice hudebních památek III. Korespondence jako muzikologický problém. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 1999, s. 85–91.
 • Vojtěšková, Jana. Dílo J. D. Zelenky v českých archívech. Praha, 1993. Disertační práce. Univerzita Karlova. 1–330 s, rkp.

Ostatní odborné aktivity:

 • Vedoucí redaktorka časopisu Musicalia (2009–2020)

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • Internationale Fachkonferenz J. D. Zelenka (1679–1745), Marburg, 16.–20. November 1991. Referát Die Zelenka-Überlieferung in der Tchechoslowakei.
 • Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Universität Leipzig, Leipzig, 5.–6. 11. 2004. Referát Briefe von J.Suk an den Dirigenten O. Nedbal.
 • Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century. Universitas Palackiana Olomucensis 2010, Referát: Z. Fibich, J.L. Procházka, and early Performances of Fibich’s Works.